Bibliografia
Okładla dla

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Millward Brown SMG/KRC,

Rok2011
Okres11-12.2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , stan cywilny , status rodzinny , status zawodowy , wiek , wykształcenie
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Omawiane w tym raporcie badanie dotyczyło osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczyły w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Programy te realizowane były przez wyspecjalizowane ośrodki, które prowadziły zajęcia w 2011 roku.
Zagadnienia badawcze poruszone w niniejszym badaniu dotyczyły:
1. Charakterystyki społeczno-demograficznej osób stosujących przemoc w rodzinie
2. Stosowania przemocy w rodzinie:
a. Form przemocy najczęściej stosowanych przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z podziałem na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną
b. Kategorii osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie
c. Przyczyn i powodów stosowania przemocy w rodzinie
3. Sytuacji prawnej sprawców przemocy w rodzinie:
a. Karalności osób stosujących przemoc, w tym za podobne przestępstwo
b. Rodzaju stosowanych kar i ewentualnego uprzedniego osadzenia w zakładzie karnym
c. Stosowania środków zapobiegawczych, karnych lub probacyjnych oraz dozoru kuratora sądowego
4. Korzystania przez osoby stosujące przemoc w rodzinie z oddziaływań specjalistycznych, w tym z programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
5. Opinii na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie: w tym charakterystyki ofiar przemocy w rodzinie z perspektywy osób stosujących przemoc w rodzinie; a także na temat skuteczności sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zobacz też inne części badania; 

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań
- Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych
-
 Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze