Bibliografia

Celem projektu, będącego częścią programu „Wielokulturowa Europa”, było opracowanie praktycznych narzędzi pracy z młodzieżą, zwłaszcza na terenach zamieszkałych przez mniejszość romską. Projekt skierowany był do nauczycieli z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najważniejszym aspektem poruszonym w ramach projektu była „wielokulturowość lokalnie” – problematyka związana ze współistnieniem Polaków i Romów w małych miejscowościach i wynikające z tego realne, codzienne problemy, niechęć i czasem wrogość wobec intruza, co jest często powodem masowej emigracji Romów, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii.
Jednym z elementów charakterystycznych dla naszej współczesności jest zjawisko wieloetniczności, szczególnie widoczne w państwach, do których masowo napływają emigranci (przypadek Wielkiej Brytanii) lub też w państwach, w których pozostaje wiele mniejszości, na przykład jako następstwo wojen (przypadek Europy Środkowo-Wschodniej). Dlatego też zjawisko wielokulturowości, czyli współistnienia odmiennych wartości i tradycji określonych w ramach jednego organizmu państwowego, nabiera coraz większego znaczenia i skłania do głębokiej refleksji. Akceptacja różnorodności kulturowej jest kluczowym elementem w budowaniu bezpiecznego świata, w którym różnice kulturowe nie będą generować konfliktów zbrojnych i czystek etnicznych."
(ze Wstępu)