Bibliografia
Okładla dla

Szkolenia pracodawców z zakresu elastycznych form pracy. Poradnik dla instytucji szkoleniowych.Redakcja Cecylia Sadowska-Snarska
Wydawca Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Białystok, 2007
ISBN978-83-87981-67-9
Liczba stron180


Obszar Praca

Wypracowane w Poradniku rozwiązania adresowane są przede wszystkim do osób opiekujących się osobami zależnymi, m.in. małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Mogą być stosowane również przez wszystkich pracowników zainteresowanych stosowaniem elastycznych form pracy. Tradycyjne postrzeganie ról kobiety i mężczyzny w rodzinie powoduje, że ciężar obowiązków domowych spoczywa przede wszystkim na kobietach, co w efekcie kształtuje ich niekorzystną pozycję na rynku pracy w stosunku do mężczyzn. Świadczą o tym niskie wskaźniki zatrudnienia kobiet, wyższe zaś – bezrobocia oraz bierności zawodowej.

Obowiązki rodzinne stają się balastem w życiu zawodowym kobiet, zaś intensywny rozwój kariery zawodowej wyraźnie koliduje z życiem prywatnym i obowiązkami wynikającymi z posiadania rodziny. Kobieta jest mniej cenionym pracownikiem, bowiem pracodawca nie może liczyć na ciągłość jej pracy i wysokie zaangażowanie w firmie, co powoduje, że kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia, zajmują niższe stanowiska. W obecnej sytuacji zbyt mała waga przywiązywana jest do pomagania kobietom w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, co wynika przede wszystkim z uznania takich działań za nierokujące powodzenia.

Tradycyjne postrzeganie ról społecznych i rodzinnych kobiet i mężczyzn skutkuje występowaniem trzech subiektywnych (niewynikających z norm prawnych ani ograniczeń organizacyjnych) czynników utrudniających godzenie życia zawodowego i rodzinnego:
— niskiej aktywności mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych;
— niskiego poziomu wykorzystania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy;
— niedostosowanego do potrzeb pracujących rodziców systemu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.
(Cecylia Sadowska-Snarska:ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE

WPROWADZENIE


ROZDZIAŁ I
ISTOTA I RODZAJE ELASTYCZNYCH FORM PRACY
1.1. ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY
1.2. PRZESŁANKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH FORM PRACY
1.2.1. Przesłanki ekonomiczne
1.2.2. Przesłanki demograficzne
1.2.3. Przesłanki społeczne
1.2.4. Podsumowanie
1.3. CHARAKTERYSTYKA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW I ROZKŁADÓW CZASU PRACY
1.3.1. Zmienne godziny rozpoczynania pracy 
1.3.2. Ruchomy czas pracy
1.3.3. Indywidualny rozkład czasu pracy
1.3.4. Równoważny czas pracy 
1.3.5. Zadaniowy czas pracy 
1.3.6. Skrócony tydzień pracy
1.3.7. Praca w systemie weekendowym
1.4. CHARAKTERYSTYKA ELASTYCZNYCH FORM PRACY, KTÓRE MOGĄ
UŁATWIAĆ GODZENIE ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM
1.4.1. Telepraca
1.4.2. Praca w domu
1.4.3. Praca w niepełnym wymiarze
1.5. UMOWY CYWILNOPRAWNE
1.5.1. Umowa o dzieło
1.5.2. Umowa zlecenie
1.6. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA
1.7. WADY I ZALETY ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA


ROZDZIAŁ II
PROCES ORGANIZACJI SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW
2.1. WPROWADZENIE
2.2. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
2.3. WYBÓR RODZAJU SZKOLENIA
2.4. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA
2.5. POMOCE WIZUALNE. MATERIAŁY SZKOLENIOWE
2.6. DOBÓR KADRY TRENERÓW
2.7. BUDŻET SZKOLENIA
2.8. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
2.9. OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLENIA


ROZDZIAŁ III
PROGRAM SZKOLENIA
3.1. CEL SZKOLEŃ
3.2. PROGRAM SZKOLENIA
3.3. CHARAKTERYSTYKA MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH


ROZDZIAŁ IV
JAK POPROWADZIĆ SZKOLENIE DLA PRACODAWCY?
4.1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD SZKOLENIOWYCH
4.1.1. Wykład
4.1.2. Pogadanka
4.1.3. Dyskusja
4.1.4. Burza mózgów
4.1.5. Metoda graffiti
4.1.6. Metoda symulacji
4.1.7. Mapa pojęciowa
4.1.8. Studium przypadku
4.1.9. Analiza SWOT
4.1.10. Podsumowanie. Rady dla trenera
4.2. PRZYKŁADY ĆWICZEŃ DO WYKORZYSTANIA PODCZAS SZKOLENIA
Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY
4.2.1. Kiedy warto wdrożyć elastyczne formy pracy?
4.2.2. Profil elastycznego pracownika
4.2.3. W jaki sposób wdrożyć elastyczne formy pracy?
4.2.4. Zarządzanie pracownikami


BIBLIOGRAFIA
ANEKS
1. STUDIUM PRZYPADKU – TELEPRACA
2. STUDIUM PRZYPADKU – INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY