Bibliografia
Okładla dla

Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia

Najwyższa Izba Kontroli,

Rok2014
Okres2010-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentusprawozdanie
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniainformacja z kontroli
Link do raportu

Przesłanki Wiek

Kontrola aktywizacji zawodowej i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, ujęta w Planie pracy NIK na 2013 r., została przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli w ramach priorytetowego kierunku kontroli Przeciwdziałanie społeczno-ekonomicznym skutkom zmian demograficznych zachodzących w Polsce.

Cel główny kontroli:

  • Dokonanie oceny skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków
    bezrobocia osób powyżej 50. roku życia.

    Cele cząstkowe
  • w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: ocena realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia;
  • w powiatowych urzędach pracy: ocena realizacji wybranych form aktywizacji zawodowej osób z grupy 50+ oraz skuteczności stosowanych instrumentów rynku pracy.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 
1. Założenia kontroli 
1.1. Temat i numer kontroli 
1.2. Cel główny kontroli 
1.3. Cele cząstkowe 
1.4. Zakres podmiotowy kontroli 
1.5. Zakres przedmiotowy kontroli 
1.6. Okres objęty kontrolą 
2. Podsumowanie wyników kontroli 
2.1. Ocena kontrolowanej działalności 
2.2. Synteza ustaleń kontroli 
2.3. Uwagi końcowe i wnioski 
3. Ważniejsze wyniki kontroli 
3.1. Charakterystyka obszaru objętego kontrolą 
3.2. Istotne ustalenia kontroli 
3.2.1. Realizacja zadań w zakresie aktywizacji zawodowej 
3.2.1.1. Sytuacja osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy 
3.2.1.2. Oferty pracy wpływające do urzędów 
3.2.1.3. Stan zatrudnienia w urzędach pracy 
3.2.2. Skuteczność stosowanych instrumentów rynku pracy 
3.2.2.1. Staże 
3.2.2.2. Szkolenia 
3.2.2.3. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 
3.2.2.4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
3.2.2.5. Prace interwencyjne i roboty publiczne 
3.2.3. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
4. Informacje dodatkowe 
4.1. Organizacja i metodyka kontroli 
4.2. Wykonywanie zadań przyjętych w programach i dokumentach rządowych
4.3. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 
5. Załączniki