Bibliografia
Okładla dla

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzycznościAutor/-ka praca zbiorowa
Wydawca Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa, 2013
ISBN978-83-62360-26-0
Liczba stron146


Obszar Edukacja

Niniejsze opracowanie kierowane jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych1. Ma ono charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego) pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny, a nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
O Zespole Konsultacyjnym oraz autorkach i autorach publikacji
Wstęp
1. Osoba prowadząca diagnozę psychologiczną
1.1. Postawy wobec odmienności kulturowej a proces diagnozy
1.1.1. Kompetencja kulturowa jako kompetencja profesjonalna
1.1.2. Literatura polecana
1.2. Wiedza i kompetencje w posługiwaniu się testami psychologicznymi
1.2.1. Stosowanie testów psychologicznych w praktyce diagnostycznej
1.2.2. Testy: wykonaniowe, niewerbalne, neutralne kulturowo
1.2.3. Wybór narzędzi diagnostycznych ze względu na cel badania
1.2.4. Pomiar psychologiczny i stosowanie testów w praktyce diagnostycznej
1.2.5. Odpowiedzialność osób prowadzących diagnozę psychologiczną
1.2.6. Literatura polecana

2. Osoba uczestnicząca w badaniu diagnostycznym
2.1. Wprowadzenie
2.2. Właściwe warunki badania
2.2.1. Literatura polecana
2.3. Pochodzenie kulturowe osób badanych
2.3.1. Literatura polecana
2.4. Zaplecze językowe
2.4.1. Literatura polecana
2.5. Sytuacja zmiany kultury

3. Diagnozowanie poziomu rozwoju poznawczego — niepełnosprawność intelektualna
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wieloaspektowy charakter diagnozy psychologicznej
3.3. Odmienność kulturowa a orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
3.4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a formy kształcenia specjalnego
3.5. Literatura polecana

4. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami i z rodzinami pochodzącymi z kultury innej niż polska
4.1. Wprowadzenie
4.2. Kontakt i współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka
4.3. Przekazywanie informacji zwrotnej rodzicom (opiekunom prawnym)
4.4. Współpraca poradni ze szkołami
4.5. Kultura organizacyjna poradni

5. Zakończenie
Spis literatury cytowanej i polecanej

Załączniki
1. Edukacja wobec wyzwań migracyjnych
2. Wykaz polecanych opracowań i pakietów edukacyjnych
3. Art. 94a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
4. Zalecenia dotyczące opinii i zaświadczeń
5. Materiały związane z pracą z uczniem cudzoziemskim
6. Wywiad z uczniami z kultury innej niż polska
7. Dzieci wietnamskie w polskiej szkole