Publikacje (696)
Wyszukaj tutaj
Sprawni w prawie - Zeszyt 3
Renta socjalna jako podstawowy dochód osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 2
Cywilnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Sprawni w prawie - Zeszyt 1.
Konstytucyjnoprawne uwarunkowania sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz
Rozważania na temat statusu społeczno-ekonomicznego jako przesłanki nierównego traktowania warto zacząć od pokazania poziomu nierówności w samym statusie społeczno-ekonomicznym w danym społeczeństwie. Wielkość rozwartstwienia choć b ...
Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności
Badania ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności zajmują ważne miejsce we współczesnej ekonomii, a ich wyniki stanowią cenne źródło informacji dla instytucji publicznych. Informacje na temat tych zjawisk, z racji ...
Imiona wielokulturowości
Różnorodność kulturowa ludzkiego świata, choć trudna do całkowitego ogarnięcia, jest imponująca. Języki, ubiory, budowle, obyczaje, kulinaria, sztuki, religie - były, a często nadal są, bardzo zróżnicowane. Różnice te kiedyś ...
Od gości do sąsiadów.
Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej
Seyla Benhabib - feminizm i polityka
Wybrane trzy obszary problemowe: spór o podmiot, sferę publiczną oraz współczesny stan demokracji, są kluczowymi zagadnieniami dla teorii omawianej autorki, ale również znajdują się w centrum zainteresowania współczesn ...
Dobre praktyki samorządów 2009. Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorząd Dobrych Szans.
Konkurs „Jak żyć w przyjaźni?” jest częścią programu edukacyjnego skierowanego do uczniów, nauczycieli a także rodziców. Pozwala wspólnie zastanowić się, jak wspierać i rozumieć niepełnosprawność. Konkurs adresowa ...
Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian
Tom, który prezentujemy Czytelnikom, poświęcony jest problematyce nierówności w dostępie do edukacji i udziału poszczególnych grup społecznych w kształceniu różnego typu i na różnych poziomach w Polsce oraz w in ...
Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety
Na macierzyństwo można patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, można je traktować jako rodzaj społecznej instytucji i opisywać w kategoriach skonstruowanych w danej kulturze wzorców związanych z rolą matki. Do pełnienia tej roli dz ...
Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
Redaktorzy tej publikacji i autorzy zawartych w niej artykułów identyfikują się z polityką społeczną rozumianą jako nauka i działalność, która ma na celu tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych, a w tym ub&oacut; ...
GŁOSY KOBIET. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu
„Rozprawa jest pierwszą monografią tematu, kluczowego dla kilku przynajmniej zjawisk związanych ze współczesnym czasopiśmiennictwem, sferą publiczną, dyskursem emancypacyjnym, ideami rozwijanymi po roku 1989. Rozmaicie zaplanowane od ...
Dyskryminacyjna funkcja państwa
W 2002 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowano konferencję poświeconą dyskryminacyjnej funkcji państwa. Miała ona charakter socjologiczno-politologiczny. Zdecydowaliśmy się na jej zorganizowanie ze względu na narasta ...
Media alternatywne i zaangażowane społecznie
Media cyfrowe to pierwsza na polskim rynku seria wydawnicza na temat wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo. Każdy z tomów zajmuje się jednym z fenomenów związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Autorów nie zadow ...
Kapitalizm z puszki. Campbell Soup i pogoń za tanią produkcją w XX wieku.
Związek zawodowy w fabryce Campell Soup w Camden był jednym z najbardziej postępowych w drugiej połowie XX wieku. Znakomita książka Kapitalizm z puszki opisuje jego sukcesy oraz jego koniec spowodowany nadejściem późno dwudziestowiecznego ...
European handbook on equality data. Why and how to build to a national knowledge base on equality and discrimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation
Kraje członkowskie włączyły się, na poziomie tworzenia polityk i prawa, w przeciwdziałanie dyskryminacji i równe traktowanie. By ocenić realny wpływ tych działań, niezbędne są wiarygodne dane. Ten podręcznik jest częścią działań podjętych ...
Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania zostały opracowane przez organizację Inclusion Europe – Europejskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, której celem jest walka o respektowanie pra ...
Szkoła równych szans. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie systemu wsparcia i pomocy
Publikacja wydana w ramach projektu Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie sytemu pomocy i wsparcia została wydana publikacja. Publikacja jest dostępna w siedzibie Oddziału Fundacji "Promyk Słońca", przy ul. Swobodnej 8 ...
Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym
W książce zawarto analizę różnych postaci ubóstwa, w tym tradycyjnego, materialnego, informacyjnego oraz moralnego, (...) skupiono uwagę na roli i miejscu technologii informacyjnych, mających różnokierunkowy wpływ na to zjawi ...