Bibliografia
Okładla dla

Z perspektywy równości płci. Ramy koncepcyjne, metodologia i przykłady dobrych praktyk.Wydawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,
Warszawa, 2005
Liczba stron62


Przesłanki Płeć

Raport jest efektem pięciu spotkań roboczych Grupy Specjalistów ds. Włączania Perspektywy Płci (EG-S-MS), utworzonej przez Radę Europy w 1995 r. Grupa składała się z ośmiu ekspertów: dwóch członkiń Komitetu Sterującego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (CDEG) i sześciu specjalistek z obszaru równości płci (patrz Aneks III). Ramy funkcjonowania grupy zakładały przegląd działań na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w polityce gospodarczej i społecznej krajów członkowskich Rady Europy, w organizacjach międzynarodowych i regionalnych. Na podstawie tego przeglądu Komitet miał za zadanie przygotować ramy koncepcyjne i metodologię wdrażania zintegrowanej strategii na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn oraz określić techniki, narzędzia i gremia, które można by zaangażować w sprawę skutecznego i dostrzegalnego zrównywania statusu obu płci. Jako że ramy funkcjonowania zawierały zalecenia dla krajów członkowskich i różnorakich ciał Rady Europy, zebrano przykłady dobrych praktyk, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działania Rady Europy na poziomie międzyrządowym.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa
Wstęp

Część I: Co to jest strategia włączania perspektywy płci
Na czym polega równość płci
Czy nadal są problemy z równością płci w Europie?
Co to jest włączanie perspektywy równości płci i jaka jest geneza tej strategii?
Jak gender mainstreaming odnosi się do szczególnych działań na rzecz równości płci?
Jakie trudności mogą towarzyszyć włączaniu perspektywy równości?
Dlaczego włączanie perspektywy równości płci jest tak ważne?

Część II: Metodologia właczania perspektywy równości
Jakie są niezbędne przesłanki i warunki włączania perspektywy równości?
Kiedy, co i gdzie włączać do głównego nurtu?
Jakie są dostępne techniki i narzędzia?
Kim są potencjalni uczestnicy i jakie role mogą pełnić?

Część III: Zintegrowana strategia włączania perspektywy równości w praktyce
Konstruowanie planu działań
Dobre praktyki w zakresie programów wprowadzania perspektywy równości płci
Dobre praktyki w zakresie instrumentów włączania perspektywy płci do głównego nurtu

ANEKS I
Rekomendacja nr R(98) 14 Komitetu Ministrów w sprawie zintegrowanej strategii na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn

ANEKS II
Apel Komitetu Ministrów do komitetów sterujących Rady Europy w sprawie strategii włączania perspektywy równości płci

ANEKS III
Skład Grupy Specjalistów ds. Włączania Perspektywy Płci
Bibliografia