Bibliografia

Książka traktuje o społeczno-kulturowym wymiarze płci, a autorka próbuje dociec, w jakim stopniu doświadczenia socjalizacyjne pomagają kobietom i mężczyznom w pełnieniu ich ról, a w jakim to utrudniają? Jak odnaleźć własną drogę rozwoju w sytuacji, gdy dawne, jednoznaczne wzorce funkcjonowania płci rozpadają się i ewoluują? Dorota Pankowska omawia przy tym proces tworzenia indywidualnej roli płciowej; teorie rozwoju kobiecych i męskich ról, genezę różnic między kobietami i mężczyznami, przejmowanie przez chłopców i dziewczynki charakterystycznych dla danej kultury wzorców kobiecości i męskości; skutki patriarchalnego systemu ról płciowych oraz zmiany w odniesieniu do roli kobiet i funkcjonowania rodziny.
(ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Rozdział 1.
ROLE, STEREOTYPY, TOŻSAMOŚĆ KONSTRUOWANIE RODZAJU
1.1. Tożsamość indywidualna a tożsamość płciowa i rodzajowa
1.2. Istota tradycyjnego systemu ról płciowych
1.3. Stereotypy kobiecości i męskości
1.4. Tworzenie indywidualnej roli rodzajowej
1.4.1. Społeczne nakazy roli
1.4.2. Ułatwienia roli
1.4.3. Dylematy roli
1.4.3.1. Niejasność roli
1.4.3.2. Wewnętrzna niespójność roli
1.4.3.3. Niezgodność roli z innymi rolami
1.4.3.4. Psychologiczna trudność roli
1.4.4. Osobowościowa definicja roli
1.4.5. Koncepcja roli płciowej
1.4.6. Pełnienie roli
1.4.7. Indywidualna rola płciowa
1.5. Rozwój roli płciowej

Rozdział 2
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE PŁCI FAKTY I MITY
2.1. Teorie wyjaśniające genezę różnic płciowych
2.2. Biologiczne różnice i podobieństwa płci
2.3. Psychologiczne różnice i podobieństwa między kobietami i mężczyznami
2.3.1. Zdolności poznawcze
2.3.2. Agresywność
2.3.3. Potrzeba osiągnięć
2.3.4. Poczucie własnej wartości
2.3.5. Zainteresowania i postawy
2.3.6. Właściwości emocjonalne
2.4. Społeczno-kulturowe uwarunkowania różnic płciowych

Rozdział 3
SOCJALIZACJA DROGA DO KOBIECOŚCI I MĘSKOŚCI
3.1. Mechanizmy socjalizacji
3.2. Wpływ języka na przyswajanie ról płciowych
3.3. Socjalizacja w rodzinie
3.3.1. Identyfikacja z modelem
3.3.2. Oczekiwania rodziców
3.3.3. Aktywność własna dzieci
3.3.4. Warunkowanie
3.3.5. Skrypty i schematy
3.4. Kultura grup rówieśniczych
3.5. Literatura dziecięca i mass media
3.5.1. Literatura dla dzieci
3.5.2. Telewizja i film
3.5.3. Czasopisma dla młodzieży
3.6. Przyswajanie ról płciowych w edukacji szkolnej
3.6.1. Oficjalny i ukryty program szkoły
3.6.2. Polityka oświatowa
3.6.3. Treści kształcenia
3.6.4. Seksizm ukryty w podręcznikach
3.6.5. Udział nauczycieli w przyswajaniu ról płciowych

Rozdział 4
KONSEKWENCJE PRYZMATÓW RODZAJU ? DYSKRYMINACJA I SEKSIZM
4.1. Geneza i utrwalanie się patriarchalnego systemu ról płciowych
4.1.1 Teorie wyjaśniające powstanie patriarchatu
4.1.2 Rola religii w utrwalaniu patriarchatu
4.1.3 Nauka a mizoginizm
4.2. Obszary dyskryminacji płciowej i seksizmu
4.2.1 Jawna dyskryminacja kobiet
4.2.2 Seksizm w kulturze zachodnich demokracji
4.2.2.1. Seksizm indywidualny
4.2.2.2. Seksizm społeczno-strukturalny
4.2.2.3. Seksizm zinstytucjonalizowany
4.2.2.4. Seksizm kulturowy

Rozdział 5
PRZEKRACZANIE STEREOTYPÓW? PARTNERSTWO I SAMOREALIZACJA
5.1. Przeobrażenia systemu ról płciowych
5.1.1. Wyznaczniki rozwoju społecznego a system ról płciowych
5.1.2. Transformacja systemu ról w Polsce
5.2. Partnerstwo i podmiotowość a tradycyjny model rodziny
5.2.1. Stereotypy płciowe a problemy w relacjach rodzinnych
5.2.1.1. Związki erotyczne
5.2.1.2. Macierzyństwo i ojcostwo
5.2.2. Partnerstwo w rodzinie
5.2.3. Obraz współczesnej rodziny polskiej
5.2.3.1. Struktura władzy w rodzinie
5.2.3.2. Podział obowiązków w gospodarstwie domowym
5.2.3.3. Udział matek i ojców w opiece nad dziećmi
5.3. Role rodzajowe a samorealizacja kobiet i mężczyzn
5.3.1. System ról rodzajowych
5.3.2. Rola kobieca
5.3.3. Rola męska
5.4. Przekraczanie stereotypów - możliwości i ograniczenia
5.4.1. Androgynia psychologiczna
5.4.2. Zmiana społecznych schematów płci
BIBLIOGRAFIA