Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Biedni o sobie i swoim życiu
W książce zawarto opowieści ludzi żyjących w ubóstwie, opowieści o zmaganiu się z trudną rzeczywistością lat 90., a także o dawniejszej biedzie a nawet nędzy. Opowieści te mają formę wywiadów, zostały sprowokowane pytaniami postawi ...
Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby
Autorzy podjęli się porównawczego badania kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych, zarówno pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooc ...
PODWÓJNE STANDARDY, ZMIENNE STANDARDY CZY BRAK STANDARDÓW? EKSPERYMENTALNE BADANIE MECHANIZMÓW OCENY W PROCESIE REKRUTACJI DO PRACY
Przeprowadzony przez badaczy Instytutu Spraw Publicznych eksperyment miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu w procesie rekrutacji do pracy ma znaczenie: (1) cudzoziemski status i pochodzenie etniczne osoby aplikującej o pracę i osoby oceniając ...
Addressing Ethnic Profiling by Police.
A Report on the Strategies for Effective Police Stop and Search Project.
Lokalnie - Globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem.
Coraz częściej słyszymy, że działania prowadzone w wymiarze lokalnym mają swoje skutki na o wiele większym obszarze. Popularne hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie” zwraca uwagę na te zależności, podkreślając wzajemny wpływ obu poz ...
LAS KOBIET - materiały pokonferencyjne
W dniach 21–22 października 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku odbyła się konferencja popularnonaukowa „Las Kobiet”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ko ...
Lingwistyka płci - ona i on w języku polskim
Nie ulega wątpliwości, że obraz obu płci w języku nie zawsze jest paralelny, lecz wykazuje znaczne zróżnicowanie. Dlatego męska rozmowa dotyczy ważnych, zasadniczych spraw, babskie gadanie zaś to paplanie o błahostkach, o rzeczach niemając ...
GORSI INNI - badania
Elżbieta Czykwin – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik w Zakładzie Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od kilku lat zajmuje się koncepcją stygmatu społecznego Ervinga Goffmana, jak i współczesnymi kontyn ...
Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy
Na zamieszczone w niniejszym tomie opracowania składają się syntezy studiów i szkiców powstałych w przeważającej mierze w ostatnim dwudziestoleciu, które w swej pierwotnej wersji miały postać autorskich rozważań teoretycznych ...
Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości.
Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego.
Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, r ...
Uczenie się międzykulturowe.
Pakiet szkoleniowy.
Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)
Publikacja prezentuje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od 1971 roku w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jak również niedyskryminowania. W każdym przypadku przedstawione jest tło, kwestie przedstawione Tr ...
Bieda. Przewodnik dla dzieci.
Skąd bierze się bieda? Czy biedny oznacza gorszy? Jak można pomóc tym, którzy mają mniej od nas? O tych sprawach z reguły nie rozmawia się z dziećmi. My próbujemy. W naszym pierwszym małym przewodniku tłumaczymy, skąd bierze ...
Acting Pro(e)quality.
Quality Standards for Gender Equality and Diversity Training in the EU 2007 - Austria.Germany.Poland.Portugal.Slovakia
Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukcji.
Równouprawnienie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek, orientację seksualną i wiele innych to zobowiązania, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, zaświadczając to treścią Konstytucji RP oraz podpisując szere ...
Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach
„Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” to trzecia publikacja KPH z serii poświęconej edukacji. Wcześniej ukazały się: „Lekcja równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzie ...
Antropologia wobec dyskryminacji
Książka jest przewodnikiem po antropologii antydyskryminacyjnej, badaniach zaangażowanych i w działaniu. Znajdziemy tu etnograficzną analizę zjawisk społecznych (choćby takich jak gentryfikacja czy handel ludzkimi organami) oraz mechanizmó ...
Sprawni w prawie - Zeszyt nr 18
Orzekanie o niepełnosprawności – regulacje prawne