Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Kobieta aktywna w środowisku lokalnym
Projekt STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach Wiejskich powstał po to, aby pomóc w rozwiązywaniu barier, które kobiety napotykają w swych codziennych staraniach o zmianę społeczną: po to, aby wzmocnić ogr ...
Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy
Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań, które w sposób kompleksowy ujmuje pozycję kobiet na rynku, nie tylko w zakresie ich aktywności zawodowej, możliwości zatrudnienia, czy przedsiębiorczości ale również z uwzględnie ...
Genderowy Index Problemów - Genderowy Index Rozwiązań
"Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym ogólnoświatowym dokumentem nawołującym do przyznania równych praw kobietom i mężczyznom, a uwłasnowolnienie kobiet zostało uznane za klucz do realizacji Milenijnych Celów Roz ...
Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce
Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem ...
Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla instytucji rynku pracy.
W Poradniku zachęcamy, aby spojrzeć na kwestię równości nie jak na żmudny administracyjny obowiązek, wynikający z unijnych przepisów, ale jak na perspektywę, która wnosi nowe informacje i podpowiada praktyczne rozwiązania. Ta ...
EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA. Podręcznik trenerski.
Ten podręcznik jest próbą odpowiedzi na nurtujące nas pytania i wątpliwości. Na wiele z dylematów i wyzwań nie znalazłyśmy odpowiedzi. Kilka wątpliwości podkreśla Jacek Jakubowski w swojej Przedmowie. Treści zawarte w tej publikacji ...
Encyklopedia gender. Płeć w kulturze
4 lata pracy, 100 badaczek i badaczy, blisko 200 haseł. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze to przystępnie napisane i obszerne kompendium wiedzy o jednej z prężniej rozwijających się subdyscyplin współczesne ...
Antydyskryminacja na co dzień
SPIS TREŚCI 1. Co to jest dyskryminacja? 2. Co prawo mówi o dyskryminacji? 3. Jakie są rodzaje dyskryminacji? 4. Co to jest antydyskryminacja na co dzień? 5. Kto pomaga osobom dyskryminowanym? 6. Test, czyli co wi ...
Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji
Niniejszy Poradnik przygotowany został z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach Policji Polskiej. Jego zadaniem jest ułatwienie przygotowania i realizacji szkoleń wewnętrznych, może także służyć j ...
WYBIERZ RÓŻNORODNOŚĆ. PROMOWANIE POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W ORGANIZACJI, SZKOLE I MIEJSCU PRACY
Publikacja jest ona oparta na tłumaczeniu i adaptacji podręcznika Making a Difference. Training materials to promote diversity and tackle discrimination, wydanego przez Save the Children – międzynarodową organizację prowadzącą działalność n ...
Antydyskryminacja na co dzień
Antydyskryminacja to ciągłe uczenie się tolerancji. To odkrywanie w sobie naszych słabości pod postacią stereotypów, odnajdywanie w najbliższym otoczeniu różnorodności kulturowej. Projekt Antydyskryminacja na co dzień to prób ...
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik
Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy poradnik skupia się na kwestiach z ...
Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Poradnik kierowany jest do wszystkich osób zajmujących się pomocą cudzoziemcom, którzy szukają w Polsce ochrony – zarówno tym, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jak i tym, którzy otrzymali ...
Wdrażanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podręcznik krok po kroku.
W ramach projektu Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu</b> zostały przygotowane programy szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kap ...
Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli.
Tak długo jak mamy do czynienia z przemocą wobec kobiet, nie możemy twierdzić, że dokonuje się postęp na drodze ku równości, rozwojowi i pokojowi. Kofi Annan, były Sekretarz Generalny ONZ Dlaczego w ogóle mówimy o zjawisku p ...
Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations Promoting Gender Equality.
Przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości  należało do fundamentalnych zasad działania Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) od momentu, w którym organizacja została założona, czyli od 1919. Te wartości stały się t ...
Równowaga praca - życie - rodzina
Niniejsza publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina</b> realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Bi ...
Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach.
Jane Elliott, pionierkę warsztatów podnoszenia świadomości na temat rasizmu (racism awareness training), zmobilizowało do działania zabójstwo dr. Martina Luthera Kinga, Jr. w 1968 roku. Jako nauczycielka trzeciej klasy szkoły podsta ...
Firma Równych Szans. Przewodnik dobrych praktyk.
Mamy nadzieję, że przewodnik jako praktyczne narzędzie wypełni istniejącą lukę i dostarczy pracodawcom wiedzy i pomysłów w sferze wdrażania równości szans w miejscu pracy. Przewodnik składa się z części wprowadzającej i zbioru dobry ...
Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca‐życie-rodzina
Publikacja powstała jako element podejmowanych działań w projekcie Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w partnerstwie z: Białostocką Fundacją K ...