Bibliografia
Okładla dla

CUDZOZIEMCY W KRAKOWIE. Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających - raport

Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL

Autor/-ka Anna Kostecka , dr Adam Bulandra , Iga Machalewska , Jakub Kościółek (red.)
Rok2011
Zasięglokalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Przyczyną, dla której Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL zdecydowało się zrealizować projekt: „Monitoring krakowskich instytucji oraz miejsc istotnych dla obcokrajowców przyjeżdżających do Krakowa pod kątem dostosowania do ich potrzeb, wypracowanie odpowiednich rozwiązań i wykształcenie dobrych praktyk” było zwrócenie uwagi w trakcie badań preliminarzowych na brak dostosowania krakowskich instytucji do potrzeb cudzoziemców. W szczególności chodzi o procedury legalizacyjne, generujące problemy i konflikty, ścisły formalizm w egzekwowaniu przepisów legalizacyjnych, utrudniony dostęp do informacji, brak możliwości porozumienia się w innym niż polski języku, co tworzyło uogólniony problem wzajemnego niezrozumienia.
Celem strategicznym (długofalowym) przeprowadzonego monitoringu jest ułatwienie cudzoziemcom funkcjonowania w Krakowie. Dążenie do osiągnięcia tego celu jest spójne z misją Stowarzyszenia, czyli działaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego, realizowaną w tym przypadku na poziomie lokalnym. W naszym rozumieniu u podstaw takiego społeczeństwa leży respektowanie praw jednostek, a różnorodność jego obywateli traktowana jest jako potencjał a nie zagrożenie. Cudzoziemcy, szczególnie Ci, którzy przebywają w Polsce od niedawna, są grupą szczególnie bezbronną w kontaktach z administracją publiczną, z której usług muszą korzystać żeby zalegalizować pobyt w Polsce, czy organami ochrony porządku publicznego, które dokonują kontroli legalności ich pobytu.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie.
1.1. Opis założeń projektu.
1.2. Lokalne tło prowadzonego monitoringu.
1.2.1. Populacja cudzoziemców w Małopolsce.
2. Zarys uregulowań prawnych w zakresie migracji.
2.2. Zasady legalizacji pobytu
2.2.1. Wjazd w celach turystycznych.
2.2.2. Wjazd i pobyt w oparciu o wizę.
2.2.3. Wjazd i pobyt na podstawie ruchu bezwizowego.
2.2.4. Pobyt czasowy na terytorium RP cudzoziemców spoza UE.
2.2.5. Pobyt w oparciu o zgodę na osiedlenie się.
2.2.6. Pobyt w oparciu o status rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej.
2.3. Dokumenty pobytowe cudzoziemców.
2.4. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
2.5. Wydalenie cudzoziemca z terytorium RP.
3. Badanie krakowskich instytucji pod kątem ich dostosowania do potrzeb cudzoziemców.
3.1. Ogólne cele operacyjne badania.
3.2. Metodologia monitoringu.
3.2.1. Dane statystyczne.
3.2.2. Ewaluacja miejsca.
3.2.3. Analiza stron internetowych.
3.2.4. Badanie ankietowe - cudzoziemcy.
3.2.5. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
3.2.6. Badanie tajemniczy klient.
3.2.7. Badanie ankietowe - pracownicy.
3.2.8. Wywiady pogłębione - pracownicy.
4. Oddział ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4.1. Informacje ogólne.
4.2. Ewaluacja miejsca.
4.3. Analiza strony internetowej.
4.4. Badanie ankietowe - cudzoziemcy
4.5. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
4.6. Badanie tajemniczy klient.
4.7. Badanie ankietowe - pracownicy
4.8. Wywiady pogłębione - pracownicy.
5. Urząd Miasta Krakowa - Oddziały lub Referaty meldunkowe.
5.1. Ewaluacja miejsca.
5.2. Analiza strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa.
5.3. Badania ankietowe - cudzoziemcy. Pytania zbiorcze dla Urzędu Miasta, NFZ i ZUS
5.4. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
5.5. Badanie tajemniczy klient
6. Narodowy Fundusz Zdrowia.
6.1. Ewaluacja miejsca.
6.2. Analiza strony internetowej.
6.3. Badania ankietowe - cudzoziemcy. Pytania zbiorcze dla Urzędu Miasta, NFZ i ZUS
6.4. Wywiady pogłębione.
7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7.1. Ewaluacja miejsca.
7.2. Analiza strony internetowej ZUS.
7.3. Badania ankietowe - cudzoziemcy.
7.4. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
7.5. Badanie tajemniczy klient.
7.6. Badanie ankietowe - cudzoziemcy. Pytania zbiorcze dla Urzędu Miasta, NFZ i ZUS.
8. Działania służb ochrony porządku prawnego w stosunku do cudzoziemców.
8.1. Straż Graniczna.
8.1.1. Badanie ankietowe - cudzoziemcy.
8.1.2. Ewaluacja badania przeprowadzonego w stosunku do Straży Granicznej.
8.1.3. Studium przypadku - rodzina Batdaava.
8.2. Policja.
8.2.1. Badanie ankietowe - cudzoziemcy.
8.2.2. Ewaluacja badania przeprowadzonego w stosunku do Policji
9. Transport Publiczny.
9.1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.
9.1.1. Analiza strony internetowej MPK.
9.1.2. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
9.1.3. Wywiady pogłębione - pracownicy.
9.2. Regionalny Dworzec Autobusowy
9.2.1. Ewaluacja miejsca - RDA.
9.2.2. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
9.2.3. Badanie tajemniczy klient.
9.2.4. Wywiady pogłębione - pracownicy.
9.3. Komunikacja kolejowa oraz dworzec PKP.
9.3.1. Ewaluacja miejsca - Dworzec Główny PKP.
9.3.2. Analiza stron internetowych PKP.
9.3.3. Wywiady pogłębione - cudzoziemcy.
9.3.4. Badanie tajemniczy klient.
9.3.5. Wywiady pogłębione - pracownicy Spółki PKP Intercity S.A.
9.3.6. Wywiady pogłębione - pracownicy Spółki PKP Przewozy Regionalne
10. Wnioski i rekomendacje.
10.1. Wnioski i rekomendacje w zakresie potrzeby zmian prawa.
10.2. Oddział ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
10.3. Urząd Miasta Krakowa - Referaty Meldunkowe.
10.4. Narodowy Fundusz Zdrowia.
10.5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
10.6. Straż Graniczna.
10.7. Policja.
10.8. Przestrzeń publiczna.
10.9. Komunikacja miejska.
10.10. Komunikacja autobusowa.
10.11. Komunikacja kolejowa.
Aneks I.
Aneks II.
Aneks III.
Aneks IV.