Bibliografia
Okładla dla

Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim). Raport.Redakcja Agnieszka Wołowicz-Ruszowska , Barbara Marcinkowska
Wydawca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warszawa, 2010
ISBN978-83-60105-71-9
Liczba stron90
Link do raportu

Obszar Praca

Z każdym rodzajem niepełnosprawności związane są specyficzne dla niego bariery. Niektóre z nich jednak ograniczają możliwości osób niepełnosprawnych niezależnie od typu niepełnosprawności, są bardziej „uniwersalne”. Są też osoby, które borykają się z więcej niż jednym deficytem. Mówimy wówczas o podwójnych lub sprzężonych kalectwach. Bariery, które wynikają z interakcji pomiędzy nieprzystosowanym do różnorodnych ograniczeń ludzi środowiskiem, a osobami z niesprawnościami, są w ogromnej większości wytworami człowieka i są usuwalne. Występują w środowisku fizycznym, technicznym i społecznym, w tym m.in. w systemie prawnym i w innych obszarach regulacji życia społecznego, a również, i to bardzo istotne, w postawach społecznych. Zatem analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, identyfikacja i likwidowanie barier, które wywołują wykluczanie oraz świadczenie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, pod postacią rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu kompensującego, dobrej edukacji przez całe życie, szkoleń zawodowych i specjalistycznego pośrednictwa pracy oraz wsparcia w roli pracownika, a zwłaszcza usług osobistych w zależności od typu i stopnia dysfunkcji (np. indywidualnego asystenta), jest wyrównywaniem szans. Celem strategicznym działań ma być pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w głównym nurcie życia społecznego na równych z innymi prawach. Czyli bez dyskryminacji.
Niepełnosprawność intelektualna, dawniej zwana upośledzeniem umysłowym, jest stanem szczególnie złożonym. W dodatku wiele z tych osób cierpi na zaburzenia sprzężone – układu ruchu, zmysłów, epilepsję czy chorobę psychiczną. Jest to wynikiem faktu, iż główną przyczyną niepełnosprawności jest nieprawidłowa budowa lub uszkodzenie mózgu, który przecież zawiaduje funkcjonowaniem całego organizmu człowieka.
Głównym problemem niepełnosprawności intelektualnej są trudności w procesie uczenia się, i to zarówno w zdobywaniu wiedzy i umiejętności akademickich i zrozumienia świata, jak i w funkcjonowaniu społecznym. Tu wyrównywanie szans jest kluczowe dla uzyskania uczestnictwa w życiu społecznym.
(Krystyna Mrugalska we Wstępie do Publikacji)

SPIS TREŚCI

Wstęp
I. FUNKCJONOWANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (Barbara Marcinkowska, Agnieszka Wołowicz)

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (Marzena Bałtowska)
1. Projekt w strukturze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Cele i założenia projektu
2.1. Beneficjenci ostateczni projektu
2.2. Cele projektu
2.3. Działania zaplanowane w projekcie
2.3.1. Rekrutacja beneficjentów projektu.
2.3.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
2.3.3. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
2.3.4. Wsparcie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.3.5. Podniesienie kompetencji kadr pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.3.6. Promocja aktywnych postaw społeczno – zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.3.7. Wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym
2.4. Struktura zespołu projektowego

III. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI (Marzena Bałtowska)
1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie w świetle prawa
2. Koncepcja zatrudnienia wspomaganego
2.1. Historia zatrudnienia wspomaganego w PSOUU
3. Charakterystyka grupy docelowej objętej wsparciem w ramach podzadania
4. Organizacja procesu aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów projektu
4.1. Struktura zatrudnienia kadry merytorycznej odpowiedzialnej za proces aktywizacji
4.2. Etapy w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
4.2.1. Etap I – identyfikacja potrzeb
4.2.2. Etap II – warsztatowe wsparcie psychologiczno – doradcze
4.2.3. Etap III – pośrednictwo pracy - w tym organizacja praktyk zawodowych
4.3. Metody i narzędzia wykorzystywane w procesie aktywizacji
4.3.1. Narzędzia wykorzystywane przez doradcę zawodowego
4.3.2. Narzędzia wykorzystywane przez psychologa
4.3.3. Narzędzia wykorzystywane przez trenera pracy
5. Realizacja założonych wskaźników
5.1. Rezultaty projektu w ujęciu ilościowym i jakościowym
6. Podsumowanie

IV. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB Z GŁĘBOKIM STOPNIEM UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO (Zofia Pakuła)
1. Osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego w społeczeństwie
2. Organizacja procesu aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów projektu
2.1. Narzędzie użyte w procesie kwalifikacji beneficjentów do projektu
2.2. Zasady kwalifikacji do badań kwestionariuszowych
2.2.1. Badanie kwestionariuszem oceny potencjału osoby głęboko upośledzonej umysłowo w zakresie podjęcia czynności zawodowych – I etap
2.3. Kryteria doboru beneficjentów
2.4. Charakterystyka grupy docelowej
2.5. Organizacja pracy
3. Badanie kwestionariuszem oceny potencjału osoby głęboko upośledzonej umysłowo w zakresie podjęcia czynności zawodowych – II etap
3.1. Podstawowe hipotezy
3.2. Ocena wybranych funkcji przed i po zakończeniu projektu
3.2.1. Zmiany percepcji zmysłowej
3.2.2. Koncentracja wzroku na twarzy – kontakt osobowy
3.2.3. Duża motoryka
3.2.4. Sprawność manualna
3.3. Zestawienie wyników badań osób głęboko upośledzonych przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu
3.4. Wnioski i postulaty

V. POSTAWY RODZICÓW WOBEC DZIECKA Z GŁĘBOKIM STOPNIEM UPOŚLEDZENIA UMYSŁOWEGO, NA PODSTAWIE BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO: „JA – MOJE DZIECKO – NASZE ŻYCIE” (Zofia Pakuła)
1. Narzędzie badawcze
2. Struktura rodzin osób głęboko upośledzonych (wybrane dane)
3. Opieka i bezpieczeństwo
4. Upośledzone dziecko w oczach rodziców. ocena potencjalnych możliwości
5. Współpraca z placówką
6. Wnioski i postulaty

VI. ROLA MENTORA W PROJEKCIE „WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OSOBY Z ZESPOŁEM DOWNA ORAZ Z UPOŚLEDZENIEM W STOPNIU GŁĘBOKIM” (Praca zbiorowa)
1. Zatrudnienie mentorów – geneza pomysłu
2. Mentorzy – analiza grupy
3. Status oraz rekrutacja mentorów

REKOMENDACJE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW
Załącznik Nr 1 „Kwestionariusz oceny potencjału osoby głęboko upośledzonej umysłowo w zakresie możliwości podjęcia czynności zawodowych
Załącznik Nr 2 „Kwestionariusz JA – MOJE DZIECKO – NASZE ŻYCIE”