Bibliografia
Okładla dla

Developing anti-discrimination law in Europe. The 27 EU Member States compared.

Komisja Europejska,

Rok2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Hasło słownikowe Prawo antydyskryminacyjne

W ciągu ostatnich lat w większości krajów europejskich prawo antydyskryminacyjne zostało zaadoptowane. Ta bezprecedensowa i na dużą skalę zmiana została zainicjowana przyjęciem dwóch dyrektyw w 2000 roku, Dyrektywa 2000/43 wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz Dyrektywa 2000/78 ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Przeniesienie tych dyrektyw do prawa krajowego 27 państw członkowskich jest opisane w rocznych raportach krajowych, tworzonych przez sieć prawników, ekspertów w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Sieć ta została utworzona i jest kierowana przez Human European Consultancy i Migration Policy Group w imieniu Komisji Europejskiej.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Preface
Executive Summary
1. Introduction
2. The grounds of discrimination
A. Which grounds are included?
B. Racial or ethnic origin
C. Religion or belief
D. Disability
E. Sexual Orientation
F. Age
G. Assumed and associated discrimination.
3. The definition of discrimination
A. Direct discrimination
B. Indirect discrimination
C. Harassment
D. Instructions to discriminate
4. The reasonable accommodation duty
5. The personal and material scope of national provisions
A. Personal scope
B. Material scope
6. Exceptions to the principle of equal treatment and positive action
A. Genuine and determining occupational requirements
B. Employers with an ethos based on religion or belief
C. Armed forces and other specific occupations
D. Nationality discrimination
E. Family benefits
F. Health and safety
G. Exceptions related to discrimination on the ground of age
H. Public security, public order, criminal offences, protection of health, protection of the rights and freedoms of others
I. Any other exceptions
J. Positive action
7. Remedies and enforcement
A. Judicial and administrative procedures
B. Legal standing and associations
C. Burden of Proof
D. Victimisation
E. Sanctions and remedies
8. Equal Treatment Bodies
9. Implementation and Compliance
A. Dissemination of information and Social and Civil Dialogue
B. Ensuring compliance
10. Conclusion
11. Tables
These tables set out the general scope of the main relevant legislation in 27 EU Member States which transpose Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC.