Publikacje (696)
Wyszukaj tutaj
Gender equality in the EU in 2009 - Summary
Równość szans kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem i priorytetową zasadą Unii Europejskiej. Unia odgrywa w tym zakresie jedną z głównych ról. Od lat siedemdziesiątych przyjęto znacząca ilość regulacji prawnych. W życie w ...
The Future of Gender Equality Policy after 2010 and on the priorities for a possible future framework for equality between women and men
Komitet Doradczy postanowił na spotkaniu 18 grudnia 2008 utworzyć grupę roboczą, która przygotuje opinię na temat przyszłej polityki równości płci po 2010 roku oraz wytyczne do planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyz ...
Prawa człowieka
Prawa człowieka to nowatorskie i inspirujące zaproszenie do refleksji na temat jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych pojęć politycznych naszych czasów. Dzięki wyjątkowemu interdyscyplinarnemu ujęciu, Michael Freeman pokazuje, ...
Konstruowanie "innego". Wizerunki imigrantów w Polsce.
Napływający po transformacji systemowej i otwarciu granic imigranci - menedżerowie międzynarodowych korporacji, sezonowi robotnicy zza wschodniej granicy, azjatyccy kupcy czy afrykańscy uchodźcy, stanowili w Polsce nowe zjawisko, wywołujące zaint ...
Homofobia - narzędzie seksizmu
Przedstawiana tutaj teoria mówi o homofobii ogólnie, także o jej wpływie zarówno na lesbijki jak i na gejów, ale koncentruje się przede wszystkim na jej wpływie na heteroseksualne kobiety i lesbijki. Ta kwestia jest mi ...
Promowanie równości. Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.
Sprawozdanie „Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.” przedstawia działania Komisji Europejskiej w 2009 r., mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię ...
Homofobia po polsku
Pierwsza książka o homofobii w Polsce. Homofobia – czyli niechęć i agresja wobec gejów i lesbijek – stała się ostatnio przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Atak Młodzieży Wszechpolskiej i pseudokibiców na Marsz Toler ...
Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych.
W większości przypadków brak pracy nie jest wyborem, tylko rezultatem dłuższego procesu, na krańcu którego znajduje się wykluczenie społeczne. Wśród ogółu osób nieaktywnych zawodowo można wyróżnić wiele g ...
Różnorodność w pracy. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw.
• Tradycyjna pula zasobów kadrowych, z której rekrutują pracowników małe i średnie przedsiębiorstwa, powoli się wyczerpuje. • Głównym czynnikiem wzrostu populacji będzie napływ emigrantów spoza UE. &bu; ...
METROPOLIE MNIEJSZOŚCI - MNIEJSZOŚCI W METROPOLIACH
Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej „obcych”. Okazują się oni niezbędni d ...
Podstawy feministycznej terapii rodzin
Niniejsza książka pozwoli studentom i praktykującym psychoterapeutom inaczej spojrzeć na naturę i szczególną rolę kobiet i feministycznego myślenia w kontekście psychoterapii. Zadaniem tej publikacji jest dostarczenie aktualnych informacji ...
Kultura w dialogu. Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce
Kultura w dialogu stanowi podsumowanie kampanii 1001 działań na rzecz dialogu, a zarazem swoisty apel o zmianę postrzegania kwestii tolerancji i dialogu w Polsce. Troska o Innego, próba waloryzacji jego odmienności w dyskursie publicznym, ...
Limits and potential of the concept of indirect discrimination
Pojęcie dyskryminacji pośredniej ma dziś już swoje konkretne miejsce w międzynarodowych prawach człowieka i prawie Unii Europejskiej. W prawie międzynarodowym w takich regulacjach jak Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Ra ...
Dostępna komunikacja miejska. Samorząd Równych Szans.
W ostatnich kilkunastu latach, kiedy zaczęto zauważać potrzeby osób niepełnosprawnych w kwestii samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej, nastąpił duży postęp w tym względzie. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Zastosowanie bar ...
Dlaczego Bóg nienawidzi kobiet?
Poruszająca książka o drastycznych przypadkach stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kobiet, żyjących w społeczeństwie patriarchalnym, szczególnie tam, gdzie zasady i normy religijne stały się prawem kulturowym. W powszechnej ...
Porządek płci. Studia historyczne
Zawarte w zbiorze artykuły naukowe i eseje demonstrują jedno z podstawowych założeń historii kobiecej, czyli użyteczność płci jako kategorii historycznej. Autorka łączy rozważania o symbolicznych wyobrażeniach na temat kobiecości i męskości z ana ...
Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego
Szczególne miejsce w refleksji pedagogicznej i w praktyce oświatowo-wychowawczej zajmuje ostatnio pedagogika międzykulturowa i edukacja międzykulturowa. Na gruncie polskim pedagogika i edukacja międzykulturowa wyraźnie odróżniają si ...
Płeć i rodzaj w edukacji
Tematem książki jest płeć i rodzaj w edukacji. [...] Celem [...] jest inwentaryzacja aktualnie prowadzonych w Polsce badań nad szkolną edukacją rodzajową oraz analiza kontekstu kulturowego, w jakim toczy się edukacja. [...] Przyjęta w książce per ...
Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce.
Większość instytucji mających istotne znaczenie dla ludzi, takich jak prawo, państwo, czy rynek, ukształtowana była z perspektywy mężczyzn, a nieobecność w nich kobiet, jest cechą, która instytucje te definiuje. Wyjątek stanowiła rodzina, ...
Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych wciąż tematem tabu” - analiza obowiązujących regulacji prawnych
Molestowanie seksualne to zjawisko, które winno być analizowane nie tylko w świetle nauk psychologicznych, socjologicznych, czy też psychiatrycznych, ale także z punktu widzenia nauk prawnych. W psychologii stworzono tzw. behawioralną defi ...