Bibliografia
Okładla dla

Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2014
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-9239-471-4
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W raporcie opisano zjawisko przymusowych małżeństw oraz prawnych rozwiązań w przeciwdzialaniu temu zjawisku, bazując na danych i informacjach zebranych w pięciu europejskich krajach.Zaprezentowane zostały również dobre praktyki w zakresie eliminacji tej formy przemocy oraz wsparcia dla ofiar. 

Małżeństwa przymusowe, czyli te zawarte bez zgody, są jedną z form przemocy domowej. Jest to naruszenie praw osoby do decydowania czy, kiedy i kogo poślubić. W większości przypadków ofiarami są kobiety, ale zdarzają się również i mężczyźni. Szczególnie narażone są tu jednak dzieci.
Analiza, przygotowana przez Agencję Praw Podstawowych. ma na celu zachęcenie instytucji europejskich do ardziej kompleksowego zajęcia się tym problemem. Sugeruje się również rozważenie przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwanej również Konwencją Stambulską).


SPIS TREŚCI
FOREWORD 
EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION 

1 PREVALENCE OF FORCED MARRIAGE AND PROFILES OF VICTIMS AND PERPETRATORS 
1.1. Prevalence of forced marriages and development over time 
1.2. Profile of the victims and the perpetrators 

2 LEGAL FRAMEWORK
2.1. Criminalising forced marriage 
2.2. The role of civil law in the fight against forced marriage 
2.3. The role of private international law in the fight against forced marriage 
2.4. Migration law and its links with forced marriage 
2.5. The right to asylum for victims of forced marriage 

3 PROMISING PRACTICES IN PREVENTING FORCED MARRIAGE 
3.1. Raising awareness about forced marriage 
3.2. Training of professionals 
3.3. Implementing prevention interventions in school settings 
3.4. Direct and anonymous assistance 

4 VICTIMS’ SUPPORT SERVICES: PROMISING INITIATIVES 
4.1. Shelter/refuge with an integrated approach 
4.2. Hotlines/helplines 
4.3. Holistic services 
4.4. Interinstitutional cooperation 

CONCLUSIONS 
REFERENCES 
ANNEX: NATIONAL LAW PROVISIONS EXPRESSLY CRIMINALISING FORCED MARRIAGE