Bibliografia

We wrześniu ubiegłego roku Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zorganizowało konferencję pod nazwą „Zatrudnienie wspomagane”. Wspomniana konferencja miała dwa główne cele – pierwszym z nich było zebranie dotychczasowych doświadczeń dotyczących zatrudnienia wspomaganego – w odniesieniu do różnych grup osób niepełnosprawnych, drugim natomiast wypracowanie rekomendacji dla zatrudnienia wspomaganego jako systemowego narzędzia wspierającego skuteczne włączanie osób niepełnosprawnych w otwarty rynek pracy.
Wprowadzenie instytucji zatrudnienia wspomaganego do krajowego porządku prawnego jest niewątpliwie konieczne. Część osób niepełnosprawnych, z różnych względów, nie jest w stanie samodzielnie i bez odpowiedniej pomocy znaleźć i podjąć pracy oraz utrzymać się w zatrudnieniu. Również wielu pracodawców potrzebuje odpowiedniego wsparcia we właściwym zarządzaniu niepełnosprawnością w miejscu pracy. Zatrudnienie wspomagane stanowi nie tylko metodę wprowadzania osoby niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy, ale także wspiera jej utrzymanie na tym rynku.
(ze Słowa wstępnego)


SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE

Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudniania wspomaganego osób niepełnosprawnych
Tadeusz Majewski

Pośrednictwo pracy według koncepcji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz zatrudnienie wspomagane i inne formy zatrudnienia osób o szczególnych trudnościach na otwartym rynku pracy
Monika Zakrzewska

Specyfika zatrudnienia wspomaganego u osób z autyzmem
Agnieszka Rymsza

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez zatrudnianie wspomagane
Anna Woźniak ‑Szymańska, Elżbieta Oleksiak

Zatrudnienie wspomagane głuchych – marzenia a rzeczywistość
Magdalena Dunaj

Specyfika zatrudnienia wspomaganego osób głuchoniewidomych – dobre praktyki i doświadczenia z projektów realizowanych przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Marcin Fiedorowicz

Zatrudnienie przejściowe jako forma zatrudnienia wspomaganego w świetle doświadczeń Warszawskiego Domu pod Fontanną
Katarzyna Boguszewska

Zatrudnienie wspomagane dla osób niedosłyszących, niesłyszących i ich otoczenia społecznego realizowane w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO w Warszawie
Rafał Dziurla

O AUTORACH