Bibliografia
Okładla dla

Zasady Yogyakarty.

Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Redakcja Katarzyna Remin
Wydawca Kampania Przeciw Homofobii,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-924950-8-6
Liczba stron60


Celem projektu Berlin-Yogyakarta jest przypomnienie historii prześladowań osób nieheteroseksualnych przez nazistów w latach 1933-1945 oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Terror zastosowany przez hitlerowskich zbrodniarzy wobec tej grupy był częścią systemu, który doprowadził do najbardziej okrutnego pogwałcenia praw człowieka w historii ludzkości. Opowiada o tym wystawa prezentowana w ramach naszego projektu w kilku polskich miastach. Wyeksponowaliśmy te elementy nazistowskiej demagogii, które do dziś przetrwały i odżywają – również w polskiej debacie publicznej – w postaci mowy nienawiści. Refleksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów, podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty, której polski przekład w pełnym brzmieniu prezentujemy w drugiej części niniejszej publikacji.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Część pierwsza
Wstęp Katarzyna Remin

Przedmowa Dr Martin Salm

Sytuacja społeczna osób bi- i homoseksualnych w Polsce Marta Abramowicz

Zasady Yogyakarty – geneza i znaczenie Prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Część druga
Zasady Yogyakarty
Wprowadzenie
Preambuła
Zasada 1. Prawo do powszechnego korzystania z praw człowieka
Zasada 2. Prawo do równości i niedyskryminacji
Zasada 3. Prawo do podmiotowości prawnej
Zasada 4. Prawo do życia
Zasada 5. Prawo do bezpieczeństwa osobistego
Zasada 6. Prawo do prywatności
Zasada 7. Ochrona przed arbitralnym pozbawieniem wolności
Zasada 8. Prawo do sądu
Zasada 9. Prawo do humanitarnego traktowania podczas pozbawienia wolności
Zasada 10. Prawo do wolności od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
Zasada 11. Prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyzysku, sprzedaży lub handlu ludźmi
Zasada 12. Prawo do pracy
Zasada 13. Prawo do zabezpieczenia społecznego oraz innych środków z zakresu opieki społecznej
Zasada 14. Prawo do odpowiedniego standardu życia
Zasada 15. Prawo do odpowiedniego mieszkania
Zasada 16. Prawo do edukacji
Zasada 17. Prawo do najwyższego osiągalnego standardu ochrony zdrowia
Zasada 18. Ochrona przed nadużyciami medycznymi
Zasada 19. Prawo do wolności opinii i wypowiedzi
Zasada 20. Prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się
Zasada 21. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii
Zasada 22. Prawo do swobody przemieszczania się
Zasada 23. Prawo do wystąpienia o azyl
Zasada 24. Prawo do założenia rodziny
Zasada 25. Prawo do uczestnictwa w życiu publicznym
Zasada 26. Prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
Zasada 27. Prawo do promowania praw człowieka
Zasada 28. Prawo do środków ochrony prawnej i zadośćuczynienie
Zasada 29. Odpowiedzialność
Dodatkowe Rekomendacje
Sygnatariusze Zasad Yogyakarty
Mapa: Prawa gejów i lesbijek na świecie