Bibliografia
Okładla dla

ZASTOSOWANIE INDEKSU ROZBIEŻNOSCI DO POMIARU SEGREGACJI ZE WZGLEDU NA POCHODZENIE NARODOWEAutor/-ka Kinga Wysieńska , Zbigniew Karpiński
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2011
Liczba stron30
Link do publikacji

Obszar Nauka

W niniejszym opracowaniu skupiamy się na pomiarze segregacji, to jest, na metodzie oceny stopnia segregacji. Metoda taka jest niezbędna wtedy, gdy chcemy porównać różne zbiorowości pod względem segregacji ze względu na daną cechę lub gdy chcemy śledzić zmiany segregacji w czasie w obrębie tej samej zbiorowości. Jeśli członkowie grupy mniejszościowej i większościowej są równomiernie rozmieszczeni między jednostki organizacyjne niższego rzędu — to jest, jeśli różnorodność jednostek niższego rzędu dokładnie odpowiada różnorodności jednostki wyższego rzędu — wówczas segregacji w ogóle nie ma. Jeśli jednak jednostki niższego rzędu są doskonale jednorodne, zaś jednostka wyższego rzędu charakteryzuje się pewnym stopniem różnorodności, wówczas segregacja jest doskonała. Ocena stopnia segregacji w tych dwóch przypadkach jest prosta i jednoznaczna. Ale z takimi skrajnymi sytuacjami rzadko mamy do czynienia. Segregacja w rzeczywistych zbiorowościach ze względu na konkretne cechy mieści się gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. Ponieważ nie jest wcale jednoznaczne, w którym z tych „pośrednich” przypadków segregacja jest większa, konieczne było opracowanie metody oceny segregacji. Metoda ta jest w istocie zbiorem warunków, czy też „wymagań”, jakie stawia się miarom segregacji. Proponowane w literaturze przedmiotu miary segregacji ocenia się ze względu na to, czy te wymagania spełniają (Coulter, 1989).
Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedna tylko miara segregacji, a mianowicie indeks rozbieżności (dissimilarity index), określany w polskiej literaturze również mianem indeksu braku podobieństwa (Lissowski, 1991) czy wskaźnika różnic między profilami (Sawiński, 2010). Skupienie się wyłącznie na indeksie rozbieżności wynika nie tylko z tego, że jest to najpowszechniej stosowana miara segregacji, lecz przede wszystkim z uwagi na jej związek z krzywą segregacji (Duncan i Duncan, 1955), o której mówimy w następnym rozdziale. Krzywa segregacji jest pojęciowym odpowiednikiem krzywej Lorenza, na której opiera się teoria pomiaru nierówności dochodu (i innych jednorodnych podzielnych dóbr) (Lissowski et al., 2011).
(z Wprowadzenia)