Bibliografia
Okładla dla

Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierównościAutor/-ka Tomasz Panek
Wydawca Szkoła Główna Handlowa (SGH),
Warszawa, 2011
ISBN978-83-7378-624-0
Liczba stron221


Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Badania ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności zajmują ważne miejsce we współczesnej ekonomii, a ich wyniki stanowią cenne źródło informacji dla instytucji publicznych. Informacje na temat tych zjawisk, z racji tego, że powinny być przedstawiane w formie precyzyjnej, wymagają sięgnięcia po metody analizy ilościowej. Niniejsze opracowanie zawiera właśnie podstawowe kompendium wiedzy w zakresie metod ilościowych analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności. Metody przedstawione w książce zostały zilustrowane przykładami empirycznymi, bazującymi na danych odnoszących się zarówno do Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej.
Publikacja jest adresowa do szerokiego kręgu odbiorców: od studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, doktorantów i naukowców, po pracowników instytucji zajmujących się polityką społeczną oraz pracowników urzędów statystycznych.


SPIS TREŚCI
Przedmowa

Rozdział I. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - dylematy definicyjne
1.1. Istota ubóstwa i wykluczenia społecznego
1.2. Sposób pojmowania ubóstwa
1.3. Sposób pomiaru ubóstwa
1.4. Kryteria ubóstwa
1.5. Wymiar czasowy ubóstwa

Rozdział II. Metody identyfikacji ubogich i wykluczonych społecznie
2.1. Metody wyznaczania granicy ubóstwa w ujęciu klasycznym
2.1.1. Absolutne granice ubóstwa
2.1.1.1. Metoda potrzeb podstawowych
2.1.1.2. Metoda wskaźnika wydatków żywnościowych
2.1.1.3. Metoda oparta na ocenie zapotrzebowania na energię dostarczaną w pożywieniu
2.1.2. Relatywne granice ubóstwa
2.1.2.1. Metoda stałej części mediany lub średniej arytmetycznej dochodów
2.1.2.2. Metoda kwantyla rozkładu dochodów
2.1.3. Subiektywne granice ubóstwa
2.1.3.1. Metoda lejdejska
2.1.3.2. Metoda subiektywnej linii ubóstwa
2.1.4. Oficjalne granice ubóstwa
2.2. Metody identyfikacji ubogich w ujęciu wielowymiarowym

Rozdział III. Skale ekwiwalentności
3.1. Normatywne skale ekwiwalentności
3.2. Empiryczne skale ekwiwalentności
3.2.1. Metody przybliżone
3.2.1.1. Metoda Engla
3.2.1.2. Metoda Rothbartha
3.2.2. Metody oparte na funkcjach użyteczności
3.3. Subiektywne skale ekwiwalentności

Rozdział IV. Metody analizy ubóstwa, wykluczenia społecznego i nierówności
4.1. Podejście klasyczne
4.1.1. Agregatowe indeksy ubóstwa
4.1.2. Miary nierówności
4.1.3. Analiza ubóstwa w oparciu o podejście dominacji stochastycznej
4.1.4. Analiza ubóstwa i nierówności w oparciu o krzywe TIP
4.2. Podejście wielowymiarowe
4.2.1. Podejście oparte na teorii zbiorów rozmytych
4.2.1.1. Zagrożenie ubóstwem monetarnym
4.2.1.2. Zagrożenie ubóstwem niemonetarnym
4.1.2.3. Miary współwystępowania ubóstwa monetarnego i niemonetarnego

Rozdział V. Determinanty ubóstwa

Rozdział VI. Metody analizy zmian ubóstwa w czasie
6.1. Charakter ubóstwa
6.1.1. Okres przebywania w sferze ubóstwa
6.1.2. Agregatowe indeksy charakteru ubóstwa
6.2. Mobilność gospodarstw domowych ze względu na przynależność do sfery ubóstwa
6.3. Dekompozycja zmian agregatowych indeksów ubóstwa

Rozdział VII. Profile ubóstwa

Rozdział VIII. Podatność na ubóstwo
8.1. Pojęcie podatności na ubóstwo
8.2. Pomiar podatności na ubóstwo

Rozdział IX. Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w Polsce oraz w Unii Europejskiej
9.1. Ubóstwo i nierówności w Polsce w latach 2005-2008
9.1.1. Ubóstwo i nierówności w Polsce w 2008 r. w układzie wojewódzkim
9.1.1.1. Podejście klasyczne
9.1.1.2. Podejście wielowymiarowe
9.1.2. Grupowanie województw ze względu na podobieństwo struktury zagrożenia ubóstwem w 2008r.
9.1.3. Zmiany w sferze ubóstwa i nierówności dochodowych w Polsce w latach 2005-2008
9.1.3.1. Podejście klasyczne
9.1.3.2. Podejście wielowymiarowe
9.2. Wykluczenie społeczne w Polsce i we Włoszech w układzie regionalnym w 2008 r.
9.2.1. Zasięg zagrożenia wykluczeniem społecznym
9.2.2. Głębokość zagrożenia wykluczeniem społecznym
9.2.3. Grupowanie regionów ze względu na podobieństwo struktury zasięgu zagrożenia wykluczeniem społecznym
9.2.4. Grupowanie regionów ze względu na podobieństwo struktury głębokości zagrożenia wykluczeniem społecznym
9.3. Ubóstwo, nierówności i wykluczenie społeczne w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2008