Bibliografia

Wkład Partnerstw EQUAL w aktywizację zawodową osób z grupy 45+Wydawca Fundacja Fundusz Współpracy,
Warszawa, 2007
Liczba stron23


Obszar Praca
Przesłanki Wiek

W Polsce osoby powyżej 45. roku życia stanowią jedną z najbardziej zmarginalizowanych grup na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa tej grupy nigdy nie była priorytetem polskiej polityki społecznej. Nacisk kładziono przede wszystkim na konieczność znalezienia zatrudnienia dla rzeszy młodych bezrobotnych, osobom starszym natomiast stworzono liczne możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, takie jak emerytury pomostowe czy rozbudowany system rent i zasiłków. W rezultacie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych szeregi emerytów wzrosły o 2 mln osób. Obecnie wśród osób w wieku około emerytalnym (55+) ponad dwie trzecie jest nieaktywnych zawodowo. Polacy przechodzą na emerytury średnio w wieku 56 lat w przypadku kobiet i w wieku 58 lat w przypadku mężczyzn. Oznacza to, że system opieki społecznej musi utrzymywać rzesze młodych i całkiem sprawnych emerytów. Sytuacja na polskim rynku pracy nie jest zgodna z tendencjami europejskimi.
Rozszerzona Unia Europejska w ciągu najbliższej dekady ma się przekształcić w najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do ciągłego wzrost.
Przeszkodą w osiągnięciu tego celu może stanowić pogłebiający się deficyt siły roboczej, będący skutkiem niskiego przyrostu naturalnego i procesu starzenia się społeczeństw europejskich. Unia musi zatem dążyć do aktywizacji istniejących zasobów poprzez zwiększanie ogólnego poziomu zatrudnienia oraz poziomu zatrudnienia kobiet i pracowników powyżej 55. roku życia, a także przez przesunięcie granicy wieku emerytalnego. Polska jest zobowiązana współuczestniczyć w realizacji tych zadań, sprecyzowanych w Strategii Lizbońskiej.