Bibliografia
Okładla dla

Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka

Wydawnictwo SWPS,

Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe płeć , stan cywilny , status zawodowy , wiek , wykształcenie
ISBN978-83-89281-65-1
Link do publikacji

Obszar Praca

Monografia stanowi klasyczny wzorzec sposobu ujmowania problematyki uczestnictwa jednostki w działalności zawodowej jako ważnego aspektu ludzkiej egzystencji, w tym i osób z ograniczeniami sprawności. Obejmuje sprawy zadowolenia z życia, dotyczy aspektów socjodemograficznych, kapitału osobistego i społecznego, kompetencji osobistych oraz uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności w aspekcie czynników wspomagających i czynników ryzyka. Autorzy przestrzegają przed wysokim poziomem gotowości do udzielania wszelkiego wsparcia tego rodzaju osobom przez środowisko. Jest to czynnik ryzyka grożący stagnacją rozwoju osoby niepełnosprawnej, odbiera poczucie podmiotowości; człowiek staje się przedmiotem w rękach innych. Czytelnikami monografii powinny być nie tylko służby społeczne, zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, ale także osoby zajmujące się polityką społeczną oraz socjologowie i psycholodzy zajmujący się orientacją i poradnictwem zawodowym. Monografia z pewnością należeć będzie do kanonu lektury studentów interesujących się psychologią pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.
(prof. dr hab. Roman Ossowski)

Należy podkreślić bardzo dobry warsztat badawczy. Autorzy posługują się nie tylko metodami z zakresu badań psychologicznych, ale formułują wiele trafnych spostrzeżeń z zakresu polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Są one zweryfikowane przy pomocy dobrze dobranych narzędzi statystycznych. Wnioskowanie statystyczne jest w pełni zasłużone, a zastosowane metody świadczą o znajomości tej problematyki, podnosząc jednocześnie dzięki weryfikacji wartość badania i wynikających z niego wniosków. Pochwalić należy także bardzo ładny, klarowny język, jakim posługują się Autorzy, Nie ma w nim paranaukowych sformułowań, dzięki czemu książka, nie tracąc waloru pracy naukowej, jest przystępna w warstwie opisującej wyniki dla przeciętnego czytelnika. Dla niego także ważne są wnioski, a wśród nich ten, który mówi, że osoba niepełnosprawna, jeśli ma wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu, czyni wysiłki w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz poprawia wartość pozostającego w jej dyspozycji kapitału społecznego, ma szanse na osiąganie satysfakcji zawodowej i zdobycie uznania.
(dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH)

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.
(ze stron Wydawcy)

Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Charakterystyka projektu
1.1. Wprowadzenie
1.2. Etap I: badanie ekspertów
1.3. Etap II: badanie jakościowe
1.4. Etap III: badanie ilościowe

2. Problem i metoda badań
2.1. Problemy badawcze
2.2. Metoda badań
2.2.1. Osoby badane
2.2.2. Narzędzia badawcze

3. Wyniki: uwarunkowania statusu zawodowego i zadowolenia z życia
3.1. Wprowadzenie
3.2. Status zatrudnienia osób z ograniczeniami sprawności
3.3. Status zatrudnienia a zadowolenia z życia
3.4. Status zatrudnienia a miejsce zamieszkania
3.5. Płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny a status zatrudnienia
3.6. Status zatrudnienia a moment nabycia niepełnosprawności, jej rodzaj i stopień
3.7. Podsumowanie

4. Wyniki: kapitał osobisty i społeczny a status zawodowy i zadowolenie z życia
4.1. Wprowadzenie
4.2. Rola kapitału osobistego
4.2.1. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym
4.2.2. Kapitał osobisty i jego związek z zadowoleniem z życia
4.2.3. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym i zadowoleniem z życia
4.3. Rola kapitału społecznego
4.3.1. Liczba znajomych a status zawodowy
4.3.2. Wykształcenie osób badanych i ich rodziców a status zawodowy
4.3.3. Liczba znajomych, wiek i wykształcenie a zadowolenie z życia
4.3.4. Reakcja rodziny na problemy osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia
4.3.5. Reakcja rodziny na potrzeby osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia
4.3.6. Poczucie wsparcia ze strony rodziny a zadowolenie z życia
4.4. Kapitał osobisty i społeczny i jego związki z zadowoleniem z życia i aktywnością zawodową
4.5. Podsumowanie

5. Wyniki: Kompetencje osobiste a status zawodowy i zadowolenie z życia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Status zawodowy a kompetencje osobiste
5.2.1. Poczucie umiejscowienia kontroli
5.2.2. Aspiracje
5.2.3. Potencjał do rozwoju
5.2.4. Wysiłek w kierunku rozwoju
5.2.5. Impulsywność
5.2.6. Wytrzymałość
5.2.7. Nastrój
5.3. Kompetencje osobiste a zadowolenie z życia
5.4. Kompetencje osobiste a czynniki społeczno-demograficzne
5.4.1.Miejsce zamieszkania
5.4.2. Płeć
5.4.3. Stan cywilny
5.5. Kompetencje osobiste a niepełnosprawność
5.5.1. Stopień niepełnosprawności
5.5.2. Rodzaj niepełnosprawności
5.5.3. Moment nabycia niepełnosprawności
5.6. Kompetencje osobiste a kapitał osobisty
5.6.1. Liczba obowiązków w dzieciństwie
5.6.2. Swoboda w dzieciństwie
5.6.3. Możliwość podejmowania decyzji w dzieciństwie
5.6.4. Charakter relacji z rodzicami w dzieciństwie
5.7. Kompetencje osobiste a kapitał społeczny
5.7.1. Reakcja rodziny na problemy osoby z ograniczeniem sprawności
5.7.2. Poczucie wsparcia w rodzinie
5.7.3. Liczba znajomych i przyjaciół
5.8. Analiza skupień
5.8.1. Wyodrębnione skupienia
5.8.2. Charakterystyka osób należących do poszczególnych skupień
5.8.3. Wyodrębnione skupienia a status zawodowy
5.8.4. Wyodrębnione skupienia a zadowolenie z życia
5.9. Podsumowanie

6. Wyniki: uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności – czynniki powodzenia i czynniki ryzyka
6.1. Wprowadzenie
6.2.Trochę teorii...
6.2.1. Zmiany punktualne i niepunktualne w procesie rozwoju
6.2.2. Objawy kryzysów normatywnych i nienormatywnych
6.2.3. Równowaga: zasoby - wyzwania - wsparcie
6.2.4. Koordynacja zegara biologicznego i zegara słonecznego
6.2.5. Specyficzne i niespecyficzne czynniki ryzyka
6.2.6. Mechanizm błędnego koła
6.2.7. Rola osób znaczących
6.2.8. Podsumowanie
6.3. Problem
6.4. Wyniki
6.4.1. Zmienne socjaldemograficzne i związane z niepełnosprawnością
6.4.2. Kapitał osobisty i społeczny w czterech wyłonionych grupach
6.4.3. Kompetencje osobiste w czterech wyłonionych grupach
6.4.4. Podsumowanie: czynniki powodzenia i czynniki ryzyka
6.5. Wnioski: profile sukcesu i profile ryzyka

Zakończenie
Postscriptum: Komentarz końcowy prof. dr. hab. Wojciecha Łukowskiego
Literatura
Aneks: Publikacje przygotowane w ramach projektu