Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Dobre praktyki samorządów 2009. Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorząd Dobrych Szans.
Konkurs „Jak żyć w przyjaźni?” jest częścią programu edukacyjnego skierowanego do uczniów, nauczycieli a także rodziców. Pozwala wspólnie zastanowić się, jak wspierać i rozumieć niepełnosprawność. Konkurs adresowa ...
Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian
Tom, który prezentujemy Czytelnikom, poświęcony jest problematyce nierówności w dostępie do edukacji i udziału poszczególnych grup społecznych w kształceniu różnego typu i na różnych poziomach w Polsce oraz w in ...
Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety
Na macierzyństwo można patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można je traktować jako rodzaj społecznej instytucji i opisywać w kategoriach skonstruowanych w danej kulturze wzorców związanych z rolą matki. Do pełnienia tej roli dz ...
Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
Redaktorzy tej publikacji i autorzy zawartych w niej artykułów identyfikują się z polityką społeczną rozumianą jako nauka i działalność, która ma na celu tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych, a w tym ub&oacut; ...
GŁOSY KOBIET. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu
„Rozprawa jest pierwszą monografią tematu, kluczowego dla kilku przynajmniej zjawisk związanych ze współczesnym czasopiśmiennictwem, sferą publiczną, dyskursem emancypacyjnym, ideami rozwijanymi po roku 1989. Rozmaicie zaplanowane od ...
Dyskryminacyjna funkcja państwa
W 2002 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano konferencję poświęconą dyskryminacyjnej funkcji państwa. Miała ona charakter socjologiczno-politologiczny. Zdecydowaliśmy się na jej zorganizowanie ze względu na narasta ...
Media alternatywne i zaangażowane społecznie
Media cyfrowe to pierwsza na polskim rynku seria wydawnicza na temat wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo. Każdy z tomów zajmuje się jednym z fenomenów związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Autorów nie zadow ...
Kapitalizm z puszki. Campbell Soup i pogoń za tanią produkcją w XX wieku.
Związek zawodowy w fabryce Campell Soup w Camden był jednym z najbardziej postępowych w drugiej połowie XX wieku. Znakomita książka Kapitalizm z puszki opisuje jego sukcesy oraz jego koniec spowodowany nadejściem późno dwudziestowiecznego ...
European handbook on equality data. Why and how to build to a national knowledge base on equality and discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation
Kraje członkowskie włączyły się, na poziomie tworzenia polityk i prawa, w przeciwdziałanie dyskryminacji i równe traktowanie. By ocenić realny wpływ tych działań, niezbędne są wiarygodne dane. Ten podręcznik jest częścią działań podjętych ...
Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania zostały opracowane przez organizację Inclusion Europe – Europejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, której celem jest walka o respektowanie pra ...
Szkoła równych szans. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie systemu wsparcia i pomocy
Publikacja wydana w ramach projektu Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie sytemu pomocy i wsparcia została wydana publikacja. Publikacja jest dostępna w siedzibie Oddziału Fundacji "Promyk Słońca", przy ul. Swobodnej 8 ...
Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym
W książce zawarto analizę różnych postaci ubóstwa, w tym tradycyjnego, materialnego, informacyjnego oraz moralnego, (...) skupiono uwagę na roli i miejscu technologii informacyjnych, mających różnokierunkowy wpływ na to zjawi ...
Gender equality in the EU in 2009 - Summary
Równość szans kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem i priorytetową zasadą Unii Europejskiej. Unia odgrywa w tym zakresie jedną z głównych ról. Od lat siedemdziesiątych przyjęto znacząca ilość regulacji prawnych. W życie w ...
The Future of Gender Equality Policy after 2010 and on the priorities for a possible future framework for equality between women and men
Komitet Doradczy postanowił na spotkaniu 18 grudnia 2008 utworzyć grupę roboczą, która przygotuje opinię na temat przyszłej polityki równości płci po 2010 roku oraz wytyczne do planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyz ...
Prawa człowieka
Prawa człowieka to nowatorskie i inspirujące zaproszenie do refleksji na temat jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych pojęć politycznych naszych czasów. Dzięki wyjątkowemu interdyscyplinarnemu ujęciu, Michael Freeman pokazuje, ...
Konstruowanie "innego". Wizerunki imigrantów w Polsce.
Napływający po transformacji systemowej i otwarciu granic imigranci - menedżerowie międzynarodowych korporacji, sezonowi robotnicy zza wschodniej granicy, azjatyccy kupcy czy afrykańscy uchodźcy, stanowili w Polsce nowe zjawisko, wywołujące zaint ...
Homofobia - narzędzie seksizmu
Przedstawiana tutaj teoria mówi o homofobii ogólnie, także o jej wpływie zarówno na lesbijki jak i na gejów, ale koncentruje się przede wszystkim na jej wpływie na heteroseksualne kobiety i lesbijki. Ta kwestia jest mi ...
Promowanie równości. Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.
Sprawozdanie „Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.” przedstawia działania Komisji Europejskiej w 2009 r., mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię ...
Homofobia po polsku
Pierwsza książka o homofobii w Polsce. Homofobia – czyli niechęć i agresja wobec gejów i lesbijek – stała się ostatnio przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Atak Młodzieży Wszechpolskiej i pseudokibiców na Marsz Toler ...
Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych.
W większości przypadków brak pracy nie jest wyborem, tylko rezultatem dłuższego procesu, na krańcu którego znajduje się wykluczenie społeczne. Wśród ogółu osób nieaktywnych zawodowo można wyróżnić wiele g ...