Bibliografia
Okładla dla

Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościamiAutor/-ka Krzysztof Kurowski
Wydawca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa, 2014
ISBN978-83-938366-6-6
Liczba stron224
Link do publikacji

Obszar Prawo
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Analizując polski system prawny z perspektywy nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności należy stwierdzić, że nawet nie wszystkie przepisy Konstytucji RP regulują prawa osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami międzynarodowymi.Nowelizacji szczególnie wymaga art. 62 ustawy zasadniczej, ale zmiany wskazane byłyby
także w art. 67 i 69. Można również rozważać nowelizację art. 39. Szczególnym problemem, w analizie przestrzegania praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnościami, będzie funkcjonowanie domów pomocy społecznej. We wspomnianych wynikach i zaleceniach Europejskiej Inicjatywy Badawczej dotyczących alternatywnych mieszkań środowiskowych dla osób niepełnosprawnych wymieniono łamanie tak podstawowych zasad, jakimi powinno się kierować przy pomocy osobom
niepełnosprawnym jak:
• Ochrona przed samowolnym zatrzymaniem
• Godziwe warunki życia
• Godziwa opieka i traktowanie
• Zindywidualizowane plany opieki
• Ochrona przed uszczerbkiem na zdrowiu
• Prawo do życia prywatnego i rodzinnego.
(ze Wstępu) 

SPIS TREŚCI
Wstęp 
Rozdział I.
Wprowadzenie do problematyki 
1.1. Niepełnosprawność – treść i zakres pojęcia
1.1.1. Definicje niepełnosprawności
1.1.2. Stopnie niepełnosprawności
1.1.3. Niepełnosprawność – problemy terminologiczne w prawie polskim
1.1.4. Rodzaje niepełnosprawności
1.2. Wpływ postaw społecznych na przestrzeganie wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób z niepełnosprawnościami
1.2.1. Nowa wizja podejścia do kwestii niepełnosprawności
1.2.2. Udział osób niepełnosprawnych w życiu publicznym
Rozdział II.
Międzynarodowe regulacje zapewniające przestrzeganie wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób z niepełnosprawnościami 
2.1. Regulacje ogólnoświatowe
2.1.1. Regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.1.2. Regulacje Międzynarodowej Organizacji Pracy
1.2. Regulacje europejskie
2.2.1. Regulacje Rady Europy
2.2.2. Regulacje Unii Europejskiej
Rozdział III.
Zasady godności ludzkiej, wolności i proporcjonalności ingerencji ustawowej oraz równości z perspektywy osób z niepełnosprawnościami
3.1. Zasada godności ludzkiej
3.2. Zasada poszanowania wolności i proporcjonalności ingerencji ustawowej w sferę wolności i praw
3.3. Zasada równości
Rozdział IV.
Instytucja ubezwłasnowolnienia a zasady godności, poszanowania wolności i proporcjonalności ingerencji ustawowej oraz równości 
4.1. Instytucja ubezwłasnowolnienia w polskim prawie
4.1.1. Regulacja Kodeksu cywilnego
4.1.2. Ubezwłasnowolnienie jako instytucja ograniczająca wolności i prawa człowieka i obywatela
4.1.3. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego na temat ubezwłasnowolnienia
4.2. Polska praktyka stosowania instytucji ubezwłasnowolnienia
4.3. Regulacje dotyczące wsparcia prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w aktach międzynarodowych oraz w ustawodawstwie wybranych państw europejskich
4.3.1. Regulacje międzynarodowe
4.3.2. Szwecja
4.3.3. Niemcy
4.3.4. Francja
4.4. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
Rozdział V.
Wybrane wolności i prawa z perspektywy osób z niepełnosprawnościami
5.1. Wybrane wolności i prawa osobiste
5.1.1. Prawo do życia
5.1.2. Zakaz przymusowego poddawania eksperymentom naukowym
5.1.3. Wolność osobista
5.1.4. Prawo do życia prywatnego
5.2. Wybrane wolności i prawa polityczne
5.2.1. Dostęp do służby publicznej
5.2.2. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne
5.2.3. Prawa wyborcze
5.3. Wybrane wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
5.3.1. Prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia
5.3.2. Wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy
5.3.3. Prawo do zabezpieczenia społecznego
5.3.4. Prawo do ochrony zdrowia
5.3.5. Prawo osób niepełnosprawnych do pomocy władz publicznych
5.3.6. Prawo do nauki
5.3.7. Ochrona rodziny i macierzyństwa
Zakończenie 
Bibliografia 
Wykaz stron internetowych 
Wykaz aktów prawnych
Inne źródła