Bibliografia
Okładla dla

Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji (EU-MIDIS Data in Focus Report 1: The Roma). Sprawozdanie „Kluczowe dane”, część 1 Romowie.

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2009
Okres2008-2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
ISBN978-92-9192-373-1
Link do raportu

Hasło słownikowe Mniejszości etniczne

Czym jest EU-MIDIS?
Skrót EU-MIDIS oznacza „Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji”. Jest to pierwsze ogólnounijne badanie przeprowadzone z udziałem imigrantów i przedstawicieli etnicznych grup mniejszościowych na temat ich doświadczeń w zakresie dyskryminacji i przestępczej wiktymizacji w życiu codziennym. W związku z tym, że wiele przypadków dyskryminacji i wiktymizacji nie jest zgłaszanych, a także ponieważ dane dotyczące dyskryminacji i wiktymizacji mniejszości etnicznych w wielu państwach członkowskich nie są pełne, EU-MIDIS stanowi źródło najbardziej kompleksowych i aktualnych danych dotyczących stopnia dyskryminacji i wiktymizacji mniejszości w obrębie UE.
Badanie w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzono wśród 23 500 imigrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych w 27 państwach członkowskich UE na przestrzeni 2008 r. Dodatkowo 5000 osób będących przedstawicielami populacji większości i zamieszkujących te same regiony co grupy mniejszościowe zostało objętych badaniem w dziesięciu państwach członkowskich w celu porównania wyników badania w zakresie kluczowych kwestii.
Każdy z wywiadów trwał od 20 minut do godziny i składał się z szeregu szczegółowych pytań.
Pierwsze sprawozdanie z serii „Kluczowe dane”:
W niniejszym sprawozdaniu skoncentrowano się na kwestii dyskryminacji Romów i jest ono pierwszym z serii sprawozdań EU-MIDIS „Kluczowe dane”, w których omawiane są konkretne wyniki badania. W pozostałych sprawozdaniach omówione zostaną inne grupy etniczne lub przedstawione wyniki badania z części obejmującej wszystkie przebadane grupy.
Inne grupy objęte badaniem EU-MIDIS to: mieszkańcy Afryki Północnej, mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej, Turcy, mieszkańcy byłej Jugosławii, przedstawiciele krajów Europy Środkowej i Wschodniej (włączając państwa członkowskie) oraz Rosjanie.
Badanie pokazało, że ogólny wskaźnik dyskryminacji dla Romów był najwyższy spośród wszystkich pozostałych grup objętych badaniem EU-MIDIS, w związku z czym na początek skoncentrowano się na tej grupie.
W sprawozdaniu EU-MIDIS „Kluczowe dane” jedynie wstępnie nakreślono wyniki badania – celem jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi ustaleniami. W odpowiednim czasie udostępnione zostanie szczegółowe sprawozdanie EU-MIDIS, kompletny zbiór danych zostanie także opublikowany na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Gdy wszystkie sprawozdania „Kluczowe dane” będą dostępne dla opinii publicznej, każdy będzie mógł dokonać samodzielnej oceny wyników.
Na lata 2009 i 2010 planowanych jest dziewięć sprawozdań „Kluczowe dane” uwzględniających poniższe kwestie:
• Dyskryminacja w dziewięciu różnych sferach życia dla wszystkich grup objętych badaniem we wszystkich państwach członkowskich. Dziewięć sfer życia to: 1) poszukiwanie pracy, 2) w pracy, 3) poszukiwanie domu lub mieszkania do wynajęcia lub kupna, 4) stosunek personelu medycznego, 5) stosunek pracowników opieki społecznej, 6) stosunek pracowników szkół, 7) w kawiarniach, restauracjach, barach lub klubach, 8) wchodząc lub będąc w sklepie, 9) w banku - chcąc otworzyć konto bankowe lub uzyskać pożyczkę.
• Przestępcza wiktymizacja łącznie z przestępstwami na tle rasowym w odniesieniu do pięciu różnych typów przestępstw dla wszystkich grup objętych badaniem we wszystkich państwach członkowskich. Pięć typów przestępstw: 1) kradzież samochodu lub mienia będącego w samochodzie, 2) włamanie lub próba włamania, 3) kradzież mienia osobistego niezwiązana z użyciem przemocy lub gróźb, 4) napaść i pogróżki, 5) nękanie.
• Stosunek policji, pracowników kontroli celnej i granicznej – porównanie wszystkich grup objętych badaniem oraz grup należących do populacji większości, zamieszkujących te same regiony, co grupy mniejszościowe