Bibliografia
Okładla dla

Bezdomność uchodźców w Polsce - wyniki badania pilotażowego

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Kinga Wysieńska , Natalya Ryabińska
Rok2010
Okressierpień-październik 2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Migranci przymusowi w Polsce są narażeni na wykluczenie mieszkaniowe i wielu z nich doświadcza bezdomności . Problem bezdomności uchodźców nie stanowił jednak do tej pory przedmiotu odrębnych badań i był poruszany jedynie przy okazji studiów nad procesami integracji cudzoziemców lub oceną skuteczności Indywidualnych Programów Integracji . Nie była zatem znana ani dokładna, ani nawet przybliżona liczba bezdomnych uchodźców (a także osób korzystających z ochrony uzupełniającej lub mających zgodę na pobyt tolerowany), nie ma bowiem ogólnopolskich statystyk i programów monitorowania bezdomności wśród migrantów przymusowych. Brakuje również danych na temat proporcji bezdomnych wśród wszystkich osób, którym przyznano status uchodźcy i które zamieszkują na terytorium Polski (dodatkowym utrudnieniem jest w tym wypadku duża mobilność migrantów przymusowych). Dotychczas nie przeprowadzono także systematycznej analizy przyczyn bezdomności wśród uchodźców oraz barier, z jakimi mają do czynienia, starając się z niej wyjść. Celem przeprowadzonego badania było wypełnienie tej luki i lepsze zrozumienie sytuacji bezdomności uchodźców (...).
Celem przeprowadzonego badania
było wypełnienie tej luki i lepsze zrozumienie sytuacji bezdomności uchodźców poprzez:
• zebranie danych dotyczących liczby bezdomnych uchodźców i wstępne oszacowanie skali zagrożenia bezdomnością wśród migrantów przymusowych,
• zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat przyczyn i konsekwencji pozostawania w bezdomności (na podstawie analizy doświadczeń i opinii osób zaangażowanych w pomoc migrantom przymusowym oraz analizy doświadczeń i postaw bezdomnych uchodźców),
• skonstruowanie rekomendacji dotyczących działań zapobiegających bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu i redukujących bariery w wychodzeniu z bezdomności uchodźców (na podstawie opinii przedstawicieli instytucji finansowanych ze środków publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą uchodźcom oraz samych uchodźców). 
( z rozdziału Kontekst i cele badania)


SPIS TREŚCI
Wstęp – kwestie prawne i statystyki
Kontekst i cele badania
Część pierwsza. Szacowanie skali zjawiska bezdomności
Część druga. Szacowanie skali zagrożenia wykluczeniem mieszkaniowym oraz analiza przyczyn i skutków zjawiska
Część trzecia. Analiza doświadczeń migrantów przymusowych dotkniętych bezdomnością
Wnioski i rekomendacje
Załącznik
Bibliografia