Publikacje (690)
Wyszukaj tutaj
Protecting the Human Rights of Injection Drug Users. The impact of HIV and AIDS.
Prawa osób używających narkotyki często są łamana w globalnej "walce z narkotykami". Na całym świecie surowe prawo antynarkotykowe oraz represyjna polityka stosowane są w taki sposób, że łamanie praw osób używających narkotyk ...
Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equality Law.
Raport ten ma dwa główne cele: - określenie sposobu w jaki sposób gromadzone dane statystyczne i inne mogą wspierać proces wdrażania prawa antydyskryminacyjnego oraz - zbadanie w jaki sposób prawo międzynarodowe i europejski ...
MAKING WORK PAY debates from a gender perspective. A comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.
Raport zawiera przegląd ostatnio przeprowadzonych w 25 krajach UE reform na poziomie krajowym oraz debat politycznych w odniesieniu do polityki "opłacalności pracy" z uwzględnieniem perspektywy równościowej. W raporcie zawarte są ró ...
Biedni o sobie i swoim życiu
W książce zawarto opowieści ludzi żyjących w ubóstwie, opowieści o zmaganiu się z trudną rzeczywistością lat 90., a także o dawniejszej biedzie a nawet nędzy. Opowieści te mają formę wywiadów, zostały sprowokowane pytaniami postawi ...
Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby
Autorzy podjęli się porównawczego badania kondycji psychospołecznej osób niepełnosprawnych i sprawnych, zarówno pracujących jak i niepracujących, w aspekcie potrzeb psychicznych, funkcjonowania psychospołecznego, w tym samooc ...
PODWÓJNE STANDARDY, ZMIENNE STANDARDY CZY BRAK STANDARDÓW? EKSPERYMENTALNE BADANIE MECHANIZMÓW OCENY W PROCESIE REKRUTACJI DO PRACY
Przeprowadzony przez badaczy Instytutu Spraw Publicznych eksperyment miał na celu sprawdzenie, w jakim stopniu w procesie rekrutacji do pracy ma znaczenie: (1) cudzoziemski status i pochodzenie etniczne osoby aplikującej o pracę i osoby oceniając ...
Addressing Ethnic Profiling by Police.
A Report on the Strategies for Effective Police Stop and Search Project.
Lokalnie - Globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem.
Coraz częściej słyszymy, że działania prowadzone w wymiarze lokalnym mają swoje skutki na o wiele większym obszarze. Popularne hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie” zwraca uwagę na te zależności, podkreślając wzajemny wpływ obu poz ...
LAS KOBIET - materiały pokonferencyjne
W dniach 21–22 października 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisku odbyła się konferencja popularnonaukowa „Las Kobiet”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ko ...
Lingwistyka płci - ona i on w języku polskim
Nie ulega wątpliwości, że obraz obu płci w języku nie zawsze jest paralelny, lecz wykazuje znaczne zróżnicowanie. Dlatego męska rozmowa dotyczy ważnych, zasadniczych spraw, babskie gadanie zaś to paplanie o błahostkach, o rzeczach niemając ...
GORSI INNI - badania
Elżbieta Czykwin – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik w Zakładzie Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od kilku lat zajmuje się koncepcją stygmatu społecznego Ervinga Goffmana, jak i współczesnymi kontyn ...
Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy
Na zamieszczone w niniejszym tomie opracowania składają się syntezy studiów i szkiców powstałych w przeważającej mierze w ostatnim dwudziestoleciu, które w swej pierwotnej wersji miały postać autorskich rozważań teoretycznych ...
Edukacja europejska - od wielokulturowości ku międzykulturowości.
Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego.
Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną
Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, r ...
Uczenie się międzykulturowe.
Pakiet szkoleniowy.
Compilation of caselaw on the equality of treatment between women and men and on non-discrimination in the European Union (third edition)
Publikacja prezentuje orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od 1971 roku w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, jak również niedyskryminowania. W każdym przypadku przedstawione jest tło, kwestie przedstawione Tr ...
Bieda. Przewodnik dla dzieci.
Skąd bierze się bieda? Czy biedny oznacza gorszy? Jak można pomóc tym, którzy mają mniej od nas? O tych sprawach z reguły nie rozmawia się z dziećmi. My próbujemy. W naszym pierwszym małym przewodniku tłumaczymy, skąd bierze ...
Acting Pro(e)quality.
Quality Standards for Gender Equality and Diversity Training in the EU 2007 - Austria.Germany.Poland.Portugal.Slovakia
Nierówności społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukcji.
Równouprawnienie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek, orientację seksualną i wiele innych to zobowiązania, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, zaświadczając to treścią Konstytucji RP oraz podpisując szere ...