Bibliografia
Okładla dla

Adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy; spojrzenie pracodawców i kobiet. Raport syntetyczny z badań empirycznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Autor/-ka Grażyna Firlit-Fesnak
Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe stan cywilny , status rodzinny , status zawodowy , wiek , wykształcenie


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Podstawę opracowania niniejszego raportu stanowiły wyniki ogólnopolskich badań empirycznych przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach badawczych trzech kategorii kobiet – kobiet pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo – oraz reprezentatywnej próbie pracodawców. Badania kobiet zostały przeprowadzone przez Biuro Badań Społecznych w Warszawie, zaś badania pracodawców przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w Warszawie. Badania przeprowadzili wykwalifikowani ankieterzy obu ośrodków badawczych w grudniu i styczniu 2007 r. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy” (projekt SPO RZL 1.6(b), w celu realizacji koncepcji badawczej kierowanego przez autorkę niniejszego raportu tematu „Adekwatność wykształcenia i kwalifikacji kobiet w stosunku do zapotrzebowania rynku pracy”. Rolę koordynatora całego projektu pełniło Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.(...)
Przedmiotem niniejszych badań jest analiza zależności pomiędzy poziomem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kobiet a ich statusem na rynku pracy, rozpatrywanym w różnych etapach biografii zawodowej kobiet takich, jak poszukiwanie pracy, zatrudnienie, utrata pracy, reintegracja zawodowa, rezygnacja z aktywności zawodowej.

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I. Metodologia badań
1.1. Przedmiot, cele badań, hipotezy
1.2. Zakres badań: zagadnienia badawcze
1.3. Źródła informacji: metoda badawcza, narzędzia badawcze, próba badawcza
1.3.1. Badania kobiet
1.3.2. Badania pracodawców
Rozdział II. Charakterystyka badanych zbiorowości
2.1. Badane kobiety wg statusu na rynku pracy, cech społeczno-demograficznych i cech społeczno – ekonomicznych
2.1.1. Charakterystyka całej badanej populacji kobiet
2.1.2. Kobiety pracujące, bierne zawodowo i bezrobotne; podobieństwa i różnice
2.2. Badane firmy wg wielkości, formy własności, struktury zatrudnienia pracowników
2.2.1.Ogólna charakterystyka badanych firm
2.2.2.Przeciętna badana firma – przeciętne zatrudnienie
2.2.3. Zatrudnienie kobiet w przeciętnej firmie
2.2.4.Gospodarowanie zatrudnieniem w badanych firmach
2.2.5. Struktury zatrudnienia
2.2.6. Wynagrodzenia przeciętne i minimalne
2.2.7. Szkolenia
Podsumowanie
Rozdział III. Ścieżki edukacyjne kobiet i ich uwarunkowania
3.1. Poziom wykształcenia i zawód wyuczony badanych kobiet
3.2. Uwarunkowania wyboru zawodu
3.3. Uwarunkowania finansowe kształcenia
3.4. Poziom zadowolenia z posiadanego wykształcenia, wybranego zawodu i umiejętności zawodowych
3.5. Ocena przygotowania do pracy zawodowej
3.6. Preferowane zmiany w ścieżce kształcenia
3.7. Motywacja do kształcenia ustawicznego
3.8. Uwarunkowania kształcenia ustawicznego
3.9. Skłonność pracodawców do inwestowania w rozwój kapitału zawodowego pracowników ze szczególnym odniesieniem do kobiet
Podsumowanie
Rozdział IV. Praca zawodowa w życiu polskich kobiet; jako wartość i doświadczenie
4.1. Znaczenie pracy zawodowej w życiu człowieka w opinii kobiet bezrobotnych, pracujących i biernych zawodowo
4.1.1.Ekonomiczne wymiary znaczenia pracy zawodowej
4.1.2.Pozaekonomiczne znaczenie pracy
4.2. Przebieg pracy zawodowej w świetle doświadczeń kobiet pracujących
4.3. Okoliczności utraty pracy i poszukiwanie pracy w doświadczeniu kobiet bezrobotnych
4.4. Uwarunkowania bierności zawodowej kobiet i ich dalsze plany zawodowe
Wnioski
Rozdział V. Wykształcenie kobiet a ich pozycja na rynku pracy: podstawowe związki i zależności
5.1. Poziom wykształcenia kobiet a ich aktywność zawodowa
5.2. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe jako czynnik zadowolenia/niezadowolenia kobiet
5.3. Poziom wykształcenia a przygotowanie do pracy zawodowej
5.4. Poziom wykształcenia a wartość pracy w oczach kobiet
5.5. Poziom wykształcenia a doświadczenia zawodowe kobiet – kobiety pracujące
Rozdział VI. Miejsce wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kobiet wśród czynników kreujących wizerunek kobiety-pracownika i potencjał zawodowy kobiet
6.1 Wizerunek cech pracownika z uwzględnieniem kategorii płeć
6.2. Czynniki określające potencjał zawodowy pracownika: spojrzenie kobiet i pracodawców
6.3 Potencjał tzw. dodatkowych umiejętności pracujących kobiet i mężczyzn a jakość ich pracy
6.4 Wady i zalety kobiet w roli pracownika
Podsumowanie
Rozdział VII. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe a dyskryminacja kobiet w polskim świecie pracy
7.1. Miejsce wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wśród czynników określających pozycję zawodową kobiet na polskim rynku pracy
7.2. Znaczenie wykształcenia i kwalifikacji w procesie rekrutacji pracowników
7.3 Uwarunkowania partycypacji kobiet w procesach decyzyjnych; ranga wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wśród czynników decydujących o powierzeniu i sprawowaniu przez kobiety funkcji kierowniczych
7.4. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe a dyskryminacja ze względu na płeć w polskim świecie pracy
7.5. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z perspektywy trwałości wzorców wertykalnej segmentacji zatrudnienia według płci
Podsumowanie
Rozdział VIII. Zakończenie; wnioski z badań i rekomendacje
Wnioski
Postulaty