Publikacje (690)
Wyszukaj tutaj
Rola Partnerstw EQUAL we wspieraniu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie.
Rynek pracy nie jest przestrzenią przyjazną dla osób, które nie spełniają kryteriów idealnego pracownika. Doświadczają tego na co dzień osoby niepełnosprawne i chore psychicznie, którym stale towarzyszy poczucie dyskry ...
Innowacyjne metody aktywizacji zawodowej grup skrajnie wykluczonych testowane przez Partnerstwa realizujące Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Praca jest jednym z podstawowych sposobów społecznego zakorzenienia człowieka. Umożliwia konsumpcję oraz korzystanie z systemów gwarancji społecznych i zasobów instytucji. Sytuuje człowieka w strukturze społecznej i dostarcza ...
Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet
Kształt instytucji rodziny i jej funkcjonowanie w istotnym stopniu zależą od innej podstawowej instytucji społecznej, jaką jest praca. Dla epoki przemysłowej charakterystyczny był tzw. tradycyjny model rodziny z wyraźnym podziałem ról pełn ...
Recepta na zmianę. Katalog dobrych praktyk.
Niniejsza publikacja zawiera zbiór dobrych praktyk wypracowanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach tematu G Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, k ...
Samotna matka w społeczeństwie obywatelskim. Diagnoza aktywności dolnośląskich kobiet.
Niniejsza publikacja zawiera wyniki socjologicznej diagnozy aktywności obywatelskiej samotnych matek w województwie dolnośląskim na tle ich sytuacji społeczno ekonomicznej Badania przeprowadzono w terminie od lutego do czerwca 2009 roku w ...
Kobieta aktywna w środowisku lokalnym
Projekt STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach Wiejskich powstał po to, aby pomóc w rozwiązywaniu barier, które kobiety napotykają w swych codziennych staraniach o zmianę społeczną: po to, aby wzmocnić ogr ...
Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy
Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań, które w sposób kompleksowy ujmuje pozycję kobiet na rynku, nie tylko w zakresie ich aktywności zawodowej, możliwości zatrudnienia, czy przedsiębiorczości ale również z uwzględnie ...
Genderowy Index Problemów - Genderowy Index Rozwiązań
"Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym ogólnoświatowym dokumentem nawołującym do przyznania równych praw kobietom i mężczyznom, a uwłasnowolnienie kobiet zostało uznane za klucz do realizacji Milenijnych Celów Roz ...
Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla instytucji rynku pracy.
W Poradniku zachęcamy, aby spojrzeć na kwestię równości nie jak na żmudny administracyjny obowiązek, wynikający z unijnych przepisów, ale jak na perspektywę, która wnosi nowe informacje i podpowiada praktyczne rozwiązania. Ta ...
EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA. Podręcznik trenerski.
Ten podręcznik jest próbą odpowiedzi na nurtujące nas pytania i wątpliwości. Na wiele z dylematów i wyzwań nie znalazłyśmy odpowiedzi. Kilka wątpliwości podkreśla Jacek Jakubowski w swojej Przedmowie. Treści zawarte w tej publikacji ...
Encyklopedia gender. Płeć w kulturze
4 lata pracy, 100 badaczek i badaczy, blisko 200 haseł. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze to przystępnie napisane i obszerne kompendium wiedzy o jednej z prężniej rozwijających się subdyscyplin współczesne ...
Antydyskryminacja na co dzień
SPIS TREŚCI 1. Co to jest dyskryminacja? 2. Co prawo mówi o dyskryminacji? 3. Jakie są rodzaje dyskryminacji? 4. Co to jest antydyskryminacja na co dzień? 5. Kto pomaga osobom dyskryminowanym? 6. Test, czyli co wi ...
Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji
Niniejszy Poradnik przygotowany został z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach Policji Polskiej. Jego zadaniem jest ułatwienie przygotowania i realizacji szkoleń wewnętrznych, może także służyć j ...
WYBIERZ RÓŻNORODNOŚĆ. PROMOWANIE POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W ORGANIZACJI, SZKOLE I MIEJSCU PRACY
Publikacja jest ona oparta na tłumaczeniu i adaptacji podręcznika Making a Difference. Training materials to promote diversity and tackle discrimination, wydanego przez Save the Children – międzynarodową organizację prowadzącą działalność n ...
Antydyskryminacja na co dzień
Antydyskryminacja to ciągłe uczenie się tolerancji. To odkrywanie w sobie naszych słabości pod postacią stereotypów, odnajdywanie w najbliższym otoczeniu różnorodności kulturowej. Projekt Antydyskryminacja na co dzień to prób ...
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik
Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy poradnik skupia się na kwestiach z ...
Jak pomagać cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony? Poradnik dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Poradnik kierowany jest do wszystkich osób zajmujących się pomocą cudzoziemcom, którzy szukają w Polsce ochrony – zarówno tym, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jak i tym, którzy otrzymali ...
Wdrażanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podręcznik krok po kroku.
W ramach projektu Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu</b> zostały przygotowane programy szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kap ...
Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli.
Tak długo jak mamy do czynienia z przemocą wobec kobiet, nie możemy twierdzić, że dokonuje się postęp na drodze ku równości, rozwojowi i pokojowi. Kofi Annan, były Sekretarz Generalny ONZ Dlaczego w ogóle mówimy o zjawisku p ...
Gender Equality and Decent Work. Selected ILO Conventions and Recommendations Promoting Gender Equality.
Przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości  należało do fundamentalnych zasad działania Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) od momentu, w którym organizacja została założona, czyli od 1919. Te wartości stały się t ...