Bibliografia
Okładla dla

Zarządzanie zasobami ludzkimiAutor/-ka Zdzisława Janowska
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 2010
Liczba stron280


Przesłanki Płeć

Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Wiele miejsca autorka poświęca też relacjom między strategią firmy a strategią w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną wagę przywiązuje do prezentacji polityki personalnej w kontekście ustawodawstwa europejskiego, zobowiązującego do przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji w procesie pracy. Wskazuje także na koszty (straty) zasobów ludzkich ponoszone w wyniku dysfunkcji i patologii. Na koniec formułuje pożądane kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi, które dają szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego.
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Waga i użyteczność zarządzania zasobami ludzkimi w XXI w.

Rozdział 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce globalnej
1.1. Planowanie zasobów ludzkich w sytuacji globalnej konkurencji
1.1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w globalnym otoczeniu
1.1.2. Strategia organizacji a strategia zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce polskiej
1.2.1. Przemiany gospodarczo-ustrojowe i ich konsekwencje społeczne
1.2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa
1.2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Strategia ogólna firmy a strategia personalna
1.2.4. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Planowanie i organizowanie zasobów ludzkich w organizacji
2.1. Planowanie zasobów ludzkich
2.1.1. Strategia organizacji a strategia planowania zasobów ludzkich
2.1.2. Metody planowania zasobów ludzkich
2.2. Pozyskiwanie pracowników
2.2.1. Istota doboru pracowników
2.2.2. Rekrutacja zasobów ludzkich
2.2.3. Zapewnienie równych szans w dostępie do pracy
2.2.4. Selekcja zasobów ludzkich

Rozdział 3. Uczestnictwo w organizacji — adaptacja i integracja pracownicza
3.1. Wprowadzenie do pracy
3.2. Wprowadzenie do kultury organizacji
3.2.1. Szkolenie jako element adaptacji pracowniczej i przyswajania kultury organizacyjnej
3.2.2. Adaptacja w grupie pracowniczej

Rozdział 4. Motywowanie do pracy
4.1. Istota motywacji pracowniczej
4.2. Motywacyjna funkcja oceny pracowniczej
4.3. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń. Pożądane kierunki zmian
4.3.1. Wycena pracy
4.3.2. Funkcje wynagradzania za pracę
4.3.3. Tradycyjne i nowoczesne formy wynagrodzeń

Rozdział 5. Motywacyjna funkcja szkoleń i zarządzania karierą
5.1. Szkolenie jako czynnik sukcesu organizacji
5.2. Inwestowanie w ludzi — standard brytyjski
5.3. Szkolenie pracowników w polskich realiach gospodarczych
5.4. Kariera i jej funkcja motywacyjna
5.4.1. Rozumienie kariery zawodowej
5.4.2. Budowanie kariery. Osobowość, środowisko a kariera
5.4.3. Zarządzanie karierą


Rozdział 6. Uczestnictwo pracownicze w systemie organizacji pracy i sferze zarządzania organizacją
6.1. Motywacyjne aspekty organizacji pracy
6.1.1. Wzbogacanie treści pracy. Autonomiczne grupy pracownicze
6.2. Partycypacja pracownicza źródłem motywacji
6.2.1. Partycypacja pracownicza w krajach zachodnich
6.2.2. Partycypacja pracownicza w Polsce

Rozdział 7. Rola kadry kierowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi
7.1. Kierownik na przełomie wieków
7.2. Równościowe aspekty w sferze zarządzania. Kobiety w zarządzaniu
7.3. Menedżer międzynarodowy. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
7.4. Kadra kierownicza kreatorem bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia
7.4.1. Międzynarodowe doświadczenia w sferze zapewnienia bezpieczeństwa pracy i promocji zdrowia
7.4.2. Krajowe doświadczenia w sferze promocji zdrowia
7.5. Uczestnictwo kierowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 8. Społeczno-ekonomiczne skutki niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń światowych
8.1. Wartość zasobów ludzkich
8.2. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
8.2.1. Postawy pracownicze i ich wpływ na wyniki ekonomiczne organizacji
8.2.2. Koszty błędów popełnianych w procesie rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy
8.2.3. Koszty błędów popełnianych w procesie wynagradzania
8.2.4. Straty ponoszone z tytułu braku dbałości o zdrowie pracowników
8.2.5. Straty wynikające ze stosowania praktyk dyskryminacyjnych

Rozdział 9. Od dysfunkcji do standardów zarządzania zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń polskich
9.1. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie sprawowania władzy
9.2. Dysfunkcje w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach
9.2.1. Dysfunkcje w procesie doboru pracowników
9.2.2. Dysfunkcje w procesie oceniania pracowników
9.2.3. Dysfunkcje w procesie szkolenia i rozwoju
9.2.4. Dysfunkcje w procesie wynagradzania
9.2.5. Dysfunkcje w sferze partycypacji pracowniczej
9.3. Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
9.4. Standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Podsumowanie
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań XXI w.
Pożądane kierunki zmian w globalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Zarządzanie wielokulturowymi zasobami pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi nowej generacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach kryzysu pracy
Kierunki zmian w sferze zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie organizacji

Bibliografia