Bibliografia
Okładla dla

Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników.Wydawca Akademia Rozwoju Filantropii,
Warszawa, 2010
Liczba stron43
Link do publikacji

Przesłanki Wiek

W niniejszej książce punkt ciężkości położony został na rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem. Książka stanowi zbiór artykułów i użytecznych informacji dotyczącym tej sfery działania pracodawców i pracowników. Znajdują się w nich przede wszystkim informacje i dane obrazujące poziom zatrudnienia osób dojrzałych oraz jego społeczne i ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje, a także znaczenie osób dojrzałych jako siły nabywczej na rynku.
Książka zawiera również artykuł pokazujący pożytki płynące z dialogu międzypokoleniowego i zatrudniania osób 50+ oraz listy do pracodawcy oraz pracownika, przekonujące do praktyk przyjaznych pracownikom 50+ i do aktywności zawodowej. Kolejna część książki dotyczy prawnych regulacji dotyczących dyskryminacji ze względu na wiek w kontekście rynku pracy. Znajduje się w niej artykuł, który opisuje istotę zarządzania wiekiem i kilka dobrych praktyk w tym zakresie, a także artykuł na temat strategicznego podejścia do zarządzania wiekiem. Przedstawiono również przegląd instrumentów aktywizujących zawodowo dojrzałych pracowników dostępnych dla instytucji rynku pracy. Ostatni rozdział prezentuje kilka dobrych, polskich praktyk w zakresie zarządzania wiekiem.
(ze Wstępu)

(SPIS TREŚCI)
WPROWADZENIE
SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE NISKIEJ AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ OSÓB 50+ ORAZ ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE JEJ ZWIĘKSZANIU
EKONOMICZNE SKUTKI I UWARUNKOWANIA NISKIEJ AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ OSÓB 50+ W POLSCE
POPYT NA DOJRZAŁOŚĆ
O POŻYTKACH Z DIALOGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO
SŁOWO DO PRACODAWCY I PIĘĆDZIESIĘCIOLATKA
DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK, REGULACJE PRAWNE
CO TO JEST ZARZĄDZANIE WIEKIEM?
ROLA PRACODAWCÓW W STRATEGIACH WYDŁUŻANIA
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB 50+
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB 50+ W DZIAŁANIACH
INSTYTUCJI RYNKU PRACY
PRZYKŁADY POLSKICH DOBRYCH PRAKTYK
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIEKIEM
ZAŁĄCZNIKI:
Użyteczne strony internetowe
O Projekcie „Zysk z dojrzałości”
Informacja o rządowym Programie „Solidarność Pokoleń.
Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”
Czy twoja firma jest przyjazna pracownikom 50+? – (auto)test dla pracodawcy