Bibliografia

Książka "Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny" - stanowi owoc pracy zespołu badawczego, grupującego socjologów, politologów i ekonomistów z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Książka jest efektem badań realizowanych w ramach projektu: "Obszary wykluczenia w III Rzeczypospolitej. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie".


SPIS TREŚCI
Maria Jarosz
Wstęp. Obszary wykluczenia w Polsce. Introduction. Areas of Exclusion in Poland

Kazimierz W. Frieske
Społeczna marginalność jako koszt systemowy. Social Marginality as a Systemic Cost

Adam Kęska
Stare i nowe podziały społeczne w Polsce Old and New Social Divisions in Poland

Juliusz Gardawski
Degradacja i wykluczenie klasy pracowniczej. Degradation an Exclusion of the Working Class

Marta Danecka
Ubodzy i bezrobotni. The Poor and Unemployed

Piotr Kozarzewski
Wykluczenie edukacyjne. Educational Exclusion

Mariusz Jędrzejko
Polskie favele Polish Favels

Marek W. Kozak
Wykluczenie - rozwój - przestrzeń. Exclusion - Development - Space

Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński
Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy. The Excluded from the
Nation: Minorities, Migrants, Refugees

Maria Jarosz, Marek W. Kozak
Konkluzje. Conclusions

Summary

Contents

Noty o autorach. About the Authors