Publikacje (706)
Wyszukaj tutaj
Odszkolnić społeczeństwo
Książka Ivana Illicha Odszkolnić społeczeństwo ukazuje się w Polsce w nowym tłumaczeniu po 34 latach od pierwszego wydania. Dyskutowana na całym świecie, przez progresywnych edukatorów, przez środowiska artystyczne domagające się radykalny ...
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny.
Książka poświęcona jest problematyce rodziny. Pozwala zrozumieć wybrane teorie feminizmu radykalnego, socjalistycznego, cyberfeminizmu i etyki troski. Obrana przez autorkę metoda to odejście od suchego opisu teorii feministycznych na rzecz narrac ...
Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym
Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na ...
Literatura, kultura, tolerancja
Książka ta wynika z konfrontacji dzisiejszego literaturoznawstwa ze współczesnym życiem publicznym. Wydawałoby się, że nauka o literaturze niewiele może mieć wspólnego z ideologią tolerancji czy fanatyzmu, będąc raczej dziedziną neu ...
Extending the Boundaries of Civic Membership. Polish NGOs as Change Agent.
Raport powstał w ramach projektu dotyczącego kwestii kształtowania tożsamości i powiększania się granic UE (Identity Formation and Enlargement). Poruszane są w nim między innymi kwestie zmian na poziomie politycznym i społecznym we współcz ...
Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży, jak przeciwdziałać znęcaniu się.
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla młodzieży. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji na temat zjawiska znęcania się. Szczególnym przedmiotem naszej uwagi będzie przemoc skierowana przeciw uczniom, którzy są gejami lub le ...
Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności
Główne wartości książki to jej wielostronne podejście do problematyki niepełnosprawności, kładące nacisk na znaczenie komponentów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych europejskich propozycji dotyczących wymagań, ...
Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne
Książka jest pierwszym w Polsce podręcznikiem wprowadzającym w teoretyczne aspekty dziedziny, która stanowi jedną z podstawowych tendencji badawczych we współczesnej humanistyce, zwaną studiami postkolonialnymi
Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją
Książka została napisana przez lubelski zespół socjopedagogiki specjalnej, który zajmuje się m. in. diagnozowaniem problemów osób z niepełnosprawnością poprzez konteksty różnych środowisk ich życia oraz poszukiw ...
Społeczności lokalne wobec osób starszych - diagnoza i rekomendacje
Starzenie się ludności Polski jest zróżnicowane terytorialne i ma swój wymiar lokalny. Po pierwsze, na jego przebieg (intensywność i charakterystyka procesu) i wynik końcowy (struktura wiekowa) mają wpływ demograficzne właściwości d ...
Przewodnik dla aktywistów i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów oraz w obszarze wielokulturowości
Niniejszy przewodnik powstał z myślą o organizacja pozarządowych, które działają na rzecz imigrantów i wielokulturowości, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału warszawskich organizacji działających w obszarze dialogu międz ...
Razem damy sobie radę! W drodze do zintegrowanego społeczeństwa
Książka ta włącza się w nurt ogólnoświatowej dyskusji, która dotyczy integracji społecznej i edukacyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i społecznymi. Prowadzone przez autorkę wieloletnie teoretyczne i praktyczne badania jednoz ...
Przeciw biedzie. Programy, pomysły, inicjatywy
Dlaczego ludzie są biedni? Dlaczego walka z nią daje tak nikłe rezultaty? Próby odpowiedzi na te i podobne pytania podjęła się grupa socjologów pod kierunkiem prof.Elżbiety Tarkowskiej. Autorzy zgromadzili rozległą wiedzę na temat t ...
Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety
Wyniki badań poświęconych genderowemu aspektowi rozszerzenia Unii Europejskiej. Analiza, oparta na porównawczych, międzynarodowych badaniach przeprowadzonych w latach 2002-2005 w Polsce i Czechach, dotyczy indwidualnych historii i opinii k ...
Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy
Problem bezrobocia pojawił się na nowo w Polsce zaledwie kilka lat temu i postawił przed pracownikami nowe pytania. W rozdziale pierwszym przedstawiono indywidualne i społeczne następstwa bezrobocia w Europie Zachodniej oraz wyjaśnienia nier&oacu; ...
Zmierzając we właściwym kierunku. Przewodnik po prawach osób LGBT w Polsce i w Europie 2011
EQUAL JUS – Europejska sieć na rzecz prawnego wsparcia praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób bi- i transseksualnych) ma na celu walkę z homofobią i transfobią poprzez zwiększenie społecznej świadomości faktu, że obywate ...
Transseksualizm i rodzina: Przekaz pokoleniowy wzorów relacyjnych w rodzinach transseksualnych kobiet.
Monografia podejmuje kwestie rzadko będące przedmiotem psychologicznych badań empirycznych, ważne z punktu widzenia dyskusji wokół etiologii transseksualizmu. Nadal powszechnie panuje przekonanie, że jest on wyłącznie problemem medycznym, ...
Dobre praktyki samorządów 2013. Polityka na rzecz osób niepełnosprawnych
Opisujemy działania realizowane dzięki ludziom, którzy przeciwstawiają się dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Wspólną cechą wypowiedzi naszych rozmówców jest satysfakcja z wykonanej pracy, kolejne pomysły na ...
Rzecznik praw obywatelskich. Aktor sceny publicznej
Praca Jolanty Arcimowicz poświęcona jest funkcjonowaniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich co z wielu względów przesądza o tym, że praca jest nowatorska, interesująca, a wydanie jej – bardzo potrzebne. Urząd Rzecznika Praw Obywatels ...
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic
Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów. Publikacja zawiera interpretacje badań empiry ...