Bibliografia
Okładla dla

TESTY DYSKRYMINACYJNE - praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowychRedakcja Kinga Wysieńska , Krzysztof Śmiszek
Wydawca Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Warszawa, 2015
ISBN978-83-929959-7-5
Liczba stron66
Link do publikacji

Obszar Prawo

Dlaczego zdecydowaliśmy się wydać taki podręcznik? Powodów jest kilka. Jak wskazują badania oraz doświadczenia organizacji pozarządowych, dyskryminacja z takich powodów, jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, religia czy pochodzenie etniczne, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Prawo, choć coraz bardziej szczegółowe, wciąż dalekie jest od efektywności w zwalczaniu nierównego traktowania, a jednym z kluczowych powodów są trudności w gromadzeniu i prezentacji niepodważalnych dowodów na zaistnienie tego szkodliwego zjawiska. Dyskryminacja bowiem ma to do siebie, że wiedza o niej zazwyczaj nie jest powszechna, często jest ona ograniczona jedynie do świadomości sprawcy i ofiary, niekiedy nawet ani sprawca, ani ofiara nie są jej świadomi. Polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i ochrony przed dyskryminacją od lat sygnalizują, że pomimo sporych wysiłków – finansowych, logistycznych i intelektualnych – w sytuacji zdiagnozowanego indywidualnego przypadku dyskryminacji i doprowadzenia do postępowania sądowego niejednokrotnie odbijają się one o mur, jakim jest kwestia skutecznego udowodnienia złamania prawa.

Dlatego też Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wraz z węgierskim partnerem – Biurem Obrony Prawnej na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych (NEKI) – zdecydowało się na realizację projektu, którego celem było podniesienie kompetencji polskich organizacji pozarządowych w posługiwaniu się metodą testów dyskryminacyjnych jako efektywnym środkiem diagnozowania dyskryminacji. Testy dyskryminacyjne to coraz bardziej popularna w Europie i na świecie metoda pozyskiwania dowodów na zakazaną prawem dyskryminację oraz narzędzie pozwalające skuteczniej uprawdopodobniać, także przed sądem, złamanie zasady równego traktowania. W polskich warunkach testy dyskryminacyjne wciąż stanowią pewne novum w wachlarzu działań podejmowanych przez organizacje równościowe. Niniejszy podręcznik służyć ma zatem uporządkowaniu wiedzy o testach dyskryminacyjnych z punktu widzenia metodologicznego, wsparciu w planowaniu testów, a także dostarczeniu praktycznej wiedzy wynikającej z doświadczeń polskich NGOsów, które podjęły wyzwanie przeprowadzenia testów dyskryminacyjnych.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Kinga Wysieńska-Di Carlo
Krzysztof Śmiszek

Testy dyskryminacyjne – kiedy, po co i jak?
Kinga Wysieńska-Di Carlo

Badania za pomocą testów dyskryminacyjnych.
Doświadczenia Biura Obrony Prawnej na Rzecz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych (NEKI) na Węgrzech
Marton Udvari

Zalety i wady testów dyskryminacyjnych: przykład norweski 
Arnfinn H. Midtbøen

Dyskryminacja ze względu na płeć w dostępie do usług oferowanych przez warsztaty samochodowe – przykładowy scenariusz
Kinga Wysieńska-Di Carlo

Czy posłowie i posłanki na Sejm RP dyskryminują karmiące matki?
Scenariusz testu.
Kinga Wysieńska-Di Carlo

Czy warszawscy ginekolodzy/ginekolożki dyskryminują ze względu na orientację seksualną pacjentek?
Doświadczenia z testów dyskryminacyjnych.
Zofia Jabłońska

W czym mogę pani pomóc? 
Testowanie reakcji funkcjonariuszy policji.
Piotr Skrzypczak
Marzena Wilk