Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa to omówienie regulacji obowiązujących w przedmiocie praw i obowiązków oraz ciężarów i uprawnień, które polski ustawodawca wiąże ze szczególną sytuacją osoby ...
Dostępna przestrzeń publiczna
Czy realia przestrzeni publicznej w polskich miastach spełniają swoją rolę integracyjną, czy jednak wielu ludzi jest poza głównym nurtem życia społecznego? Czy osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać ze swoich podstawowych pra ...
Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych
Jest to praca interdyscyplinarna, prezentująca wysoki poziom merytoryczny - zarówno w sferze technologii informacyjnej, jak i edukacji. Zawiera najnowsze dane dotyczące edukacyjnych zastosowań mediów. Problemy technologiczne są umie ...
O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady
Debata „O sposobach mówienia o starości” przyniosła zatem podwójny efekt: wypowiedzi w dyskusji oraz pisemne opracowania. Całym tym dorobkiem dzielimy się z Czytelnikami niniejszej publikacji. W pierwszej częśc ...
Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami
Analizując polski system prawny z perspektywy nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności należy stwierdzić, że nawet nie wszystkie przepisy Konstytucji RP regulują prawa osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami międz ...
Edukacja głuchych
Polski język migowy jest podstawowym i najważniejszym środkiem komunikacji osób głuchych – nie jest zatem wystarczające uwzględnienie go w ramach zajęć dodatkowych czy rozwijających zainteresowania uczniów. W ocenie  ...
Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn ewolucja celów i instrumentów działania
Celem niniejszej publikacji jest omówienie procesu tworzenia i zakresu działania wspólnotowej polityki na rzecz równości płci oraz jej wpływu na formalny i faktyczny status kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich. Autorka ...
Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne.
* Konflikt pomiędzy wolnością słowa a mową nienawiści pozostaje jednym z najbardziej problematycznych obszarów w zakresie funkcjonowania demokratycznego państwa i społeczeństwa. W książce stawiane jest pytanie o to, czy w demokratycznym pa ...
Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego
Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny czy kulturowy, lecz również prawny. W tej nowatorskiej książce, niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej, ukazano szeroką paletę instrument&oa; ...
Polska wersja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka
Wytyczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi dotyczących przestrzegania praw człowieka w codziennej praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i pomagających realizować strategię z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Uznane za wsp& ...
Gender Mainstreaming - put you gender glassess on - please!
Działania na rzecz równości płci są określane jako obligatoryjne w rozporządzeniu ogólnym Europejskiego Funduszu Społecznego (2007-2013) i w przepisach rozporządzania Europejskiego Funduszu Społecznego. Gender mainstreaming jest nar ...
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy
Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (sz ...
PREKARIAT. NOWA NIEBEZPIECZNA KLASA.
Prekariat to wszyscy ci, którzy są niepewni swojego jutra – od zatrudnionych na „umowy śmieciowe” młodych ludzi w gospodarkach rozwiniętych po prekarnych pracowników w chińskich fabrykach. Prekariuszami stają się d ...
Nowa islamofobia
W Nowej islamofobii Vincent Geisser stara się opisać specyfikę i podłoże fali niechęci do islamu, jaka podniosła się na Zachodzie w ciągu minionej dekady. Od pełnych nienawiści rasowej książek Oriany Fallaci, przez rzekome &bd; ...
Media w okresie wyborczym. Przewodnik dla dziennikarzy.
Rola dziennikarzy nabiera w okresie wyborczym wyjątkowo istotnego znaczenia. Ich zadaniem jest dostarczenie opinii publicznej informacji, które pozwolą obywatelom na podjęcie świadomych decyzji wyborczych. „Dlatego dziennikarze porus ...
Kandydatki w wyborach samorządowych 2010.
Wybory samorządowe w 2010 roku miały wyjątkowy charakter ze względu na prowadzoną w tym okresie intensywną debatę publiczną, związaną z wprowadzeniem do polskiego systemu prawa wyborczego mechanizmu kwotowego – zmierzającego do zwiększenia ...
Kobiety w Europie. Równość płci i sprawiedliwość ekonomiczna w procesie akcesji i integracji z unią europejską. Pakiet informacyjny.
Pakiet informacyjny, który trafi ł w Państwa ręce, został przygotowany przez organizacje pozarządowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, które ...
Samorząd kobiet
Aby pomóc kandydatkom w radzeniu sobie z kampanią wyborczą Stowarzyszenie Współpracy Kobiet przygotowało przewodnik, który będzie przydatny w obecnych i przyszłych wyborach. Ma on wesprzeć aktywizację kobiet i zwiększenie efe ...
Samorząd kobiet II. Podręcznik samorządowca.
Aby pomóc kandydatkom w prowadzeniu kampanii wyborczej Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW-Polska przygotowało przewodnik, który będzie przydatny w obecnych i przyszłych wyborach. Ma on wesprzeć aktywizację kobiet i zwięks ...
Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny.
Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną stanowi zarówno pogwałcenie zasad demokracji i praw człowieka, jak i naruszenie regulacji Unii Eur ...