Bibliografia
Okładla dla

Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców.Redakcja Barbara Gąciarz , Ewa Giermanowska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2009
Liczba stron220
Link do publikacji

W Polsce przyjęto szereg uregulowań prawnych, finansowych i organizacyjnych, mających ułatwiać osobom niepełnosprawnym dostęp do rynku pracy, a pracodawcom dawać wymierne korzyści z ich zatrudniania. Pomimo tego system integracji społecznej osób niepełnosprawnych nie osiąga założonych celów, a efekty jego działania są niewspółmierne do ponoszonych nakładów.
W dotychczasowych badaniach dotyczących uwarunkowań zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w niewielkim stopniu uwzględniano zachowania i motywacje pracodawców. W konsekwencji nie były analizowane w sposób pogłębiony podobieństwa i różnice sytuacji pomiędzy odmiennymi kategoriami pracodawców z otwartego rynku pracy. Tymczasem dysfunkcja systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce w znacznym stopniu polega na tym, że zachowania pracodawców z otwartego rynku pracy są odwrotne do oczekiwań twórców systemu.
Jakie są uwarunkowania (prawne, ekonomiczne, społeczne) zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy? Czy postawy pracodawców sprzyjają zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czy też przeciwnie ograniczają szanse na uzyskanie przez nie zajęcia na otwartym rynku?
Niniejsza publikacja stanowi próbę uogólnienia opinii i doświadczeń pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Na książkę składają się teksty analityczne oparte na wynikach przeprowadzonych badań empirycznych oraz ekspertyzy dotyczące formalno-prawnych uwarunkowań aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
(informacja ze strony Wydawcy)