Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
ABC równości. Podręcznik samorządowca.
Władze samorządowe, których działania z natury rzeczy dotyczą codziennych spraw poszczególnych obywateli, są w szczególnie dużym stopniu odpowiedzialne za dbałość o wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Sporo się o tym ...
Pracownice chińskich fabryk
Pun Ngai skupia się na młodych robotnicach migrantkach, z którymi pracowala i mieszkala, prowadząc badania na temat warunków pracy w fabryce elektronicznej w specjalnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen, w poludniowych Chin ...
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce
Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodz ...
Bieda
Bieda pozostaje jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. Ruth Lister zapoznaje czytelników ze znaczeniem i doświadczeniem biedy we współczesnym świecie. Książka rozpoczyna się przejrzystą prezentacją akt ...
Feministki. Własnym głosem o sobie.
W książce tej dziesięć współczesnych polskich feministek opowiada o sobie, o swoim życiu i tym, w jaki sposób w ich życiu pojawił się feminizm. Wśród tych dziesięciu są feministki bardzo znane i mniej znane, pochodzą one z d ...
Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki
Na całym świecie sytuacja pracowników pograsza się. Ataki na związki zawodowe, destabilizacja stosunków pracy, dyktatura elastyczności, pauperyzacja. Produktem tej sytuacji jest prekariat - rosnąca grupa pracowników na niepew ...
Barykady. Kroniki obsesyjne.
Tytułowe „barykady” zostały wzniesione zarówno w toczącej się wojnie domowej, która obejmuje sferę kultury i obyczaju, jak i przeciw samej logice tej wojny. Logice, w której nie chodzi o poznanie, rozumienie i pos ...
Uchodźcy: teoria i praktyka
Zjawisko uchodźstwa jest znane od zarania dziejów. Wygnanie, bądź banicja, były w społeczeństwach przedpaństwowych jedną z najbardziej surowych kar, rodzajem „śmierci społecznej”. Instytucja „azylu”, czyli przyjmowa ...
RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE. Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Powszechnie twierdzi się, że prawo dotyczące równego traktowania pracowników ze względu na płeć jest dobre, jedynie praktyka jest zła – „pracodawcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów”, „praktyk ...
Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie
Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w k ...
Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet.
W wielu krajach kobiety stanowią ponad połowę obywateli, a mimo to są one nielicznie reprezentowane we władzach i rzadko zajmują najwyższe stanowiska kierownicze i przywódcze. „Szkalny sufit” to niewidzialna bariera, któ ...
Polityka równości płci na poziomie lokalnym
Ten podręcznik traktujemy jako inspirację dla pokazania, jakie są lub mogą być kierunki równościowych działań na poziomie lokalnym. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, pisze tu o niezbyw ...
Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w funduszach strukturalnych
Perspektywa równości płci, czy też w szerszym rozumieniu równe szanse dla wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia, płci czy niepełnosprawności to kwestia, która nabiera szczególnego znaczenia w działaniach podejmo ...
Wkład Partnerstw EQUAL w aktywizację zawodową osób z grupy 45+
W Polsce osoby powyżej 45. roku życia stanowią jedną z najbardziej zmarginalizowanych grup na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa tej grupy nigdy nie była priorytetem polskiej polityki społecznej. Nacisk kładziono przede wszystkim na konieczność zn ...
Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Głównym założeniem polityki równości płci (gender mainsteraming) jest określenie przyczyn występowania nierówności, znalezienie sposobów przeciwdziałania jej, a w rezultacie zapewnienie równego statusu kobiet i ...
Rola Partnerstw EQUAL we wspieraniu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie.
Rynek pracy nie jest przestrzenią przyjazną dla osób, które nie spełniają kryteriów idealnego pracownika. Doświadczają tego na co dzień osoby niepełnosprawne i chore psychicznie, którym stale towarzyszy poczucie dyskry ...
Innowacyjne metody aktywizacji zawodowej grup skrajnie wykluczonych testowane przez Partnerstwa realizujące Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Praca jest jednym z podstawowych sposobów społecznego zakorzenienia człowieka. Umożliwia konsumpcję oraz korzystanie z systemów gwarancji społecznych i zasobów instytucji. Sytuuje człowieka w strukturze społecznej i dostarcza ...
Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet
Kształt instytucji rodziny i jej funkcjonowanie w istotnym stopniu zależą od innej podstawowej instytucji społecznej, jaką jest praca. Dla epoki przemysłowej charakterystyczny był tzw. tradycyjny model rodziny z wyraźnym podziałem ról pełn ...
Recepta na zmianę. Katalog dobrych praktyk.
Niniejsza publikacja zawiera zbiór dobrych praktyk wypracowanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach tematu G Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, k ...
Samotna matka w społeczeństwie obywatelskim. Diagnoza aktywności dolnośląskich kobiet.
Niniejsza publikacja zawiera wyniki socjologicznej diagnozy aktywności obywatelskiej samotnych matek w województwie dolnośląskim na tle ich sytuacji społeczno ekonomicznej Badania przeprowadzono w terminie od lutego do czerwca 2009 roku w ...