Bibliografia
Okładla dla

Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn ewolucja celów i instrumentów działaniaAutor/-ka Grażyna Firlit-Fesnak
Wydawca ASPRA-JR,
Warszawa, 2005
ISBN83-89964-38-4
Liczba stron328


Przesłanki Płeć

Celem niniejszej publikacji jest omówienie procesu tworzenia i zakresu działania wspólnotowej polityki na rzecz równości płci oraz jej wpływu na formalny i faktyczny status kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich. Autorka stawia sobie również zadanie przedstawienia ewolucji aktywności Wspólnoty w tej dziedzinie w kontekście socjalnego aspektu integracji europejskiej oraz przemian w postrzeganiu perspektywy płci jako kryterium oceny rozwoju społecznego i demokracji w państwach współczesnego świata. W podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć Wspólnot/Unii na polu ochrony formalnego i faktycznego wymiaru równości kobiet i mężczyzn, autorka zwraca uwagę na niejednorodność wpływu na ten proces poszczególnych filarów wspólnotowej polityki, kreśli także możliwy scenariusz rozwoju gender equality policy na poziomie Wspólnoty i krajów członkowskich po rozszerzeniu w 2004 r. W tym wątku analizy miejsce szczególne zajmuje ocena ekonomicznych, politycznych i kulturowych uwarunkowań statusu kobiet i mężczyzn w Polsce, dotychczasowego wpływu wspólnotowego dorobku na krajową politykę wobec płci oraz dalszych perspektyw jej rozwoju.
(ze Wstępu)

SPIS TERŚCI
Wstęp 

Rozdział I. Zakres znaczeniowy kategorii "płeć" w polityce Wspólnoty 
1. Równość kobiet i mężczyzn w sferze pracy zawodowej 
2. Wielowymiarowy kontekst znaczeniowy kategorii "płeć": płeć biologiczna, płeć kulturowa, różnica płci 
3. Płeć kulturowa jako czynnik nierówności między kobietami i mężczyznami 
4. Gender Mainstreaming jako strategia wspólnotowej polityki na rzecz równości płci 

Rozdział II. Charakter wspólnotowej polityki na rzecz równości płci; ewolucja celów i obszarów działania 
1. Lata 1957-1973: artykuł 119 Traktatu Rzymskiego zaczynem wspólnotowej polityki na rzecz równości płci 
2. Lata 1974-1980: od równej płacy za równą pracę do równego traktowania na rynku pracy 
3. Lata 1981-1990: od równego traktowania na rynku pracy do równości szans 
4. Sukcesy i porażki "wspólnotowej polityki na rzecz równości płci w latach 70. i 80. XX w 
5. Lata 90. i początek XXI w.: integracyjna opcja polityki na rzecz równości płci 

Rozdział III. Podmioty i instrumenty wspólnotowej polityki na rzecz równości płci 
1. Podmioty wspólnotowej polityki na rzecz równości płci 
2. Instrumenty wspólnotowej polityki na rzecz równości płci 
3. Równość kobiet i mężczyzn w opinii mieszkańców Europy 

Rozdział IV. Kobiety i mężczyźni na unijnym rynku pracy w świetłe analizy statystycznej 
1. Zatrudnienie kobiet i mężczyzn; równe prawo cło pracy, nierówne szansę 
2. Zróżnicowanie wynagrodzeń pracujących kobiet i mężczyzn 
3. Bezrobocie kobiet i mężczyzn; nierówno podzielony brak pracy 
4. Pogodzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym instrumentem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 
5. Kulturowe uwarunkowania nierówności płci na rynku pracy; wnioski z analizy statystycznej 

Rozdział V. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w świecie władzy 
1. Istota koncepcji zrównoważonej partycypacji kobiet i mężczyzn w świecie władzy 
2. Działania Wspólnoty na rzecz zrównoważonej partycypacji kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych 
3. Polityczna partycypacja kobiet w państwach Unii Europejskiej 
4. Kobiety w instytucjach Unii Europejskiej 

Zakończenie 
Summary 
Bibliografia 
Aneks

Demograficzne i społeczne uwarunkowania statusu kobiet w państwach Unii
Europejskiej (UE-15) w świetle danych statystycznych