Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia.
W warunkach współczesnej gospodarki mamy do czynienia z rosnącymi trudnościami w łączeniu życia osobistego, zwłaszcza rodzinnego, z życiem zawodowym. Od pracowników oczekuje się coraz częściej ciągłego zdobywania nowych umiejętności ...
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców.
Poradnik powstał jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z: Białostocką ...
Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Aspekty prawne i instytucjonalne.
Niniejsza broszura ma na celu zapoznanie czytelnika w jak najszerszym stopniu z problematyką dotycząca dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, niepełnosprawności, wieku oraz orientacji seksualnej. W celu p ...
Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracowników.
Poradnik został przygotowany jako jedno z dwóch podobnych opracowań (jedno dla pracodawców; drugie dla pracowników) związanych z realizacją projektu IW EQUAL <i>Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</i>, ...
Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność, czy dyskryminacja?
SPIS TREŚCI  Rozdział 1. PŁEĆ JAKO KATEGORIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO1.1 Nierówności między płciami jako rezultat stereotypów1.2 Edukacja i socjalizacja a płeć1.3 Współczesna szkoła a problem płci1.3.1 Ukryty program1.3.2 Obra ...
Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.
Wypracowane w Poradniku rozwiązania adresowane są przede wszystkim do osób opiekujących się osobami zależnymi, m.in. małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Mogą być stosowane również przez wsz ...