Bibliografia

Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych.

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszaws,

Rok2008
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Autorzy: Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki

Celem niniejszego raportu jest prezentacja i analiza dostępnych danych zastanych, dotyczących problematyki dyskryminacji i integracji imigrantów w Polsce (bądź danych użytecznych z punktu widzenia dalszych badań nad tymi kwestiami) oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących przyszłych badań tej problematyki.

Opracowanie niniejsze zawiera:
− omówienie teoretycznych, prawnych i instytucjonalnych zagadnień dotyczących pojęć „integracji” i „dyskryminacji”;
− przegląd dostępnych danych urzędowych dotyczących imigracji, zróżnicowania etnicznego itp. w Polsce, wraz z kontekstem prawnym prezentowanych danych (m.in. dotyczących takich kwestii, jak: pobyt, zatrudnienie, edukacja, przestępczość i innych), choćby z danych tych nie dało się jednoznacznie wnioskować o problemie integracji bądź dyskryminacji (zgromadzenie takich danych w jednym miejscu może stanowić jednak znaczne ułatwienie przy podejmowaniu dalszych badań nad problematyką integracji i dyskryminacji);
− przegląd wyników badań socjologicznych dotyczących problematyki integracji i dyskryminacji, w tym m.in.: badań opinii publicznej, badań wśród cudzoziemców, badań wśród pracodawców, analiz dyskursu publicznego (medialnego);
− wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej analizy.
(od Wydawcy)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. INTEGRACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA I PRAWNO-INSTYTUCJONALNA
1.1. INTEGRACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA
1.2. INTEGRACJA JAKO KATEGORIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNA

2. DYSKRYMINACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA I PRAWNO-INSTYTUCJONALNA
2.1. DYSKRYMINACJA JAKO KATEGORIA SOCJOLOGICZNA
2.2. DYSKRYMINACJA JAKO KATEGORIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNA

3. CUDZOZIEMCY W POLSCE W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH DANYCH URZĘDOWYCH WRAZ Z KONTEKSTEM PRAWNYM
3.1. DANE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002
3.2. DANE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH
3.3. DANE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW POSZUKUJĄCYCH OCHRONY NA TERYTORIUM RP
3.4. DANE DOTYCZĄCE OGÓLNEJ LICZBY CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE LEGALNIE
3.5. DANE DOTYCZĄCE NATURALIZACJI
3.6. DANE DOTYCZĄCE WYDALEŃ CUDZOZIEMCÓW
3.7. DANE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY
- Dane dotyczące indywidualnych zezwoleń na pracę
- Dane dotyczące kontroli legalności zatrudnienia
- Dane dotyczące bezrobocia wśród cudzoziemców
3.8. DANE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI
- Dane dotyczące studentów zagranicznych
- Dane dotyczące uczniów zagranicznych
- Dane dotyczące szkolnictwa mniejszości narodowych i etnicznych
3.9. DANE DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH
3.10. DANE DOTYCZĄCE PRZESTĘPCZOŚCI
- Dane dotyczące cudzoziemców podejrzanych o popełnienie przestępstw oraz pokrzywdzonych w wyniku przestępstw
- Dane dotyczące przestępstw na tle rasowym
3.11. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH PODEJMUJĄCYCH PROBLEMATYKĘ INTEGRACJI I DYSKRYMINACJI ETNICZNEJ
3.12. DANE DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ DLA IMIGRANTÓW

4. STOSUNEK POLAKÓW DO CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
4.1. STOSUNEK POLAKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH NARODÓW
4.2. STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY CUDZOZIEMCÓW
4.3. DYSTANS SPOŁECZNY WOBEC GRUP „OBCYCH”
4.4. INTEGRACJA W OCZACH POLAKÓW
4.5. DYSKRYMINACJA W OCZACH POLAKÓW

5. SYTUACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW

6. SYTUACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ WŚRÓD PRACODAWCÓW

7. STOSUNEK DO CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ DYSKURSU MEDIALNEGO I POLITYCZNEGO

8. POLITYKA INTEGRACYJNA WOBEC CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ MIPEX

9. POLITYZACJA PROBLEMATYKI „DYSKRYMINACJI”

10. WNIOSKI I REKOMENDACJE

BIBLIOGRAFIA