Bibliografia

Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia

Raport z projektu „Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”

UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju,

Autor/-ka Magdalena Korona , Zofia Łapniewska
Rok2013
Okres2012-2013
Zasięglokalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe płeć
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Na poziomie centralnym zmiany zachodzą powoli i stopniowo (zwłaszcza w sferze legislacji), ale najbliższe otoczenie może reagować szybciej. Stąd niniejszy projekt skierowany był do najmniejszych jednostek samorządu, czyli gmin. Atutem działania władz lokalnych jest znajomość mieszkanek i mieszkańców, oraz bezpośredni z nimi kontakt. Badanie przeprowadzono w czterech gminach reprezentujących różne jednostki administracyjne: w Kluczach i Pleśnej (gminy wiejskie), Mszczonowie (gmina miejsko – wiejska) oraz Gdyni (miasto na prawach powiatu). Od grudnia 2012 do lipca 2013 posługując się pięcioma narzędziami (patrz załączniki 1-5 do niniejszego raportu) koordynatorki lokalne badały zarówno osoby zamieszkujące gminy, jak i władze samorządowe. Dodatkowo zbierano dane ze źródeł wtórnych. Projekt miał na celu wypracowanie rekomendacji do budżetów gmin na kolejne lata z uwzględnieniem perspektywy płci, tak aby jakość życia mieszkanek i mieszkańców wzrosła, oraz upowszechnienie stworzonych narzędzi i zebranie dobrych praktyk dla innych polskich jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie ma charakter komplementarny w stosunku do raportów koordynatorek lokalnych, tym samym nie powtarza sformułowanych przez nie zaleceń. W projekcie uwzględniono perspektywę gender (społeczno-kulturowej tożsamości płci), która uznaje przytoczone powyżej argumenty dotyczące niższego statusu kobiet w społeczeństwie i zachęca do podejmowania wytężonych działań na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn.

SPIS TREŚCI
Przedmowa

Zofia Łapniewska, Budżetowanie pod kątem płci wrunkiem wzrostu jakości życia mieszkanek i mieszkańców
Wstęp
Jakość życia a gender
Budżetowanie pod kątem płci
Założenia projektu
Analiza porównawcza
Zalecenia do budżetów
Dyskusja i kierunki dalszych badań
Podsyumowanie
Literatura
Narzędzia
Analiza dokumnetów gminy
List dyspozycji do wywiadu kierowanego
Sondaż obyywatelski
Ankieta dla Wydziałów / Jednostek Gminy
Matryca możliwości
Spis tabel, wykresów i rysunków

Magdalena Korona, Raport z badań zrealizowanych w gminie Klucze
Wstęp
I. Podstawowe informacje o gminie Klucze
1. Położenie i obszar
2. Podział administracyjny
3. Społeczność lokalna
4. Gospodarka
II. Rozwój gminy
1. Kierunki rozwoju Gminy Klucze
2. Kryteria oceny i rezultaty analizy dokumentów strategicznych
3. Kategoria płci w dokumentach strategicznych, wyodrębnienie kobiet jako grupy społecznej
4. Stereotypy wobec grup społecznych w dokumentach strategicznych
5. Wstępna analiza budżetu
III. Dane statystyczne uporządkowane według możliwości
1. Dostęp do wiedzy
2. Dostęp do pełnej informacji
3. Poczucie bezpieczeństwa
4. Możliwość prowadzenia zdrowego życia
5. Możliwośc znalezienia pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
6. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej
7. Możliwość pracy i życia w odpowiednich warunkach i czystym środowisku
8. Możliwość dotarcia do każdego miejsca w gminie
9. Możliwość opieki nad innymi
10. Możliwośc dbania o siebie
11. Możliwość uczestnictwa w życiu publicznym
12. Możliwość życia w społeczeństwie równych szans
13. Dane niedostępne
IV. Znaczenie równości płci i dobrego standardu życia dla przedstawicieli samorządu lokalnego
1. Znaczenie "dobrego standardu życia" w gminie
2. Zależność dobrobytu od płci, równe szanse w społeczństwie
3. Wizje dalszego rozwoju gminy pod kątem wzrostu jakości życia mieszkanek i meiszkańców
4. Oczekiwania kobiet i mężczyzn od samorządu/instytucji gminy - takie same czy różne?
5. Jak można wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn?
6. Wymienione projekty/programy w zakresie wyrownywania szans kobiet i mężczyzn obecnie lub w przeszłości prowadzone przez gminę
7. Składane propozycje uchwał w zakresie wyrównywania szans, pomysły na przyszłość
8. Ocena wpływu przedstawionych zmian na podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców
9. Zestawienie wag nadanych przez respondentów wymienionym możliwościom
10. Podsumowanie wywiadów i odczucia osoby prowadzącej wywiady
V. Alokacje budżetowe na rzecz równości płci oraz dobrostanu mieszkańców
1. Opis środowiska badawczego
2. Charakterystyka "dobrego standardu życia" wg osób wypełniających ankietę
3. Analiza wydatków budżetowych pod kątem możliwości przeprowadzona przez koordynatorkę lokalną
4. Podsumowanie
VI. Głos mieszkańców i mieszkanek gminy Klucze
1. Wprowadzenie
2. Opis środowiska badawczego
3. Charakterystyka "dobrego standardu życia" w rozumieniu mieszkańców i mieszkanek
4. Ocena działań samorządu przez mieszkanki i mieszkańców gminy Klucze
5. Sugestie mieszkańców dot. poszerzenia zakresu działalności referatu/jednostki
6. Bariery korzystania z oferty instytucji gminnych dla niektórych grup mieszkanek i mieszkańców
7. Zestawienie propozycji meiszkańców dotyczących gminy
8. Zestawienie propozycji mieszkańców dot. osiedli
9. Podsumowanie
VII. Podsumowanie badań
VIII. Wnioski i rekomendacje
Literatura
Spis tabel, wykresów i rysunków

Magdalena Korona, Raport z badań zrealizowanych w gminie Pleśna
Wstęp
I. Podstawowe informacje o gminie Pleśna
1. Położenie i obszar
2. Podział administracyjny
3. Społeczność lokalna
4. Gospodarka
II. Rozwój gminy
1. Kierunki rozwoju Gminy Pleśna
2. Kryteria oceny i rezultaty analizy dokumentów strategicznych
3. Kategoria płci w dokumentach strategicznych
4. Wstępna analiza budżetu gminy Pleśna na 2012 rok
III. Dane statystyczne uporządkowane według możliwości
1. Dostęp do wiedzy
2. Dostęp do informacji
3. Poczucie bezpieczeństwa
4. Możliwość prowadzenia zdrowego życia
5. Możliwośc znalezienia pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
6. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej
7. Możliwość pracy i życia w odpowiednich warunkach i czystym środowisku
8. Możliwość dotarcia do każdego miejsca w gminie
9. Możliwość opieki nad innymi
10. Możliwośc dbania o siebie
11. Możliwość uczestnictwa w życiu publicznym
12. Możliwość życia w społeczeństwie równych szans
13. Dane niedostępne
IV. Znaczenie równości płci i dobrego standardu życia dla przedstawicieli samorządu lokalnego
1. Znaczenie "dobrego standardu życia" w gminie
2. Zależność dobrobytu od płci, równe szanse w społeczństwie
3. Wizje dalszego rozwoju gminy pod kątem wzrostu jakości życia mieszkanek i meiszkańców
4. Oczekiwania kobiet i mężczyzn od samorządu/instytucji gminy - takie same czy różne?
5. Jak można wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn?
6. Wymienione projekty/programy w zakresie wyrownywania szans kobiet i mężczyzn obecnie lub w przeszłości prowadzone przez gminę
7. Składane propozycje uchwał w zakresie wyrównywania szans, pomysły na przyszłość
8. Ocena wpływu przedstawionych zmian na podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców
9. Zestawienie wag nadanych przez respondentów wymienionym możliwościom
10. Podsumowanie wywiadów i odczucia osoby prowadzącej wywiady
V. Alokacje budżetowe na rzecz równości płci oraz dobrostanu mieszkańców
1. Opis środowiska badawczego
2. Charakterystyka "dobrego standardu życia" wg osób wypełniających ankietę
3. AMatryca możliwości i wydatków gminy
4. Podsumowanie
VI. Głos mieszkańców i mieszkanek gminy Pleśna
1. Wprowadzenie
2. Opis środowiska badawczego
3. Charakterystyka "dobrego standardu życia" w rozumieniu mieszkańców i mieszkanek gminy Pleśna
4. Ocena działań samorządu przez mieszkanki i mieszkańców gminy Pleśna
5. Sugestie mieszkańców dot. poszerzenia zakresu działalności referatu/jednostki samorządowej
6. Bariery korzystania z oferty instytucji gminnych dla niektórych grup mieszkanek i mieszkańców
7. Zestawienie propozycji meiszkańców dotyczących gminy
8. Zestawienie propozycji mieszkańców dot. osiedli
9. Podsumowanie sondażu i fokusów, obserwacje własne
VII. Podsumowanie badań
VIII. Wnioski i rekomendacje
Literatura
Spis tabel, wykresów i rysunków

Ewa Pieszczyk, Raport z badań zrealizowanych w gminie Mszczonów
Wstęp
I. Podstawowe informacje o gminie Mszczonów
1. Położenie i obszar
2. Podział administracyjny
3. Ludność
4. Gospodarka
II. Rozwój gminy
1. Kierunki rozwoju Gminy Mszczonów
2. Kryteria oceny i rezultaty analizy dokumentów strategicznych
3. Kategoria płci w dokumentach strategicznych
4. Wstępna analiza budżetu
III. Dane statystyczne uporządkowane według możliwości
1. Dostęp do wiedzy
2. Dostęp do informacji
3. Poczucie bezpieczeństwa
4. Możliwość prowadzenia zdrowego życia
5. Możliwośc znalezienia pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
6. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej
7. Możliwość pracy i życia w odpowiednich warunkach i czystym środowisku
8. Możliwość dotarcia do każdego miejsca w gminie
9. Możliwość opieki nad innymi
10. Możliwośc dbania o siebie
11. Możliwość uczestnictwa w życiu publicznym
12. Możliwość życia w społeczeństwie równych szans
IV Znaczenie równości płci i dobrego standardu życia dla przedstawicieli samorządu lokalnego
1. Znaczenie "dobrego standardu życia" w gminie
2. Zależność dobrobytu od płci, równe szanse w społeczństwie
3. Wizja kierunków rozwoju gminy pod kątem wzrostu jakości życia mieszkanek i mieszkańców
4. Oczekiwania kobiet i mężczyzn od samorządu/instytucji gminy?
5. Jak można wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn?
6. Wymienione projekty/programy w zakresie wyrownywania szans kobiet i mężczyzn obecnie lub w przeszłości prowadzone przez gminę
7. Składane propozycje uchwał w zakresie wyrównywania szans, pomysły na przyszłość
8. Ocena wpływu przedstawionych zmian na podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców
9. Zestawienie wag nadanych przez respondentów wymienionym możliwościom
10. Podsumowanie wywiadów i odczucia osoby prowadzącej wywiady
V. Alokacje budżetowe na rzecz równości płci oraz dobrostanu mieszkańców
1. Opis środowiska badawczego
2. Charakterystyka "dobrego standardu życia" wg osób wypełniających ankietę
3. Analiza wydatków gminy  pod kątem możliwości
4. Podsumowanie
VI. Głos mieszkańców i mieszkanek gminy Mszczonów
1. Wprowadzenie
2. Sondaż: opis środowiska badawczego
3. Sondaż: charakterystyka "dobrego standardu życia" w rozumieniu respondentów i respondentek
4. Sondaż: ocena działań samorządu przez respondentów i respondentkę
5. Sondaż: zestawienie propozycji respondentów/ek dot. gminy
6. Wywiad grupowy: podsumowanie uwag osób uczestniczących
7. Alokacje budżetowe gminy a priorytety przedstawicieli samorządu oraz respondentów i respondentki sondażu
VII. Podsumowanie badań, wnioski i rekomendacje
Literatura
Spis tabel, wykresów i rysunków

Marta Siciarek, Raport z badań zrealizowanych w gminie Gdynia 
Wstęp
I. Podstawowe informacje o Gdyni
II. Rozwój gminy
1. Kierunki rozwoju Gdyni .
2. Kryteria oceny i rezultaty analizy dokumentów strategicznych 
3. Kategoria płci w dokumentach strategicznych. 
4. Wstępna analiza budżetu gminy 
III. Dane statystyczne według możliwości
1. Dostęp do wiedzy 
2. Dostęp do informacji 
3. Poczucie bezpieczeństwa 
4. Możliwość prowadzenia zdrowego życia 
5. Możliwość znalezienia pracy i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
6. Pomoc w trudnej sytuacji życiowej 
7. Możliwość pracy i życia w odpowiednich warunkach i czystym środowisku 
8. Możliwość dotarcia do każdego miejsca w gminie 
9. Możliwość opieki nad innymi 
10. Możliwość dbania o siebie 
11. Możliwość uczestnictwa w życiu publicznym 
12. Możliwość życia w społeczeństwie równych szans 
IV. Znaczenie równości płci i dobrego standardu życia dla przedstawicieli samorządu lokalnego
1. Znaczenie "dobrego standardu życia" w gminie 
2. Zależność dobrobytu od płci, równe szanse w społeczeństwie 
3. Rozwój gminy 
4. Oczekiwania kobiet i mężczyzn od samorządu/instytucji gminy 
5. Jak można wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn w sferze domowej, społecznej, publicznej? 
6. Wymieniane projekty/programy w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn obecnie lub w przeszłości prowadzone przez gminę. 
7. Składane propozycje uchwał w zakresie wyrównywania szans, pomysły na przyszłość.
8. Ocena wpływu przedstawionych zmian na podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców.
9. Zestawienie wag nadanych przez respondentów wymienionym możliwościom. 
10. Podsumowanie wywiadów 
V. Alokacje budżetowe na rzecz równości płci oraz dobrostanu mieszkańców i mieszkanek Gdyni
1. Opis środowiska badawczego 
2. Rozumienie dobrego standardu życia przez osoby wypełniające ankietę
VI. Głos mieszkanek i mieszkańców Gdyni
1. Wstęp 
2. Opis środowiska badawczego 
3. Charakterystyka „dobrego standardu życia” w rozumieniu mieszkanek/ców 
4. Ocena działań samorządu przez mieszkanki i mieszkańców Gdyni 
5. Sugestie mieszkańców dot. poszerzenia zakresu działalności referatu/jednostki samorządowej
6. Bariery korzystania z oferty instytucji gminnych dla niektórych grup mieszkanek/mieszkańców
7. Zestawienie propozycji mieszkańców dot. miasta/gminy
8. Proponowane zmiany na poziomie osiedli/dzielnic.
9. Podsumowanie sondażu i fokusów, obserwacje własne 
VII. Podsumowanie badań
VIII. Wnioski i rekomendacje
Literatura
Spis tabel i wykresów.