Bibliografia
Okładla dla

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnikAutor/-ka Agnieszka Siekiera , Maja Branka , Marta Rawłuszko
Wydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, 2009
ISBN978-83-7610-085-2
Liczba stron67


Przesłanki Płeć

Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy poradnik skupia się na kwestiach związanych z równością płci, w mniejszym stopniu uwzględniając np. kwestie niepełnosprawności czy wieku. Zdajemy sobie sprawę z tego ograniczenia i gorąco zachęcamy Czytelników  i Czytelniczki poradnika do poszerzenia swoich kompetencji także w odniesieniu do innych wymiarów różnorodności i zasady równości szans.

Publikacja podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich przedstawia podstawowe  informacje dotyczące zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz ukazuje ją w kontekście oceny projektów. Ważnym załącznikiem do poradnika jest opis tzw. standardu minimum, który określa niezbędne elementy każdego wniosku o dofinansowanie w POKL z perspektywy zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 W drugiej części poradnika prezentujemy proces przygotowania równościowego projektu.  Omawiamy kolejno etapy analizy problemu, definiowania celów i rezultatów, planowania i realizacji działań, monitoringu i ewaluacji oraz budżetu.

Trzeci rozdział pokazuje strategiczne cele PO KL z perspektywy istniejących  nierówności płci. W ten sposób pragniemy zasygnalizować bogate możliwości równościowych działań w projektach PO KL.

Ostatnia część poradnika zawiera słowik równościowych pojęć oraz propozycje dalszych lektur.
(ze Wstępu)