Bibliografia

Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Raport końcowy.

Pentor Research International S.A.,

Autor/-ka Beata Ciężka , Marzena Sochańska-Kawecka
Rok2007
Okres2004-2006
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe płeć
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Rozwoju Regionalnego


Przesłanki Płeć

Równość między kobietami i mężczyznami jest podstawową wartością Wspólnoty i zgodnie z art. 2 Traktatu, jednym z zadań aktywnie promowanych przez Wspólnotę. Artykuł 3 określa zasadę promowania równości mężczyzn i kobiet stwierdzając, że wszystkie działania Wspólnoty winny dążyć do zniesienia nierówności oraz propagowania równości kobiet i mężczyzn. Dodatkowo, w art. 13 wymieniono środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Artykuły 137 i 141 odnoszą się do równości płci w relacjach zachodzących na rynku pracy. Określają one także równość szans oraz traktowania kobiet i mężczyzn w pracy, której zapewnienie jest obowiązkiem każdego Państwa Członkowskiego, w którym stosowana jest zasada równej płacy dla mężczyzn i kobiet za tę samą pracę. Wspólnota przyjęła dwukierunkowe podejście do kwestii promowania równouprawnienia płci. Łączy ono pozytywne działania wspierające niedostatecznie reprezentowaną płeć z włączaniem kwestii płci do wszystkich zagadnień polityki. Perspektywa równości płci Europejskiej Strategii Zatrudnienia daje możliwość lepszego przedstawienia i zrozumienia przyczyn społecznych nierówności między kobietami i mężczyznami, a także zawiera odpowiednie strategie służące zapobieganiu zaistnienia tych przyczyn. Jest to także wprowadzanie równości płci na każdym etapie procesów politycznych: na etapie projektu, w fazie wdrażania, monitorowania i ewaluacji skupiająca się na promowaniu równouprawnienia mężczyzn i kobiet. Stosowane systematyczne, narzędzie to umożliwia nakreślenie różnic między kobietami i mężczyznami w relacjach danej polityki, na przykład w zakresie prawnym, dostępu do zasobów i reprezentacji w organach decyzyjnych. 
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
1 PODSUMOWANIE
2 GŁÓWNE WNIOSKI I REKOMENDACJE
3 WPROWADZENIE
3.1 Równouprawnienie płci w dokumentach UE
3.2 SPO RZL - w kontekście równego traktowania kobiet i mężczyzn
3.3 Cele badania i poziomy analizy
4 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
4.1 POZIOM INSTYTUCJONALNY
4.1.1 Poziom instytucjonalny - problematyka „gender mainstreaming” - stan idealny vs. stan rzeczywisty (podsumowanie uzyskanych wyników)
4.1.2 Poziom wiedzy na temat zasady równych szans kobiet i mężczyzn wśród pracowników instytucji zaangażowanych w realizację SPO RZL
4.1.3 Problematyka równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL
4.1.4 Problematyka „gender mainstreaming” w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich
4.1.5 Ocena systemu zarządzania i wdrażania SPO RZL w świetle przestrzegania zasady równych szans kobiet i mężczyzn na poszczególnych etapach realizacji programu
4.2 POZIOM PROJEKTOWY
4.2.1 Poziom projektowy - problematyka „gender mainstreaming” - stan idealny vs. stan rzeczywisty (podsumowanie uzyskanych wyników)
4.2.2 SPO RZL - ocena realizacji założonych celów, struktura kobiet i mężczyzn w poszczególnych Priorytetach, działaniach i obszarach wsparcia
4.2.3 Rozumienie zasady „gender mainstreaming” przez projektodawców
4.2.4 Stosunek do realizacji zasady „gender mainstreaming” w ramach projektów
4.2.5 Realizacja konkretnych działań związanych z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów
4.3 POZIOM SPOŁECZNY
4.3.1 Efekty SPO RZL - perspektywa społeczna
4.3.2 Równość szans kobiet i mężczyzn - głos liderów opinii
4.3.3 Równość szans kobiet i mężczyzn - głos społeczeństwa
5 ZESTAW WSKAŹNIKÓW
6 OPIS METODOLOGII ZASTOSOWANEJ W BADANIU
6.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW BADAWCZYCH
6.1.1 Desk Research - klamra spinająca poziom instytucjonalny i projektowy
6.1.2 Poziom Instytucjonalny
6.1.3 Poziom projektowy
6.1.4 Perspektywa społeczna