Bibliografia

Jest to pierwszy na rynku polskim podręcznik do psychologii LGB, będącej dobrze rozpoznaną i ugruntowaną w praktyce dyscypliną na Zachodzie Europy i w USA. W Polsce natomiast ta tematyka jest znana przede wszystkim dość wąskiej grupie badaczy i praktyków, jak też osobom LGB. Treść książki oparta jest na nowoczesnych międzynarodowych standardach rozumienia zagadnień związanych z nieheteroseksualnymi orientacjami seksualnymi.
Książka została podzielona na 3 części.
W pierwszej przedstawiono szeroki kontekst historyczno-kulturowy LGB: Homoseksualizm czy homoseksualności?; Homoseksualność w XIX-wiecznym dyskursie medycznym; Historyczne źródła i przemiany psychologii LGB; Biseksualność. Historia, koncepcje, badania; Doświadczenie osób nieheteroseksualnych w ujęciu społecznej teorii queer.
W części drugiej zaprezentowano wybrane zagadnienia psychologii LGB: Neurobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty orientacji homoseksualnej; Coming out i konstruowanie tożsamości; Osoby LGB w związkach intymnych; Rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne i wychowywanie przez nie dzieci; Doświadczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – analiza sytuacji społecznej osób LGB w Polsce; Zdrowie psychiczne osób homo- i biseksualnych.
Część trzecia odnosi się do praktycznych aspektów pomocy osobom LGB: Kwestie etyczne w psychologii LGB; Psychoterapia – od terapii konwersyjnych do terapii wykorzystujących teorię queer; Praktyczne aspekty terapii i Trening antydyskryminacyjny jako narzędzie przeciwdziałania homofobii.
Adresatem jest szerokie grono Czytelników: studenci i absolwenci różnych kierunków studiów, głównie psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, teologicznych, socjologicznych, a także terapeuci, psychoterapeuci i seksuolodzy. Powinna też być chętnie czytana przez rodziców mających problem ze zrozumieniem i akceptacją dzieci ujawniających nieheteroseksualne potrzeby i zachowania.
(opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Grzegorz Iniewicz, Magdalena Mijas, Bartosz Grabski

Część I – Historia, perspektywy, terminologia

Rozdział 1.
Homoseksualizm czy homoseksualności?
Jacek Bomba
O znaczeniu słów i niebezpieczeństwach reifikacji
Słowa w seksualności
Homoseksualność – perspektywa medycyny
Orientacja seksualna
Tożsamość psychoseksualna

Rozdział 2.
Sodomici, inwerci, urningowie. Homoseksualność w dziewiętnastowiecznym dyskursie medycznym
Magdalena Mijas
Wprowadzenie
Pierwsi obrońcy miłości greckiej – poza dyskursem medycznym
Homoseksualność w dyskursie medycznym
Homoseksualizm w poglądach Richarda von Krafft-Ebinga
Inwersja seksualna w poglądach Havelocka Ellisa
Trzecia płeć Magnusa Hirschfelda
Freuda zbłądzenie płciowe ze względu na obiekt seksualny
Podsumowanie

Rozdział 3.
Historyczne źródła i przemiany psychologii LGB Magdalena Mijas
Definicja przedmiotu psychologii LGB
Od psychologii gejowskiej do psychologii queer
Historyczne źródła afirmatywnego modelu homoseksualności oraz psychologii LGB
Patologizacja homoseksualności
Nurt depatologizacji
Wykreślenie homoseksualności z klasyfikacji DSM
Afirmatywny nurt badań w obszarze psychologii LGB

Rozdział 4.
Biseksualność. Historia, koncepcje, badania
Edyta Charzyńska, Magdalena Mijas
Wprowadzenie
Biseksualność we wczesnym dyskursie medycznym i psychoanalizie
Biseksualność w konceptualizacjach orientacji seksualnej
Rozpowszechnienie biseksualności
Rozwój tożsamości biseksualnej
Społeczne uprzedzenia i dyskryminacja osób biseksualnych
Zachowania seksualne i związki intymne osób biseksualnych
Wybrane zagadnienia z psychoterapii osób biseksualnych
Potencjalnie owocne kierunki badań

Rozdział 5.
Odzyskiwanie ciała. Doświadczenie osób nieheteroseksualnych w ujęciu społecznej teorii queer
Jacek Kochanowski
Ciało społeczne
Twoje ciało jest moje
Kondycja postkolonialna
Trauma obcości

Część II – Wybrane zagadnienia Psychologii LGB

Rozdział 6.
Osoby LGB w biegu życia
Grzegorz Iniewicz
Wprowadzenie
Prehomoseksualne dzieci
Homo- i biseksualni nastolatkowie
Związki osób LGB
Osoby LGB w wieku średnim
Osoby LGB w wieku podeszłym
Podsumowanie

Rozdział 7.
Neurobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty orientacji homoseksualnej
Tadeusz Pietras, Eligiusz Wronka
Wprowadzenie
Neuroanatomiczne korelaty orientacji seksualnej u mężczyzn
Różnice w funkcjonowaniu mózgu między osobami homo- i heteroseksualnymi
Różnice w funkcjonowaniu poznawczym między osobami homo- i heteroseksualnymi
Prenatalne oddziaływanie androgenów jako źródło orientacji homoseksualnej
Wpływ kolejności urodzeń i związane z nią działanie antygenu H-Y
Niestabilność rozwojowa
Genetyczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn
Podsumowanie

Rozdział 8.
Coming out i konstruowanie tożsamości LGB
Alicja Długołęcka
Wprowadzenie
Model formowania tożsamości seksualnej autorstwa Vivienne Cass
Koncepcja rozwojowa Richarda Troidena
Uwagi krytyczne dotyczące modeli formowania tożsamości
Coming out dzisiaj
Uwagi końcowe

Rozdział 9.
Osoby LGB w związkach intymnych
Dorota Majka Rostek
Wprowadzenie
Specyfika sytuacji par jednopłciowych wynikająca z heteroseksizmu, homofobii i heteronormatywności
Wzorce realizowania bliskości. Strategie dotyczące monogamii
Podział ról w związkach
Problemy w relacjach rodzinnych
Podsumowanie

Rozdział 10.
Rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne i wychowywanie przez nie dzieci
Marta Abramowicz
Wprowadzenie
Przegląd badań nad rodzicielstwem osób homoseksualnych
Terminologia
Historia badań nad rodzicielstwem osób LGBT
Tworzenie związków
Zakładanie rodziny
Poczęcie dziecka
Możliwości posiadania dzieci przez pary homoseksualne w Polsce
Wyzwania związane z alternatywną inseminacją
Wsparcie najbliższych
Podział ról związanych z rodzicielstwem
Geje i lesbijki jako rodzice
Porównanie zdolności rodzicielskich osób homoseksualnych i heteroseksualnych
Sposoby radzenia sobie z obawami dotyczącymi nieadekwatności rodzin tworzonych przez osoby homoseksualne
Dzieci gejów i lesbijek
Identyfikacja płciowa i orientacja seksualna
Rozwój psychiczny dzieci
Relacje społeczne
Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci rodziców homoseksualnych w Polsce
Stanowiska organizacji zrzeszających profesjonalistów dotyczące rodzicielstwa osób homoseksualnych
Rodziny tworzone przez osoby homoseksualne w Polsce – podsumowanie

Rozdział 11.
Doświadczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – analiza sytuacji społecznej osób LGB w Polsce
Marta Abramowicz
Sytuacja osób bi- i homoseksualnych w Polsce – tło społeczno-polityczne
Sytuacja prawna osób bi- i homoseksualnych w Polsce
Postawy społeczne względem osób homoseksualnych w Polsce
Edukacja antydyskryminacyjna w polskiej szkole
Dotychczas prowadzone badania dotyczące sytuacji społecznej osób bi- i homoseksualnych w Polsce
Doświadczanie dyskryminacji przez osoby bi- i homoseksualne – badania własne
Podsumowanie

Rozdział 12.
Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych
Bartosz Grabski
Wprowadzenie
Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób homo- i biseksualnych
Wyniki badań
Samobójstwa
Próby wyjaśnień – model stresu mniejszościowego
Definicja stresu mniejszościowego
Naznaczenie (stygmatyzacja)
Wydarzenia związane z dyskryminacją
Zinternalizowana homofobia
Życie w ukryciu
Oczekiwanie dyskryminacji i odrzucenia
Zagadnienia profilaktyki i polityki społecznej, czynniki ochraniające
Podsumowanie

Część III – Pomoc osobom LGB

Rozdział 13.
Kwestie etyczne w psychologii LGB – ogólne normy w szczególnej sytuacji
Katarzyna Sikora, Grzegorz Iniewicz
Wprowadzenie
Podstawowe normy etyczno-zawodowe psychologa
Prawa seksualne
Wytyczne dla psychoterapii osób LGB
Trudności i dylematy w praktyce psychoterapeutycznej
Podsumowanie

Rozdział 14.
Psychoterapia osób LGB – od terapii konwersyjnych do terapii wykorzystujących teorię queer
Grzegorz Iniewicz, Daniel Bąk
Wprowadzenie
Terapie konwersyjne
Terapie afirmatywne
Terapie oparte na teorii queer
Podsumowanie

Rozdział 15.
Praktyczne aspekty terapii osób LGB
Daniel Bąk, Grzegorz Iniewicz
Wprowadzenie
Możliwości zastosowania teoretycznych podejść w terapii osób LGB
Specyfika relacji terapeutycznej w pracy z osobami LGB
Orientacja seksualna terapeuty
Terapia nastolatków
Specyfika problemów i terapii par jednopłciowych
Rodzicielstwo
Podsumowanie

Rozdział 16.
Trening antydyskryminacyjny jako narzędzie przeciwdziałania homofobii
Agata Teutsch, Joanna Grzymała-Moszczyńska
Wprowadzenie
Przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji – teorie i wyniki badań
Psychologia i homofobia
Edukacja antydyskryminacyjna
Warsztat antydyskryminacyjny
Program edukacji antydyskryminacyjnej „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”jako przykład wykorzystania warsztatu antydyskryminacyjnego
Cele warsztatu antydyskryminacyjnego
Podstawowe definicje wykorzystywane w warsztacie antydyskryminacyjnym w programie „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”
Konstrukcja warsztatu antydyskryminacyjnego w programie „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”
Skuteczność edukacji antydyskryminacyjnej w przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom
Zastosowanie warsztatu/treningu antydyskryminacyjnego w pracy z osobami z grup narażonych na dyskryminację – trening emancypacyjny
Przykład wykorzystania treningu emancypacyjnego w pracy z kobietami nieheteroseksualnymi
Podsumowanie

Nota o Autorach