Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Kobiety wobec przemian okresu transformacji
Tom zawiera materiały z konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w dniach 21-22 czerwca 1996 roku.
Kobiety w czasach przełomu 1989-2009
Dwudziestolecie przełomu roku 1989 skłania do rocznicowych podsumowań. Zbliżający się ku końcowi rok 2009 był wypełniony intensywną debatą o osiągnięciach i porażkach, sukcesach i straconych szansach minionych dwóch dekad, bardzo często ma ...
Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W p ...
Kobiecość i męskość: komunikacja, relacje, społeczeństwo
Drugi z tomów, stanowiących interdyscyplinarny opis bycia kobietą i mężczyzną we współczesnym świecie. Składa się z artykułów psychologów a także socjologów, pedagogów i ekonomistów, podejmujących ...
Kobiety wobec przemocy. Mały poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie, dyskryminacji i molestowania.
SPIS TREŚCI Przemoc wobec kobiet wobec kobiet w dokumentach międzynarodowych Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe Mity, stereotypy i fakty dotyczące przemocy w rodzinie Przemoc domowa jest przestępstwem Gdy staniesz się ofiara przemo ...
Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji
Podręcznik po europejskim prawie o niedyskryminacji, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest pierwszym wszechstronnym podręcznikiem po europejskim ...
Od gender do transgender: ewolucja kategorii płci społeczno- kulturowej w naukach społecznych i prawie międzynarodowym
W naukach społecznych uznaje się iż twórcą pojęcia „gender” był psycholog amerykański Robert Stoller. Chociaż koncepcja płci społeczno-kulturowej była obecna w naukach społecznych na długo przed badaniami prowadzonymi przez Sto ...
Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Eurpejskiej i w Polsce.
Dyskryminacja ze względu na płeć na rynku pracy jest zdeterminowana instytucjonalnie: system ochrony kobiet wkomponowany jest bowiem w politykę społeczno-gospodarczą państwa, znaczenie mają również głęboko zakorzenione i upowszechniane w z ...
KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH - NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK
Liczba ludzi starych wzrasta. Na początku XXI wieku proces starzenia się społeczeństwa może być traktowany zarówno jako zagrożenie, jak i wyzwanie. Z jednej strony obawiamy się osamotnienia, zniedołężnienia i ubóstwa, z drugiej &nda; ...
Gender and Urban Planning: Issues and Trends
Celem tego raportu jest zwiększenie świadomości w zakresie wpływu jakie działania prowadzone na obszarach miejskich ma na równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet. Ma on również udowodnić, że osoby odpowiedzialne za miejskie planow ...
Dzień Kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze
Problematyka książki Dzień Kobiet w mediach. Międzynarodowe studium porównawcze odnosi się do badań mediów (telewizji i prasy). Celem poznawczym były strategie prezentacji obchodów 8 marca przez stacje telewizyjne w wieczorny ...
DZIAŁACZKI SPOŁECZNE, FEMINISTKI, OBYWATELKI..., T. II, SAMOORGANIZOWANIE SIĘ KOBIET NA ZIEMIACH POLSKICH PO ROKU 1918 (NA TLE PORÓWNAWCZYM)
Książka zawiera 23 studia i szkice odzwierciedlające złożone i różnorodne formy społecznego, kulturalnego i politycznego organizowania się kobiet w II Rzeczypospolitej i czasach PRL. Autorzy analizują stowarzyszenia, związki zawodowe, part ...
Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym)
W 28 studiach i szkicach umieszczonych w książce przedstawiono programy, polityczne uwikłania, próby recepcji obcych wzorców i przyczyny słabości struktur organizacyjnych. Zgromadzono komparatystyczne ujęcia tytułowej problematyki, ...
Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania
Demokracja to jedno z tych słów, które znacząc tak wiele, przestaje znaczyć cokolwiek. Współcześnie jest ono jednym z obligatoryjnych frazesów, który najbardziej nawet niedemokratycznym decyzjom ma zapewnić mora ...
Decision-making. Exchange of good practices.
Równość szans kobiet mężczyzn jest główną zasadą Unii Europejskiej. Zbilansowany udział kobiet i mężczyzn w ważnych decyzjach politycznych i gospodarczych jest kluczowy w rozwoju prawdziwej demokracji i wpływa na wzrost gospodarczy. ...
Czytanki o edukacji. Dyskryminacja.
Na stronie www.men.gov.pl próżno by szukać informacji świadczących o problemach współczesnego świata i pomysłów, jak edukacja może przyczynić się do ich przezwyciężania, jak radzić sobie ze zjawiskiem napastowania i przemocy, ...
Profesjonaliści przeciwko pomocy domowej - materiały szkoleniowe
Niniejsze opracowanie jest produktem międzynarodowego projektu „PACT - Promowanie świadomości w zakresie współpracy i szkoleń dotyczących przemocy domowej” (ang. PACT - Promoting Awareness for Cooperation and Training in the fi ...
Queerowanie Feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?
Książka jest zbiorem 16 tekstów wygłoszonych podczas konferencji pod tym samym tytułem, organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w roku 2006. Oprócz naukowych tekstów zawiera fotografie nawiązujące do tematyki artyku ...
Rykoszetem: rzecz o płci, seksualności i narodzie
Czy powinno nas zastanawiać, że kampania na rzecz wpisania do Konstytucji RP „życia poczętego” zaczęła się od ślubowania w Częstochowie? Czy to przypadek, że w miesiącu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tygodniki opinii poświę ...