Bibliografia
Okładla dla

Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji. Podręcznik dobrych praktyk.Autor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Krzysztof Śmiszek
Wydawca Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Warszawa, 2010
ISBN978-83-929959-1-3
Liczba stron81
Link do publikacji

Obszar Prawo

Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu to jedno z poważnych wyzwań, które stoją przed polskimi związkami zawodowymi. Jeszcze do niedawna polscy pracownicy nie dysponowali odpowiednimi instrumentami prawnymi do obrony swoich praw i do skutecznego przeciwstawiania się nierównemu traktowaniu. Także związki zawodowe nie były w tej sferze odpowiednio aktywne, z uwagi na brak odpowiednich narzędzi prawnych, które umożliwiałyby im efektywne działania na rzecz promocji zasady równości w stosunkach pracy. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska wdrożyła szczegółowe przepisy równościowe w prawie pracy – regulacje te prawie w całości odzwierciedlają legislację unijną w tym zakresie. Przepisy zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu, oprócz wymiernych korzyści w postaci możliwości dochodzenia naruszonych praw pracowniczych, pobudziły także dyskusję na temat konieczności ochrony zasady równego traktowania w zatrudnieniu w ogóle. Przepisy te były zatem (i nadal są) swoistym katalizatorem debaty na temat standardów równo- ściowych w miejscu pracy. W tej debacie siłą rzeczy nie może zabraknąć związków zawodowych – kluczowych podmiotów reprezentujących interesy pracowników. Związki zawodowe, oprócz swoich tradycyjnych zadań, takich jak walka o godziwe warunki zatrudnienia, negocjacje z rządem i pracodawcami czy też obrona zagrożonych miejsc pracy, mają niebagatelną rolę do odegrania w dziedzinie promowania zasady równości pracowników, a także upowszechniania działań prewencyjnych, które zapobiegałyby pojawieniu się dyskryminacji w miejscu pracy. Związki zawodowe ze względu na swoją wyjątkową rolę w społeczeństwie i z uwagi na swój masowy charakter, siłę przebicia i poważnie traktowany głos w debacie na temat praw pracowniczych mogą odegrać ogromną rolę w przeciwdziałaniu nierównościom. Ponadto organizacje pracowników dysponują skutecznymi i konkretnymi instrumentami wpływania na politykę rządu, i co ważniejsze, pracodawców.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Karolina Kędziora, Monika Zima
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu. Przykłady i omówienie podstawowych pojęć.

Sytuacja nr 1
Sytuacja nr 2
Sytuacja nr 3
Sytuacja nr 4
Sytuacja nr 5
Sytuacja nr 6
Sytuacja nr 7
Sytuacja nr 8
Sytuacja nr 9
Sytuacja nr 10
Podsumowanie

Julia Kubisa
Wdrażanie polityki równego traktowania w codzienną pracę związków zawodowych
Kto inspiruje do przeciwdziałania dyskryminacji?
Propozycje nowych struktur związkowych
Kobiety. Płeć a działalność związków zawodowych
Wsparcie dla działalności kobiet w związku zawodowym
Praca nad równą płacą
Praca w niepełnym wymiarze godzin
Macierzyństwo i ojcostwo
Molestowanie seksualne
Przemoc domowa
Osoby niepełnosprawne
LGBT – lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne
Młodzi i starsi
Cudzoziemcy, przedstawiciele mniejszości etnicznych
Rozwiązania, które sprzyjają równościowej zmianie

Robert Biedroń 
Polityka równościowa związków zawodowych. Przegląd dobrych praktyk w Polsce i na świecie.
Płeć
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
Niepełnosprawność
Wiek
Pochodzenie etniczne i narodowe
Rasa
Religia