Bibliografia
Okładla dla

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznymAutor/-ka Hanna Żuraw
Wydawca Wydawnictwo ŻAK,
Warszawa, 2008
ISBN978-83-89501-88-2
Liczba stron398


Jest to książka w swoim ujęciu oryginalna. Badaniem objęto osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i poddano analizie ich udział w różnych obszarach życia społecznego, starając się uchwycić charakterystyczny dla danej osoby sposób uczestniczęnia w życiu społecznym. Uwarunkowania tego sposobu czy stylu uczestniczenia stały się podstawą stworzenia nowatorskiej w pomyśle typologii - pozwoliły spojrzeć na osobę niepełnosprawną nie tylko przez pryzmat jej niepełnosprawności, ale z uwzględnieniem tych wszystkich czynników, które kształtują życie każdego członka społeczeństwa. Jest to ujęcie ważne poznawczo, ale także stwarzające możliwość wyciągnięcia wniosków praktycznych w zakresie polityki społecznej i edukacyjnej. Profesor dr bab. Anna Przecławska

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Różnorodność podejść definicyjnych, metodologicznych i tematycznych w studiach nad uczestnictwem społecznym osób niepełnosprawnych

Rozdział 2. Stan badań nad uczestnictwem społecznym osób z wrodzonymi dysfunkcjami fizycznymi

Rozdział 3. Uwarunkowania uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych

3.1. Oficjalne zalecenia, regulacje prawne i ich skutki
3.2. Działania pozaformalne - bariery uczestnictwa społecznego
3.2.1. Procesy spostrzegania i stygmatyzacja
3.2.2. Socjalizacja i momenty przełomowe
3.3. Właściwości jednostki w okresie aktywności zawodowej
3.3.1. Funkcjonalne skutki dysfunkcji sensorycznych i motorycznych
3.3.2. Przystosowanie do niepełnosprawności, właściwości i doświadczenia indywidualne
3.3.3. Czynniki związane z edukacją
3.3.4. Płeć
3.3.5. Poziom zamożności
3.3.6. Miejsce zamieszkania

Rozdział 4. Precyzacja własnej strategii wobec badania uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych
4.1. Styl życia i style uczestnictwa społecznego

Rozdział 5. Metodologia badań własnych
5.1. Przedmiot i cel badań
5.2. Pytania badawcze i hipotezy
5.3. Zmienne i wskaźniki
5.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5.5. Kogo badano? Charakterystyka badanej grupy
5.6. Organizacja i przebieg badań
5.7. Uwagi o prezentacji wyników badań

Rozdział 6. Wyniki badań własnych nad stylami uczestnictwa społecznego osób z wrodzonymi dysfunkcjami sensorycznymi i motorycznymi
6.1. Rodzice
6.1.1. Wymiana świadczeń
6.1.2. Wspomaganie rodziców
6.1.3. Korzystanie z pomocy rodziców
6.1.4. Ograniczanie kontaktów z rodziną pochodzenia
6.2. Związki intymne
6.2.1. Pozostawanie w stanie wolnym
6.2.2. Posiadanie partnera i/lub rodziny
6.3. Przyjaźnie
6.3.1. Posiadający przyjaciół
6.3.2. Niemający przyjaciół
6.4. Zatrudnienie
6.4.1. Wariant bezrobocia
6.4.2. Wariant zatrudnienia
6.5. Czas wolny
6.5.1. Czas wolny zdominowany słabością
6.5.2. Styl zachowawczy
6.5.3. Styl utylitarno-hedonistyczny (bycie wśród swoich)
6.5.4. Styl poszukujący (kreatywno-towarzyski)
6.6. Uczestnictwo kulturalne
6.7. Udział w wyborach do władz państwa
6.7.1. Uczestniczący w życiu politycznym
6.7.2. Niepodejmujący udziału w życiu politycznym
6.8. Przynależność do organizacji społecznych
6.8.1. Brak przynależności
6.8.2. Przynależący
6.9. Społeczność lokalna i kontakty z sąsiadami
6.9.1. Styl wymiany
6.9.2. Styl pomocowo-towarzyski
6.9.3. Styl uczestnictwa poszerzonego
6.9.4. Absencja
6.10. Praktyki religijne i sfera duchowa
6.10.1. Styl kościelny (instytucjonalno-prywatny)
6.10.2. Styl prywatnych praktyk
6.10.3. Styl rozszerzonych praktyk

Rozdział 7. Zróżnicowanie styczności społecznych w badanej grupie

Rozdział 8. Uwarunkowania kontaktów społecznych osób z dysfunkcjami
wrodzonymi. Wstępne podsumowanie
8.1. Rodzaj dysfunkcji i płeć
8.2. Status rodziców
8.3. Czynniki edukacyjne
8.3.1. Rodzaj szkoły - szkoły specjalne czy masowe
8.3.2. Poziom wykształcenia
8.4. Miejsce zamieszkania. Miasto i wieś
8.5. Poziom zamożności

Rozdział 9. Style społecznego uczestnictwa - typy konstruowane i warianty empiryczne
9.1. Egzystencja wśród pełnosprawnych - "życie w rozproszeniu"
9.1.1. Wariant autonomii i szans
9.1.2. Wariant zniewolenia
9.2. Egzystencja na skrzyżowaniu dróg (pogranicze)
9.2.1. Wariant upodmiotowienia
9.2.2. Wariant braku autonomii
9.3. Znormalizowani, zwyczajni - życie wśród podobnych
9.3.1 Wariant upodmiotowienia
9.3.2. Wariant zniewolenia
9.4. Mieszkańcy azylu
9.4.1. Wariant upodmiotowienia
9.4.2. Warianty zniewolenia
9.5. Gdy alternatywą jest sztuka

Rozdział 10. Zróżnicowanie stylów uczestnictwa społecznego osób niepełnosprawnych
10.1. Zakres pola komunikacyjnego
10.2. Jakość pola komunikacyjnego
10.3. Ukierunkowanie
10.4. Treści styczności
10.5. Nawyki i kompetencje uczestnictwa
10.5.1. Rozmiary normalizacji i synchronizacji życia
10.5.2. Zaangażowanie versus obojętność
10.5.3. Kompetencje społecznego uczestnictwa
10.5.4. Związek z określonym wymiarem czasu. Kryterium temporalne
10.5.5. Miejsce styczności
10.5.6. Rozmiary upodmiotowienia
10.5.7. Typowość lub indywidualizm. Ryzyko i święty spokój
10.5.8. Obraz szkoły
10.5.9. Jednostkowe doświadczenia i momenty przełomowe
10.6. Uogólniona typologia
10.6.1. Synchroniczni i znormalizowani
10.6.2. Nowi obcy

Rozdział 11. Wnioski końcowe

Rozdział 12. Zadania rehabilitacji

12.1. W perspektywie pogranicza
12.2. W perspektywie samorealizacji
12.3. Rehabilitacja przez udział w życiu społecznym
12.4. Rehabilitacja jako droga - "do" i "od" udziału w życiu społecznym
12.5. Kształtowanie środowiska życia i modelu edukacji

Bibliografia

Spis tabel w tekście