Bibliografia

Badania wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych 2009

Pentor Research International S.A.,

Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Podmiot zlecający badaniePaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do raportu (wszystkie części)

Raport składa się z sześciu części. W części pierwszej zawarte zostały najważniejsze wnioski i rekomendacje
z badania, szczegółowy opis zastosowanej metodologii i źródeł informacji, a także podstawowe wyniki badań
desk research w zakresie aktywności zawodowej oraz wykształcenia osób niepełnosprawnych.
Kolejne pięć części poświęconych zostało pięciu grupom niepełnosprawności:
• Część 2– perspektywa osób niewidomych i niedowidzących
• Część 3 – perspektywa osób niesłyszących i niedosłyszących
• Część 4– perspektywa osób z ograniczoną sprawnością ruchową
• Część 5 – perspektywa osób chorych psychicznie
• Część 6 – perspektywa osób z upośledzeniami umysłowymi