Bibliografia

Kobiecość i męskość to tematy pojawiające się coraz częściej w mediach masowych. Wystarczy włączyć radio, dowolny kanał telewizji prywatnej bądź publicznej, by dowiedzieć się, co lubią kobiety a co mężczyźni, jaki seks preferują reprezentanci obu płci biologicznych, jakimi są rodzicami, kierowcami, pracownikami, uczniami i uczennicami, kucharzami i kucharkami itp. Każdego dnia jesteśmy bombardowani przekazem, który wywołuje skojarzenie z feminizmem. Pod tym „pseudofeministycznym szyldem" przeciętni, pełni optymizmu konsumenci kupują często tradycyjny zestaw stereotypów rodzaju. Przekonani o swym zainteresowaniu i nabywanej wiedzy na temat tego co „męskie" a co „żeńskie", przenoszą je w sfery realnego funkcjonowania w przestrzeni prywatnej i publicznej. Oczywiście - istnieją także media realizujące w praktyce politykę równości szans obowiązującą w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dostarczają one rzetelnej wiedzy na wspomniane tematy (i nie tylko), zatrudniają wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy wykazują szczególny rodzaj wrażliwości na wszelkie rodzaje społecznych nierówności (w tym zdeterminowanych płcią biologiczną) i związaną z nimi dyskryminację jednych jednostek bądź grup społecznych przez inne. Środki masowego przekazu mogą stanowić we współczesnej rzeczywistości społecznej istotne środowisko socjalizacyjne i edukacyjne, stać się źródłem społecznych reform, nowych wzorów i norm społecznych, kreującym człowieka światłego, kreatywnego, elastycznego, wrażliwego na potrzeby innych, wnoszącego istotny potencjał intelektualny w społeczny rozwój. Mogą także w zależności od transmitowanego przez nie przekazu szerzyć społeczną nietolerancję, propagować „zaściankową mentalność", stać się nośnikiem zachowań pełnych agresji, i przemocy - niwecząc tym samym idee znamienne współczesnej pedagogice społecznej (i nie tylko społecznej). Po rosnącym zainteresowaniu edukacyjną i socjalizacyjną rolą mediów w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na początku XXI wieku wraz z pojawieniem się nowych problemów społecznych wymagających wzmożonej aktywności pedagogów, badania nad przekazem treści mediów masowych prowadzone były relatywnie rzadko.
(fragment)


SPIS TREŚCI
Od autorki

Rozdział I
Problematyka gender a pedagogika społeczna
1. Płeć biologiczna (sex) a kulturowa (gender) - reinterpretacja teorii A. Kamińskiego
2. Stereotypy rodzaju - geneza, definiowanie, struktura
3. Socjalizacja i wychowanie (edukacja) a rodzaj we współczesnych badaniach pedagogicznych
4. Systematyzacja wniosków

Rozdział II
Feministyczne redefinicje wzorów kobiecości i męskości
1. Matriarchat i patriarchat jako dwa odmienne sposoby organizacji życia społecznego
2. Feminizm(y) równości i krytyka Doktryny Dwóch Sfer
3. Feminizm(y) różnicy i poszukiwanie "kobiecych" kultur
4. Wzory męskości - w świetle ruchów pro- i antyfeministycznych dla mężczyzn
5. Analiza wyników badań nad wybranymi obszarami sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce
6. Systematyzacja wniosków

Rozdział III
Kobiecość i męskość w polskiej prasie dla kobiet
1. Edukacja równoległa i jej znaczenie w XXI wieku
2. "Czasopismo dla kobiet" - ustalenia definicyjne
3. Obraz Polki i Polaka w poszczególnych etapach rozwoju prasy dla kobiet
4. Prasa dla kobiet po roku 1989
4.1. Przemiany prasy wynikające z transformacji ustrojowej
4.2. Zmiany wzorów kobiecości i męskości
5. Systematyzacja wniosków

Rozdział IV
Założenia metodologiczne badań własnych
1. Paradygmat humanistyczny w naukach pedagogicznych
2. "Feminologia" - jako rodzaj badań jakościowych
3. Cel, przedmiot badań i problemy badawcze
4. Metoda doboru próby badawczej
5. Metoda zbierania danych
6. Strategie analizy danych
7. Systematyzacj a wniosków

Rozdział V
Wzory kobiecości i męskości upowszechniane w przekazie czasopism poradniczych
1. Charakterystyka badanych czasopism poradniczych dla kobiet
2. Cechy charakteru kobiet i mężczyzn
3. Zdrowie i uroda kobiet i mężczyzn
4. Życie rodzinne kobiet i mężczyzn
5. Religijność kobiet i mężczyzn
6. Edukacja i praca zawodowa kobiet i mężczyzn
7. Życie erotyczne kobiet i mężczyzn
8. Systematyzacj a wniosków z badań

Rozdział VI
Wzory kobiecości i męskości upowszechniane w przekazie magazynów luksusowych
1. Charakterystyka badanych magazynów luksusowych dla kobiet
2. Cechy charakteru kobiet i mężczyzn
3. Zdrowie i uroda kobiet i mężczyzn
4. Życie rodzinne kobiet i mężczyzn
5. Edukacja kobiet i mężczyzn
6. Praca zawodowa kobiet i mężczyzn
7. Życie erotyczne kobiet i mężczyzn
8. Życie polityczne kobiet i mężczyzn
9. Systematyzacj a wniosków z badań

Rozdział VII
Wzory kobiecości upowszechniane w przekazie prasy feministycznej
1. Charakterystyka badanych czasopism feministycznych
2. Cechy charakteru kobiet
3. Zdrowie i uroda kobiet
4. Życie rodzinne kobiet
5. Religijność kobiet
6. Edukacja kobiet
7. Praca zawodowa kobiet
8. Życie erotyczne kobiet
9. Życie polityczne kobiet
10. Systematyzacj a wniosków z badań
Socjalizacyjne i edukacyjne znaczenie prasy dla kobiet - Zakończenie
1. Obawy, dylematy, nadzieje - perspektywa feminizmu równości
2. Zadania edukacji równoległej "uwrażliwionej" na problemy płci kulturowej - prognozy
Literatura
Spis tabel
Aneksy
Summary