Bibliografia
Okładla dla

Wdrażanie perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podręcznik krok po kroku.Autor/-ka Katarzyna Sekutowicz , Maja Branka , Małgorzata Dymowska
Wydawca Fundacja Fundusz Współpracy,
Warszawa, 2008
Liczba stron38


Przesłanki Płeć

W ramach projektu Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu</b> zostały przygotowane programy szkoleń dla podmiotów zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b> 2007–2013 w Polsce: Instytucji Pośredniczących II stopnia, asesorów, Regionalnych Ośrodków EFS oraz projektodawców. Projekt opiera się na doświadczeniach zebranych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 pod nazwa Sieć trenerów gender mainstreaming IW EQUAL  i stanowi ich bezpośrednia kontynuację.

W ramach Sieci udało się wypracować następujące rezultaty:

• powstał pierwszy w Polsce model szkoleniowy dotyczący zarządzania projektem z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Program dwudniowego szkolenia opierał się na indywidualnym podejściu do każdego projektu, uwzględniającym jego zakres działania, strategię, grupę docelową i kontekst regionalny lub sektorowy. W oparciu o model przeprowadzono w całej Polsce blisko 100 szkoleń z zakresu wdrażania równości płci w zarządzanie projektem;

• powstała grupa trenerów i trenerek profesjonalnie przygotowanych do prowadzenia warsztatów z zakresu zarządzania projektem wrażliwym na płeć;

• uruchomiony został serwis Równość płci w projektach — www.gm.undp.org.pl lub www.gm.org.pl;

• wydano po polsku podręcznik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Równość płci w praktyce.

W roku 2007, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zostały zrealizowane dwa duże projekty ewaluacyjne dotyczące realizacji zasady równości płci w projektach PIW EQUAL oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–20062. Wnioski oraz rekomendacje z powyższych badań stanowiły podstawę i główne uzasadnienie dla powstania „Kompleksowego modelu wdrażania gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu”.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Gender, stereotypy, dyskryminacja

Bariery równości płci

Polityka równości płci — mity, założenia, cele

Równość płci w prawie UE i dokumentach strategicznych funduszy europejskich

Równość szans kobiet i mężczyzn w projekcie

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w pracy metodą projektu

Uzasadnienie

Cele równościowe

Równościowe działania

Planowanie równościowych rezultatów

Ewaluacja i monitoring

Słownik równościowych pojęć