Bibliografia
Okładla dla

Zasada równości i zasada niedyskryminacjiRedakcja Bożena Kłos , Jolanta Szymańczak
Wydawca Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu,
Warszawa, 2011
ISBNISSN 2080‑240
Liczba stron259


Hasło słownikowe Prawo antydyskryminacyjne

Realizacja zasad niedyskryminacji oraz równego traktowania wszystkich obywateli współcześnie stanowi warunek konieczny dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego. Wdrażanie tych zasad, przynoszące korzyści jednostkom i społeczeństwom jest jednym z celów, nie tylko państw demokratycznych, ale również organizacji międzynarodowych, takich jak: Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Idea polityki równościowej konsekwentnie wcielana jest w życie zarówno przez przyjmowane akty prawne, jak i realizowane programy i działania na różnych poziomach: międzynarodowym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
(fragment Wstępu)

Spis treści
Wprowadzenie.

Aleksandra Winiarska, Witold Klaus
Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno‑kulturowe

Anna Śledzińska‑Simon
Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej

Anna Zygierewicz
Polityka Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji

Danuta Łukasz
Analiza wyborczych systemów kwotowych w państwach Unii Europejskiej

Łukasz Wawrowski
Co da Polkom tzw. ustawa parytetowa?

Magdalena Szczepańska
Równość płci a zróżnicowany wiek emerytalny

Bożena Kłos
Dyskryminacja ze względu na wiek osób starszych na polskim rynku pracy

Grzegorz Ciura
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy

Jolanta Szymańczak
Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce – wybrane aspekty polityki państwa