Bibliografia
Okładla dla

Zwalczanie dyskryminacji - podręcznik szkoleniowyWydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2005
ISBN92-79-01602-4
Liczba stron96
Link do publikacji

Niniejsze narzędzie szkoleniowe zostało opracowane jako część projektu finansowanego przez UE pt. Rola społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu dyskryminacji i ma na celu zapewnienie materiałów szkoleniowych dotyczących europejskiego i krajowego ustawodawstwa oraz polityk w zakresie dyskryminacji organizacjom pozarządowym w 10 państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., a także Bułgarii, Rumunii i Turcji.
Organizacje pozarządowe (NGOs) odgrywają ważną rolę w wyjaśnianiu i wprowadzaniu w życie ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji. Są kluczowe poprzez wypowiadanie się w imieniu oraz bronienie tych, których interesy reprezentują, a także poprzez działania zwiększające świadomość zarówno ofiar, potencjalnych ofiar dyskryminacji, które bardzo często nie są świadome swych praw, jak i społeczeństwa.
Podręcznik był wykorzystywany przez krajowych szkoleniowców prowadzących krajowe seminaria szkoleniowe w każdym z państw biorących udział w projekcie. Uczestnicy reprezentowali wiele organizacji zajmujących się dyskryminacją na różnym tle - rasowym i pochodzenia (także przypadek Romów), religii lub przekonań, wieku, niepełnosprawności i orientacji seksualnej.
(fragment Wprowadzenia


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

1. Kluczowe pojęcia seminarium
1.1 Podstawowa wiedza o Unii Europejskiej
1.2 Krótkie wprowadzenie do wiedzy nt. Rady Europy
1.3 Pojęcie dyskryminacji w prawie i polityce UE
1.4 Definicje innych pojęć zawartych w Dyrektywach
1.5 Przeniesienie ciężaru dowodu
1.6 Niestosowanie prawa UE

2. Rola organizacji pozarządowych (NGOs) w zwalczaniu dyskryminacji
2.1 Czym jest organizacja pozarządowa
2.2 Jaka jest rola organizacji pozarządowych w zakresie zwalczania dyskryminacji?
2.3 Co konkretnie może robić organizacja pozarządowa w celu zwalczania dyskryminacji?
2.4 Co robi organizacja pozarządowa, aby spełniać swoją rolę?
2.5 Dlaczego organizacje pozarządowe mogą skuteczniej niż inne organizacje działać na rzecz zwalczania dyskryminacji?
2.6 Na jakie przeszkody napotykają organizacje pozarządowe w swojej działalności i jak mogą je przezwyciężać?

3. Dyskryminacja w kontekście krajowym
3.1 Przeniesienie (transpozycja) Dyrektyw na grunt prawa krajowego
3.2 Procedury - administracyjne i prawne środki właściwe dla zwalczania przypadków naruszeń ustawodawstwa antydyskryminacyjnego
Kwestie społeczne

4. Obszary działania
4.1 Podnoszenie świadomości
4.2 Monitorowanie działań politycznych i prawnych oraz wywieranie wpływu na te działania
4.3 Udzielanie wsparcia indywidualnym ofiarom dyskryminacji

5. Umiejętności i narzędzia przydatne w działalności antydyskryminacyjnej
5.1 Umiejętności
5.2 Narzędzia

Notatki