Publikacje (690)
Wyszukaj tutaj
Kandydatki w wyborach samorządowych 2010.
Wybory samorządowe w 2010 roku miały wyjątkowy charakter ze względu na prowadzoną w tym okresie intensywną debatę publiczną, związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawa wyborczego mechanizmu kwotowego – zmierzającego do zwiększenia ...
Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z unią europejską. Pakiet informacyjny.
Pakiet informacyjny, który trafi ł w Państwa ręce, został przygotowany przez organizacje pozarządowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, które ...
Samorząd kobiet
Aby pomóc kandydatkom w radzeniu sobie z kampanią wyborczą Stowarzyszenie Współpracy Kobiet przygotowało przewodnik, który będzie przydatny w obecnych i przyszłych wyborach. Ma on wesprzeć aktywizację kobiet i zwiększenie efe ...
Samorząd kobiet II. Podręcznik samorządowca.
Aby pomóc kandydatkom w prowadzeniu kampanii wyborczej Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska przygotowało przewodnik, który będzie przydatny w obecnych i przyszłych wyborach. Ma on wesprzeć aktywizację kobiet i zwięks ...
Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny.
Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną stanowi zarówno pogwałcenie zasad demokracji i praw człowieka, jak i naruszenie regulacji Unii Eur ...
ABC równości. Podręcznik samorządowca.
Władze samorządowe, których działania z natury rzeczy dotyczą codziennych spraw poszczególnych obywateli, są w szczególnie dużym stopniu odpowiedzialne za dbałość o wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Sporo się o tym ...
Pracownice chińskich fabryk
Pun Ngai skupia się na młodych robotnicach migrantkach, z którymi pracowala i mieszkala, prowadząc badania na temat warunków pracy w fabryce elektronicznej w specjalnej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Shenzhen, w poludniowych Chin ...
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce
Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodz ...
Bieda
Bieda pozostaje jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. Ruth Lister zapoznaje czytelników ze znaczeniem i doświadczeniem biedy we współczesnym świecie. Książka rozpoczyna się przejrzystą prezentacją akt ...
Feministki. Własnym głosem o sobie.
W książce tej dziesięć współczesnych polskich feministek opowiada o sobie, o swoim życiu i tym, w jaki sposób w ich życiu pojawił się feminizm. Wśród tych dziesięciu są feministki bardzo znane i mniej znane, pochodzą one z d ...
Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki
Na całym świecie sytuacja pracowników pograsza się. Ataki na związki zawodowe, destabilizacja stosunków pracy, dyktatura elastyczności, pauperyzacja. Produktem tej sytuacji jest prekariat - rosnąca grupa pracowników na niepew ...
Barykady. Kroniki obsesyjne.
Tytułowe „barykady” zostały wzniesione zarówno w toczącej się wojnie domowej, która obejmuje sferę kultury i obyczaju, jak i przeciw samej logice tej wojny. Logice, w której nie chodzi o poznanie, rozumienie i pos ...
Uchodźcy: teoria i praktyka
Zjawisko uchodźstwa jest znane od zarania dziejów. Wygnanie, bądź banicja, były w społeczeństwach przedpaństwowych jedną z najbardziej surowych kar, rodzajem „śmierci społecznej”. Instytucja „azylu”, czyli przyjmowa ...
RÓWNOUPRAWNIENIE KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W PRAKTYCE. Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Powszechnie twierdzi się, że prawo dotyczące równego traktowania pracowników ze względu na płeć jest dobre, jedynie praktyka jest zła – „pracodawcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów”, „praktyk ...
Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie
Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w k ...
Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet.
W wielu krajach kobiety stanowią ponad połowę obywateli, a mimo to są one nielicznie reprezentowane we władzach i rzadko zajmują najwyższe stanowiska kierownicze i przywódcze. „Szkalny sufit” to niewidzialna bariera, któ ...
Polityka równości płci na poziomie lokalnym
Ten podręcznik traktujemy jako inspirację dla pokazania, jakie są lub mogą być kierunki równościowych działań na poziomie lokalnym. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, pisze tu o niezbyw ...
Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w funduszach strukturalnych
Perspektywa równości płci, czy też w szerszym rozumieniu równe szanse dla wszystkich niezależnie od wieku, pochodzenia, płci czy niepełnosprawności to kwestia, która nabiera szczególnego znaczenia w działaniach podejmo ...
Wkład Partnerstw EQUAL w aktywizację zawodową osób z grupy 45+
W Polsce osoby powyżej 45. roku życia stanowią jedną z najbardziej zmarginalizowanych grup na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa tej grupy nigdy nie była priorytetem polskiej polityki społecznej. Nacisk kładziono przede wszystkim na konieczność zn ...
Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Głównym założeniem polityki równości płci (gender mainsteraming) jest określenie przyczyn występowania nierówności, znalezienie sposobów przeciwdziałania jej, a w rezultacie zapewnienie równego statusu kobiet i ...