Bibliografia
Okładla dla

Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracyAutor/-ka Julita Wasilczuk , Małgorzata Gawrycka , Patrycja Zwiech
Wydawca Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa, 2010
ISBN83-60089-34-7
Liczba stron134


Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Książka stanowi jedno z nielicznych opracowań, które w sposób kompleksowy ujmuje pozycję kobiet na rynku, nie tylko w zakresie ich aktywności zawodowej, możliwości zatrudnienia, czy przedsiębiorczości ale również z uwzględnieniem problemów ich dyskryminacji z punktu widzenia zajmowanych stanowisk, osiąganego poziomu wynagrodzenia, możliwości awansu. Pozycja kobiet w ostatnich latach w Polsce uległa pewnym zmianom, dlatego też warto eliminować stereotypy i wyeksponować rzeczywistą sytuację kobiet występujących w roli pracobiorców i pracodawców.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI

Rozdział l. Zatrudnienie kobiet w latach 1995-2004 - Małgorzata Gawrycka

1.1. Aktywność zawodowa i zatrudnienie według płci
1.2. Poziom i struktura zatrudnionych według płci i sektorów własności
1.3. Poziom i struktura zatrudnienia według statusu zatrudnienia
l .4. Udział kobiet w grupie pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych
Konkluzje
Bibliografia 

Rozdział 2. Segregacja zawodowa kobiet w Polsce - Patrycja Zwiech

2.1. Szklany sufit, lepka podłoga, ruchome schody - problemy kobiet w sferze zawodowej
2.2. Pracujący według sekcji PKD i płci w Polsce
2.3. Horyzontalna segregacja zawodowa w ujęciu sekcji PKD
2.4. Pracujący według grup zawodów i płci w Polsce
2.5. Horyzontalna segregacja zawodowa w ujęciu wielkich grup zawodów
2.6. Wertykalna segregacja zawodowa w Polsce
Bibliografia

Rozdział 3. Zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce - Patrycja Zwiech  

3.1. Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników - fikcja czy rzeczywistość?
3.2. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce
3.3. Dominujące wynagrodzenia kobiet i mężczyzn 
3.4. Rozpiętości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
3.5. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od wykształcenia
3.6. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od sekcji PKD
3.7. Średnie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w zależności od grup zawodowych
3.8. Przeciętny czas pracy kobiet i mężczyzn
3.9. Przeciętne godzinowe wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
Bibliografia 

Rozdział 4. Rozmiary i struktura bezrobocia rejestrowanego kobiet w Polsce w latach 1995-2004 - Małgorzata Gawrycka

4.1. Stopa bezrobocia według płci
4.2. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według płci
4.3. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według wieku płci
4.4. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według poziomu wykształcenia i płci
4.5. Rozmiary bezrobocia rejestrowanego według stażu pracy i płci
4.6. Bezrobocie rejestrowane według czasu pozostawania bez pracy i płci
Bibliografia 

Rozdział 5. Przedsiębiorczość kobiet - Julita Wasilczuk

5.1. Przedsiębiorczość kobiet - uwagi metodyczne
5.2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze przedsiębiorczości kobiet w Polsce w latach 1990-2002
5.3. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
5.4. Motywacje kobiet do samozatrudnienia
5.5. Przedsiębiorczość kobiet - porównania międzynarodowe
5.5.1. Polskie kobiety przedsiębiorcy - na tle kobiet europejskich
5.5.2. Wskaźnik kobiecej aktywności przedsiębiorczej - porównanie międzynarodowe
5.6. Bariery przedsiębiorczości kobiet
5.7. Wyniki firm prowadzonych przez kobiety w porównaniu z firmami prowadzonymi przez mężczyzn
5.8. Przedsiębiorczość kobiet - próba syntez
Bibliografia

Zakończenie